Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Conference Room 1a, County Hall, Wynnstay Road, Ruthin, LL15 1YN

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HWN O'R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn,

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

4.

ADOLYGIAD AC YMGYNGHORIAD GWASANAETHAU GOFAL MEWNOL pdf eicon PDF 127 KB

Gofyn i'r Pwyllgor ystyried canfyddiadau, casgliadau a chynigion y Grŵp Tasg a Gorffen a sefydlwyd i archwilio opsiynau ar gyfer darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol o ansawdd uchel yn Sir Ddinbych, a llunio argymhellion i'w cyflwyno i'r Cabinet mewn perthynas â'r sefydliadau gofal yn Hafan Deg (Y Rhyl), Dolwen (Dinbych), Awelon (Rhuthun) a Cysgod y Gaer (Corwen).

 

Dogfennau ychwanegol: