Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

PENODI IS-GADEIRYDD pdf eicon PDF 50 KB

Penodi Is-Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn fwrdeistrefol 2019/20 (copi o ddisgrifiad rôl yr Aelod Craffu a’r Cadeirydd- Is-Gadeirydd ynghlwm)

 

 

4.

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

5.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 405 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 21 Mawrth 2019 (copi ynghlwm).

 

10.05am – 10.10am

 

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2018/19 pdf eicon PDF 227 KB

Gofyn i’r Pwyllgor i graffu ar Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (copi ynghlwm) ar berfformiad y Cyngor o ran darparu gwasanaethau gofal plant a gofal cymdeithasol yn ystod 2018-2019, cyn ei gyflwyno i Arolygiaeth Gofal Cymru (CIW).  Mae’r adroddiad hefyd yn darparu'r Cyngor gyda chyfle i amlygu unrhyw faterion neu bryderon o ran perfformiad a allai elwa o gael eu craffu ymhellach.

 

10.10am – 11am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

COFRESTR RISG GORFFORAETHOL pdf eicon PDF 200 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio a Pherfformiad (copi ynghlwm) sy'n gofyn i'r Pwyllgor ystyried a rhoi sylwadau ar y diwygiadau a wnaed i Gofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor.

 

11am – 11.30am

 

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL 11.30am - 11.40am

8.

EFFEITHIOLRWYDD ASESIADAU EFFAITH AR LES (WIA) pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio a Pherfformiad (copi ynghlwm) sy'n adolygu effeithiolrwydd dull y Cyngor i asesu effaith ei benderfyniadau a gofyn am farn y Pwyllgor ynghylch sut gall Aelodau gefnogi herio a chraffu'r asesiadau effaith hyn yn effeithiol.

 

11.40am – 12.15pm

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADOLYGIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL 2018/19 pdf eicon PDF 200 KB

Ystyried adroddiad gan yr Arweinydd Tîm Cynllunio a Pherfformiad Strategol (copi ynghlwm) sy’n cyflwyno Adolygiad Perfformiad Blynyddol drafft y Cyngor ar gyfer 2018-2019 cyn ei gyflwyno i’r Cyngor Sir, a gofyn i’r Pwyllgor benderfynu ac a oedd angen cymryd unrhyw gamau pellach i ymateb i unrhyw faterion sy’n ymwneud â pherfformiad a amlygwyd yn yr adroddiad.

 

12.15pm – 12.45pm

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 226 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

 

 
Yn ôl i'r brig