Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Conference Room 1a, County Hall, Ruthin

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Peter Scott a’r Cynghorydd Martyn Holland. Derbyniwyd ymddiheuriadau hefyd gan y Cynghorydd Richard Mainon, Aelod Arweiniol Datblygu Seilwaith Cymunedol.

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 211 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni fu i unrhyw Aelod ddatgan cysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fusnes a oedd i’w ystyried yn y cyfarfod.

 

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Hysbyswyd y Pwyllgor gan y Cadeirydd y dygwyd i’w sylw bod y cyhoeddiad diweddar ac annisgwyl ynglŷn â chau Coleg Dinbych wedi bod yn achos o bryder enfawr i’r aelodau, yn benodol diffyg cyfathrebu Grŵp Llandrillo Menai gydag aelodau etholedig, rhanddeiliaid a’r Cyngor ynglŷn â’i fwriad i gau’r cyfleuster. Hysbyswyd yr Aelodau bod yr AS wedi trefnu cyfarfod agored yn Eirianfa, Dinbych ar y diwrnod canlynol i drafod cau’r coleg. Deallwyd hefyd fod y Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant wedi gwneud cais am gyfarfod gydag awdurdodau’r coleg i drafod y penderfyniad i gau a’r ddarpariaeth ar gyfer y myfyrwyr yn y dyfodol.

 

Gofynnodd y Pwyllgor i’r Cydlynydd Archwilio holi’r Pennaeth Gwasanaeth ynglŷn â’i chyfarfod ag awdurdodau’r Coleg ac i rannu’r canlyniadau ag Aelodau.

 

 

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 409 KB

 

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 01 Chwefror 2018 (copi ynghlwm).

 

10:00am – 10:05am

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2018.

 

Nid oedd unrhyw fater yn codi.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2018 fel cofnod cywir.

 

5.

SAFONAU A PHERFFORMIAD Y GWASANAETH LLYFRGELL pdf eicon PDF 219 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Lyfrgellydd (copi ynghlwm) sy’n tanlinellu perfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell yn erbyn safonau cenedlaethol.

 

10:05am – 10:35am

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn absenoldeb Aelod Arweiniol Datblygu Seilwaith Cymunedol, cyflwynodd y Pennaeth Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Marchnata adroddiad y Prif Llyfrgellydd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) a oedd yn amlinellu perfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell yn erbyn y safonau cenedlaethol ac yn diweddaru’r Pwyllgor ar ddatblygiadau o fewn y gwasanaeth yn Sir Ddinbych ac ar sail ranbarthol. Ynghlwm wrth yr adroddiad fel atodiadau roedd copïau o asesiad ffurfiol Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru o wasanaeth llyfrgell y sir ar gyfer 2016-17 (Atodiad A) a pholisi codi tâl diwygiedig y Cyngor ar gyfer defnyddio gofodau’r llyfrgell i gynnal gweithgareddau (Atodiad B).

 

Yn ystod ei chyflwyniad, hysbyswyd y Pwyllgor gan y Pennaeth Gwasanaeth fod Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych wedi diwallu 17 o’r 18 Hawliad Craidd yn ystod 2016-17, fel y gwnaeth drwy gydol cyfnod 5ed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru (2014-2017). Dywedodd fod Sir Ddinbych wedi croesawu cynnwys dangosydd ansawdd, yn ymwneud â pherfformiad y llyfrgell wrth gefnogi iechyd a lles, yn 6ed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, 2017 – 2020.

 

Rhannwyd manylion gydag Aelodau ynglŷn â’r gwaith ailwampio sydd bron â’i gwblhau yn Llyfrgell Llanelwy, y rhaglen ailwampio a ariannwyd drwy grant yr Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd yn Llyfrgell Dinbych, a’r gwaith i newid y to yn Llyfrgell Y Rhyl. Cafodd yr Aelodau eu briffio ynglŷn â’r defnydd cynyddol o lyfrgelloedd at ddibenion darparu gwasanaethau cymunedol gan y Cyngor a sefydliadau partner, a oedd i gyd yn cefnogi gwaith iechyd a lles ehangach y sefydliadau amrywiol. Roedd polisi codi tâl diwygiedig y Gwasanaeth Llyfrgell, ar gyfer defnyddio gofodau’r llyfrgell i gynnal gweithgareddau cynlluniedig, yn cynnig defnydd am ddim o’r gofodau llyfrgell er mantais gymunedol, gostyngiad ar gyfer grwpiau cymunedol ac elusennau cofrestredig a dim ond archebion preifat/ masnachol neu grwpiau’n gwneud elw oedd yn gorfod talu’r ffioedd llogi yn llawn. Cyflwynwyd y polisi diwygiedig hwn ym mis Ionawr ar gyfer archebion newydd ac ym mis Ebrill 2018 ar gyfer y archebion grŵp rheolaidd. Rhannwyd manylion hefyd o’r gwaith rhanbarthol a chenedlaethol a wnaed ar y cyd rhwng gwasanaethau llyfrgell sirol at ddibenion cyflawni arbedion, cefnogi a gwella darpariaeth y cynnig iechyd a lles, gwella'r ystod o ddeunydd darllen sydd ar gael i ddefnyddwyr a chyfrwng ei argaeledd, hynny yw llyfrau, e-lyfrau, e-lyfrau llafar ac ati.

 

Gan ymateb i gwestiynau gan yr Aelodau, dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth a’r Prif Lyfrgellydd:

·         roedd Llyfrgell Rhuddlan ar agor ar foreau Sadwrn ar hyn o bryd gan fod Llyfrgell Llanelwy wedi cau dros dro er mwyn cynnal gwaith ailwampio. Aelodau staff o Lyfrgell Llanelwy oedd yn gweithio yn Rhuddlan ar foreau Sadwrn. Os oedd Aelodau a phreswylwyr yn awyddus i Lyfrgell Rhuddlan barhau i agor ar foreau Sadwrn yn dilyn ail-agor Llyfrgell Llanelwy byddai'n rhaid sicrhau adnoddau ariannol er mwyn cyflawni hyn, un opsiwn fyddai cysylltu â Chyngor Tref Rhuddlan i wneud cais am gefnogaeth ariannol bellach;

·         ar hyn o bryd dim ond dau gyngor dinas, tref neu gymuned oedd yn darparu cefnogaeth ariannol i’r Cyngor Sir ar gyfer darpariaeth gwasanaethau llyfrgell yn eu hardal, sef Cyngor Dinas Llanelwy a Chyngor Tref Rhuddlan. Roedd Cyngor Dinas Llanelwy yn penderfynu ar sail flynyddol a fyddai’n darparu cefnogaeth ariannol i Wasanaeth Llyfrgell y Cyngor ai peidio. Wrth ystyried y posibilrwydd o adnoddau cyllid gostyngol ar gyfer darpariaeth gwasanaethau yn y tymor canolig a’r tymor hir, efallai y byddai’n rhaid i’r Gwasanaeth Llyfrgell ystyried cysylltu â’r holl gynghorau dinas, tref a chymuned am gymorth ariannol er mwyn sicrhau darpariaeth gwasanaethau yn y dyfodol;

·         byddent yn holi Adran Gwasanaethau Adeiladu’r Cyngor ynglŷn â phwy oedd yn gyfrifol am dalu costau’r gwaith cynnal a  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

RHEOLI PERFFORMIAD Y CYNLLUN CORFFORAETHOL 2017 - 2022 pdf eicon PDF 198 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol (copi ynghlwm) sy’n gofyn am sylwadau'r Pwyllgor ar y fframwaith rheoli perfformiad ar gyfer Cynllun Corfforaethol y Cyngor 2017-2022.

 

10:35am – 11:05am

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Cyllid a Pherfformiad adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) a oedd yn ceisio barn y Pwyllgor ar y fframwaith a luniwyd i reoli perfformiad darpariaeth Cynllun Corfforaethol y Cyngor 2017 - 2022.

Yn ystod ei gyflwyniad, tynnodd yr Aelod Arweiniol sylw’r Aelodau at Atodiad 1 yr adroddiad, a oedd yn amlinellu’r pum blaenoriaeth ac yn manylu ar y waelodlin (Cyflwr Presennol), sef man cychwyn y daith i gyflawni’r blaenoriaethau a’r trothwy llwyddiant arfaethedig (Cyflwr Dyfodol) a fyddai’n dynodi diwedd y daith a chyflawniad y blaenoriaethau. At ddibenion cefnogi cyflawniad y blaenoriaethau, datblygwyd cyfres o ddangosyddion penodol i gynorthwyo’r Cyngor â gwerthuso cynnydd a chyflawniad cyffredinol o’i uchelgeisiau. Roedd y rhain wedi’u cynnwys yn Atodiad A'r adroddiad. Yn ystod y camau cynnar hyn yn narpariaeth y Cynllun, roedd lawer o’r dangosyddion hyn yn nodi perfformiad gwaelodlin, fodd bynnag wrth i waith fynd rhagddo, y bwriad fyddai gweld perfformiad yn erbyn y dangosyddion yn gwella’n gyson. Y nod yn y pen draw fyddai symud cyfeiriad y perfformiad yn erbyn pob dangosydd o ‘goch’ i ‘wyrdd’. Roedd gan y Pwyllgor Archwilio rôl allweddol i’w chwarae wrth sicrhau perfformiad da yn gyson a chyflawni’r Cynllun Corfforaethol, yn ogystal â’r Cabinet a’r Byrddau Rhaglen a sefydlwyd i oruchwylio ei gyflawniad.  Byddai adroddiadau monitro perfformiad yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio bob chwarter, ac os mynegwyd pryderon ynglŷn ag unrhyw agwedd o gyflawni’r Cynllun gallai’r Pwyllgor gyfarwyddo’r gwasanaeth / gwasanaethau perthnasol i fynychu cyfarfod y Pwyllgor Archwilio i drafod y rhesymau dros berfformiad gwael gyda’r Aelodau.

Er mai cynllun strategol y Cyngor oedd y Cynllun Corfforaethol, nid oedd modd iddo gyflawni’r cynllun yn llwyr ar ei ben ei hun, roedd elfennau o rai blaenoriaethau yn ddibynnol ar bartneriaid e.e. landlordiaid cymdeithasol cofrestredig, datblygwyr preifat, y llywodraeth genedlaethol, y Bwrdd Iechyd, busnesau preifat, cwmnïau gwasanaeth ac ati.

 

Gan ymateb i gwestiynau'r Aelodau, dywedodd yr Aelod Arweiniol a Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol:

 

·         fel rhan o ddatblygiad y Cynllun Corfforaethol, roedd y dangosyddion y cytunwyd arnynt i fesur perfformiad a chyflawniad wedi’i creu drwy ystyried beth fyddai’n nodi llwyddiant;

·         byddent yn archwilio dulliau posibl ar gyfer cynnwys data a naratif eglurhaol ar y graffiau er hwylustod;

·         byddai gwaith mewn perthynas â chefnogi gofalwyr yn cael ei ddatblygu o dan nawdd y Bwrdd Rhaglen Cymunedau a’r Amgylchedd a byddai’n cael ei adrodd fel rhan o adroddiadau monitro perfformiad rheolaidd y Cynllun Corfforaethol maes o law;

·         er i rai aelodau gredu bod rhai o’r ffyrdd ar draws y sir mewn cyflwr gwael a bod angen cyflawni gwaith cynnal a chadw brys, roedd y data gan Lywodraeth Cymru yn nodi’r gwrthwyneb. Defnyddiodd Llywodraeth Cymru system werthuso annibynnol i asesu cyflwr ffyrdd y sir, cynhyrchodd y dull hwn asesiad yn seiliedig ar gyfartaledd eu cyflwr, nid oedd yn ystyried eu cyflwr ar sail unigol. Atgoffodd y Cydlynydd Archwilio y Pwyllgor y penderfynwyd yn y cyfarfod diwethaf i wahodd swyddog o Adran Cynllunio Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru i fynychu cyfarfod yn y dyfodol, i drafod cyllid cyfalaf ar gyfer prosiectau priffyrdd yn y dyfodol gyda’r aelodau. Nid oes ymateb wedi ei dderbyn hyd yn hyn gan swyddogion Llywodraeth Cymru ynglŷn â’u hargaeledd i fynychu cyfarfod yn y dyfodol.

·         er bod angen gwaith dwys gan bob un o wasanaethau’r Cyngor i gynhyrchu’r Cynllun Corfforaethol, ni ddylai casglu’r data wedi hynny fod yn dasg lafurus;

·         er nad oes cyfeiriad penodol at ‘ddiwylliant’ yn y Cynllun Corfforaethol, y byddai mewn gwirionedd yn elfen gynhenid o sawl blaenoriaeth, yn benodol y flaenoriaeth yn gysylltiedig â’r Amgylchedd gan fod lles yn rhan fawr o’r flaenoriaeth honno. Roedd gan Asesiad Lles  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNLLUN CYDRADDOLDEB STRATEGOL INTERIM 2016-2018 pdf eicon PDF 206 KB

Ceisio sylwadau a chefnogaeth y Pwyllgor ar gyfer Cynllun Cydraddoldeb Strategol Interim y Cyngor 2016-2018 (copi ynghlwm)

 

11:15am – 11:45am

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Aelod Arweiniol Safonau Corfforaethol adroddiad y Tîm Cynllunio Strategol (a ddosbarthwyd yn flaenorol) i’r Aelodau a chyflwynodd Gynllun Cydraddoldeb Strategol Interim Drafft 2016-18 y Cyngor i’r Pwyllgor.

Yn ystod ei gyflwyniad, hysbysodd yr Aelodau mai dyma’r tro cyntaf i’r Cynllun, a oedd yn amlinellu’r prosiectau a’r gweithgareddau allweddol a ddarparwyd gan y Cyngor yn unol â’r Cynllun Cydraddoldeb yn ystod 2017-18, gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor. Yn flaenorol, cyflwynwyd y cynlluniau i’r Grŵp Cydraddoldeb Corfforaethol. Fodd bynnag, diddymwyd y Grŵp Cydraddoldeb Corfforaethol ym Mawrth 2017. Wrth symud ymlaen, y bwriad fyddai adrodd ar ymrwymiad a chyfraniad y Cyngor at gydraddoldeb ac amrywiaeth drwy lunio adroddiadau monitro rheolaidd ar berfformiad y Cyngor wrth ddarparu ei Gynllun Corfforaethol, gan y dylai cydraddoldeb ac amrywiaeth ffurfio rhan annatod o fusnes cyfan y Cyngor. Eglurodd yr Aelod Arweiniol hefyd bod y Cynllun Cydraddoldeb yn cael ei gyflwyno i aelodau er mwyn derbyn eu sylwadau, cyn ei gyfieithu a’i gyhoeddi yn unol â’r terfyn amser statudol, 31 Mawrth 2018. Dywedodd hefyd os oedd ar yr aelodau angen cyfleoedd hyfforddi a datblygu pellach ar faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth byddai pob ymdrech yn cael ei wneud i'w darparu. Roedd gwaith ar fynd ar hyn o bryd gydag Adran AD y Cyngor i sicrhau argaeledd y modiwl e-ddysgu ‘Cydraddoldeb’ ar gyfer aelodau staff ar lwyfan e-ddysgu’r Cyngor yn y dyfodol agos.

 

Gan ymateb i gwestiynau gan Aelodau, dywedodd yr Aelod Arweiniol, Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol a’r Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad:

·         bod angen cynnal Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb/ Asesiadau o Effaith ar Les ar gyfer polisïau cynllunio newydd neu ddiwygiedig ond nid oedd y rhain yn berthnasol i geisiadau cynllunio unigol;

·         cadarnhaodd bod disgwyliad ar bob un o Wasanaethau’r Cyngor i ymgymryd ag Asesiad o Effaith at Les a chadw at ddyletswyddau cydraddoldeb wrth ddatblygu polisïau newydd neu adolygu polisïau cyfredol;

·         pwysleisiodd fod dyletswyddau cydraddoldeb y sector cyhoeddus, sydd wedi’u nodi yn y Ddeddf Cydraddoldeb 2010, yn berthnasol i sefydliadau sector cyhoeddus yn unig ac nid oeddent yn berthnasol i fusnesau preifat. Fodd bynnag, byddai’r wybodaeth a ddarperir i fusnesau preifat mewn perthynas â chyflwyno ceisiadau cynllunio yn pwysleisio’r angen i’w cynigion gydymffurfio â gofynion gwahaniaethu ar sail anabledd y Ddeddf Cydraddoldeb 2010;

 

Yn ystod y drafodaeth ar gynnwys y Cynllun, awgrymwyd gan Aelodau’r Pwyllgor y dylid gwneud y newidiadau a’r ychwanegiadau canlynol i ddogfen y Cynllun, cyn i’r ddogfen honno gael ei chyfieithu a’i chyhoeddi:

·         dylid cynnwys geirfa i egluro’r acronymau a’r derminoleg a ddefnyddir yn y ddogfen drwyddi draw.

·         dylid gwirio’r ddogfen er mwyn sicrhau bod yr holl sefydliadau wedi eu cyfeirio atynt yn gywir ym mhob rhan o’r ddogfen, hynny yw ‘Urdd’ nid ‘URDD’.

·         at ddibenion eglurder a dealltwriaeth, dylid cynnwys naratif byr i egluro rolau grwpiau penodol, hynny yw ‘Cydlynwyr Datblygu Cymunedol’ ac ati;

·         dylid cynnwys gwybodaeth ar y gwaith helaeth a wnaed ar draws y Cyngor ac yn y gymuned leol i godi ymwybyddiaeth o ddementia; a

·         chynnwys ffotograffau er mwyn gwella edrychiad y ddogfen ac annog unigolion i’w darllen.

 

Ar ddiwedd y drafodaeth dechreuodd yr Aelod Arweiniol a’r Swyddogion archwilio’r dulliau y gallai’r Cyngor eu defnyddio i ddylanwadu ar y gymuned ehangach yn y sir i fodloni safonau Cydraddoldeb tebyg i’r rheiny a fodlonwyd gan yr Awdurdod.

 

Penderfynwyd:

 

(i)           yn amodol ar y sylwadau a wnaed a chynnwys y newidiadau a’r ychwanegiadau a awgrymwyd, i gefnogi’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol Interim 2016-2018 ac argymell ei gyfieithu a’i gyhoeddi yn unol â’r gofynion statudol; a

(ii)          bod adroddiad yn adolygu perfformiad y Cyngor wrth ddarparu ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 224 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

11.45am - 12.00pm

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cydlynydd Archwilio adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn gofyn i’r Aelodau adolygu rhaglen waith y Pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar faterion perthnasol.

 

Roedd copi o “ffurflen gynnig Aelodau” wedi’i chynnwys yn Atodiad 2. Gofynnodd y Cydlynydd Archwilio i unrhyw gynigion gael eu cyflwyno iddi hi. Roedd Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet wedi’i chynnwys yn Atodiad 3 ac roedd tabl gyda chrynodeb o benderfyniadau diweddar y Pwyllgor a gwybodaeth am y cynnydd eu rhoi ar waith wedi ei gynnwys yn Atodiad 4.

 

Hysbyswyd y Pwyllgor gan y Cadeirydd a’r Cydlynydd Archwilio, yn dilyn cyfarfod â Phennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant a’r Prif Reolwr Addysg, y daethpwyd yn amlwg bod yr wybodaeth a oedd angen ei chyflwyno fel rhan o eitem fusnes addysg ar ‘Reoli Ymddygiad ac Absenoldeb yn Ysgolion Sir Ddinbych’, yn ystod cyfarfod nesaf y Pwyllgor, yn llawer rhy feichus i’w thrafod fel un eitem fusnes yn ystod un cyfarfod. Gyda’r bwriad o wella dealltwriaeth Aelodau o’r agweddau a’r pynciau amrywiol a geisiwyd, cynigodd swyddogion gynnal gweithdy ar gyfer aelodau etholedig a chyfetholedig ar 'Gynhwysiant a Lles mewn Addysg a Gwasanaethau Plant’ ym mis Mehefin 2018. Byddai adroddiad Estyn, yn dilyn ei arolwg o Wasanaethau Addysg y Sir, ar gael erbyn mis Mehefin. Yn dilyn y gweithdy hwn dylai fod yn haws i Aelodau ganfod pa feysydd o berfformiad y gwasanaeth sydd angen eu harchwilio’n fanylach. Awgrymwyd felly y dylid gohirio’r eitem ‘Rheoli Ymddygiad ac Absenoldeb yn Ysgolion Sir Ddinbych’ a drefnwyd i'w gyflwyno i'r Pwyllgor ar 26 Ebrill, tan yr oedd y gweithdy wedi’i gynnal. Awgrymwyd hefyd y dylid canslo’r cyfarfod arbennig ar 10 Mai, at ddibenion gwahodd dwy ysgol uwchradd i gwrdd â’r Pwyllgor i drafod eu Cynlluniau Gwella Ysgol, gan y byddai’n fwy priodol i wahodd ysgolion i gyfarfodydd yn yr hydref yn dilyn cyhoeddiad canlyniadau arholiad y flwyddyn academaidd bresennol. Cytunodd y Pwyllgor â’r uchod.

 

Gofynnwyd i Aelodau gwblhau arolwg archwilio ar-lein a ddosbarthwyd yn gynharach y mis hwn. Pwysleisiwyd pwysigrwydd cwblhau’r arolwg hwn gan y byddai’r canfyddiadau yn cael eu hadrodd i’r Cyngor Sir fel rhan o Adroddiad Blynyddol y Pwyllgorau Archwilio ym mis Mai 2018. Atgoffwyd Aelodau hefyd am y digwyddiad hyfforddi ‘Archwilio Effeithiol ar gyfer Canlyniadau Cadarnhaol’ a oedd yn cael eu gynnal yr wythnos ganlynol.

 

PENDERFYNWYD yn amodol ar y sylwadau a’r diwygiadau uchod, y dylid cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol.

 

9.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor.

 

12:00pm-12:05pm

 

Cofnodion:

Adroddodd y Cynghorydd Arwel Roberts ar gyfarfod Grŵp Monitro Safonau Ysgolion a oedd wedi’i fynychu’n ddiweddar. Bu i ddwy ysgol gael eu herio’n gadarn yn ystod y cyfarfod mewn perthynas â’u perfformiad wrth ddarparu addysg a materion rheoli ysgol.

 

Adroddodd y Cynghorydd Geraint Lloyd-Williams ar gyfarfod Herio Gwasanaeth a oedd wedi’i fynychu ar gyfer y Gwasanaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai, a oedd yn gyfarfod effeithiol ac adeiladol.

 

 

GWAHARDD Y WASG A'R CYHOEDD

 

Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem fusnes nesaf yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol ac yn dilyn hynny:

 

PENDERFYNWYD gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitemau busnes canlynol, dan ddarpariaethau Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 14 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

10.

DIWEDDARIAD AR WASANAETHAU GOFAL MEWNOL

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Rheolwr Gwasanaeth - Gwasanaethau Cleient (Gwasanaethau Cymorth Cymunedol) (copi ynghlwm) sy’n rhoi’r manylion diweddaraf i’r Pwyllgor ynglŷn â’r cynnydd a wnaed hyd yma mewn perthynas â sefydliadau gofal cymdeithasol y Cyngor. Mae’r adroddiad hefyd yn gofyn am sylwadau'r Pwyllgor i'w cyflwyno i'r Cabinet mewn perthynas â chanlyniad ymarfer tendr agored ar gyfer trosglwyddiad arfaethedig Canolfan Ddydd Hafan Deg, Y Rhyl.

 

12:05pm-1:00pm

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyn dechrau trafod yr eitem fusnes hon, hysbyswyd y Pwyllgor gan Gadeirydd y Grŵp Tasg a Gorffen Gofal Cymdeithasol I Oedolion Mewnol, a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio Perfformiad fod y Grŵp Tasg a Gorffen wedi cwrdd yn gynharach y bore hwnnw i ystyried yr wybodaeth o fewn adroddiad cyfrinachol y Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Cleientiaid (a ddosbarthwyd yn flaenorol). Hwn oedd ail gyfarfod y Grŵp Tasg a Gorffen i drafod y cynnydd a wnaed hyd yma mewn perthynas â darpariaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol yn sefydliadau gofal cymdeithasol a chanolfannau dydd y Cyngor, yn dilyn penderfyniadau’r Cyngor yn 2016 i archwilio dewisiadau eraill gyda chyrff perthnasol i ddarparu gwasanaethau ar gyfer Awelon, (Rhuthun) a Chysgod y Gaer (Corwen) ac i ddechrau proses dendro ar gyfer darpariaeth gwasanaethau ar gyfer y dyfodol yn Hafan Deg (Rhyl) a Dolwen (Dinbych). Rhoddodd Cadeirydd y Pwyllgor drosolwg o’r trafodaethau a gynhaliwyd yn y ddau gyfarfod Grŵp Tasg a Gorffen i’r Aelodau a dywedodd y byddai’n adrodd sylwadau’r Pwyllgor, ac unrhyw argymhelliad yn dilyn eu trafodaeth, i’r Cabinet pan oedd aelodau’r Cabinet yn ystyried y mater yn ystod eu cyfarfod ym mis Ebrill 2018.

 

Wrth gyflwyno’r adroddiad a’r atodiadau cysylltiedig, cafodd yr Aelodau eu briffio gan yr Aelod Arweiniol Lles ac Annibyniaeth ar y gwaith a wnaed gan y Grŵp Tasg a Gorffen, y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a‘r Cabinet yn ystod cyfnod y Cyngor blaenorol mewn perthynas ag archwilio dewisiadau cynaliadwy posibl ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn y dyfodol, a oedd yn bodloni disgwyliadau newidiol preswylwyr, ac yn cydymffurfio â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau gofal cymdeithasol a chydymffurfio hefyd â gofynion deddfwriaethol.

 

Cafodd yr Aelodau eu briffio gan Bennaeth Gwasanaethau Cymorth Cymunedol a’r Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Cleientiaid ar y sefyllfa bresennol mewn perthynas ag Awelon, Cysgod y Gaer a Dolwen, cyn amlinellu’r broses a ddilynir mewn perthynas â chynnal proses dendro ar gyfer darparu gwasanaethau gan Hafan Deg, Y Rhyl. Pwysleisiwyd bod y broses dendro wedi’i chynnal yn unol â rheoliadau caffael ac i swyddogion proffesiynol cymwys werthuso’r tendrau a dderbyniwyd yn erbyn meini prawf pris ac ansawdd – rhoddwyd mwy o bwyslais ar ansawdd y gwasanaeth na’r pris (60% ansawdd / 40% pris). Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor, pe bai’r ‘darparwr a ffefrir’ yn cael ei gymeradwyo a’i benodi, yn dilyn proses gwerthuso tendrau, byddai’r Cyngor yn gweithio’n agos gyda’r cwmni er mwyn sicrhau bod holl ofynion yr Awdurdod, mewn perthynas â darpariaeth gwasanaeth, yn cael eu cynnwys yn y cytundeb contract. Byddai hyn yn cynnwys ychwanegu cymalau at gytundeb prydles y cyfleuster yn ymwneud â chydymffurfio gyda manylion y brydles, costau cynnal a chadw, a sicrhau argaeledd lleoedd yn yr adeilad, er mwyn i grwpiau eraill e.e. preswylwyr War Memorial Court, sefydliadau’r trydydd sector ac ati gael eu llogi pan nad yw deiliad y brydles yn eu defnyddio.

 

Gan ymateb i gwestiynau gan aelodau’r Pwyllgor, dywedodd Pennaeth y Gwasanaeth a’r Rheolwr Gwasanaeth – Gwasanaethau Cleientiaid:

·         bod y ‘darparwr a ffefrir' wedi ymgymryd â gwaith yn ei Gynllun Busnes (ynghlwm wrth yr adroddiad) i ehangu a datblygu'r ystod o wasanaethau sydd ar gael ar hyn o bryd yn Hafan Deg, hynny yw, cefnogaeth i ofalwyr, cynhwysiad cymdeithasol a lleihau arwahanrwydd ac ati.

·         gallai darparwyr annibynnol, megis y ‘darparwr a ffefrir’, gael mynediad at grantiau’r 3ydd sector ar gyfer darparu gwasanaethau penodol. Nid oedd yr opsiwn hwn i sicrhau cyllid ar gael i'r awdurdod lleol.

·         byddai contract y Cyngor â’r ‘darparwr a ffefrif’ yn dilyn yr un trefniadau monitro contract llym â chontractau darparwyr eraill sydd wedi’u comisiynu gan y Cyngor;

·         byddai rhaglen drosglwyddo yn cael ei  ...  view the full Cofnodion text for item 10.

RHAN 1

Cyn dod â’r cyfarfod i ben, hysbyswyd yr Aelodau gan y Cadeirydd mai hwn oedd cyfarfod Pwyllgor olaf y Prif Weithredwr cyn iddo adael yr Awdurdod. Diolchodd y Cadeirydd a’r Aelodau iddo am ei gyfraniad i’r Cyngor a’i gefnogaeth o waith y Pwyllgor a dymunwyd yn dda iddo ar gyfer y dyfodol.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 1.20pm