Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 557 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 31 Gorffennaf 2019 (copi ynghlwm).

 

5.

HAFAN DEG, RHYL pdf eicon PDF 204 KB

Monitro effeithiolrwydd trosglwyddo'r cyfleuster a'r gwasanaethau i ddarparwr allanol ac effaith y trosglwyddiad ar ddefnyddwyr y gwasanaeth, staff, preswylwyr lleol a’r gymuned leol (gan gynnwys gwersi a ddysgwyd o’r broses)

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 226 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

RHAN 2 - EITEMAU CYFRINACHOL

Argymhellir yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o'r cyfarfod tra bydd yr eitemau busnes canlynol yn cael eu hystyried oherwydd ei bod yn debygol y bydd gwybodaeth eithriedig (fel y diffinnir ym Mharagraff 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf) yn cael ei datgelu.

 

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL GOFAL IECHYD CEFNDY 2018/19 a CHYNLLUN BLYNYDDOL 2019/20

Ystyried perfformiad y cwmni yn ystod 2018/19 a’i Gynllun Blynyddol ar gyfer 2019/20

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig