Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 223 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 29 Medi 2016 (copi ynghlwm).

 

 

5.

DIWEDDARIAD AR WERTHUSIADAU OPSIYNAU AR GYFER GWASANAETHAU GOFAL MEWNOL pdf eicon PDF 143 KB

Ystyried canlyniadau'r dadansoddiad a gynhaliwyd o safbwynt opsiynau posib ar gyfer darparu'r gwasanaethau yn y dyfodol.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

STRATEGAETH GAFFAEL a CPRs DIWYGIEDIG pdf eicon PDF 85 KB

Amlinellu sut mae'r Strategaeth yn cael ei gweithredu, ei heffaith ar gyllideb yr Awdurdod ac ar yr economi leol, ac asesu os yw pob gwasanaeth yn gweithredu ac yn cadw at y Strategaeth a’r CPRs yn gyson.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN CORFFORAETHOL (Ch2) 2016/2017 pdf eicon PDF 85 KB

Monitro cynnydd y Cyngor o ran cyflawni Cynllun Corfforaethol 2012 -17

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CWYNION PERFFORMIAD EICH LLAIS (Ch2) pdf eicon PDF 97 KB

Archwilio perfformiad Gwasanaethau wrth gydymffurfio gyda chwynion y Cyngor.  Yr adroddiad i gynnwys:

(i)    Eglurhad llawn pam nad yw targedau wedi eu cwrdd wrth ddelio gyda chwynion penodol, rheswm dros fethu cydymffurfio, a’r mesurau a gymerwyd i sicrhau y caiff cwynion yn y dyfodol eu trin o fewn yr amserlen benodol; a

(ii)  sut mae gwasanaethau yn annog adborth ac yn ei ddefnyddio i ail ddylunio neu newid y ffordd maent yn darparu gwasanaethau.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 107 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen waith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Cael unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr ar wahanol Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor