Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni fu i unrhyw Aelod ddatgan cysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fusnes a oedd i’w ystyried yn y cyfarfod.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

4.

Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf pdf eicon PDF 212 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 17 Mawrth, 2016 (copi ynghlwm).

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ddydd Iau 17 Mawrth 2016.

 

Materion yn codi:-

 

4.  Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf, (6) Cludiant Ysgolion Cynradd -Mynegodd y Cynghorydd A .Roberts ei fod yn gwerthfawrogi'r gwaith a wnaed gan y Swyddogion o'r Adran Addysg mewn perthynas â threfniadau cludiant ysgol ar gyfer plant o Rhuddlan sy’n mynychu Ysgol Dewi Sant, y Rhyl.  Roedd o’r farn fod staff yr Adran wedi gwneud pob ymdrech posibl i ganfod datrysiad i'r broblem.

 

PENDERFYNWYD – y dylid derbyn a chymeradwyo’r Cofnodion fel cofnod cywir.

 

 

5.

CYFLWYNO CYFLYMU CYMRU YN SIR DDINBYCH

Sgwrs gyda chynrychiolwyr BT ar y cynnydd hyd yma o ran cyflwyno Cyflym Cymru yn y Sir, cynlluniau cyflwyno’r dyfodol, cyfyngiadau gwasanaeth neu broblemau a nodwyd yn ystod y cyflwyno, a mentrau eraill sydd ar gael i wella cysylltiad ar gyfer busnesau a chartrefi nad ydynt yn gallu elwa o raglen Cyflymu Cymru.

 

 

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd gynrychiolwyr BT (BTRs) Mr Martin Jones, BT/NGA Rheolwr Rhaglen Cymru, a Mr Geraint Strello, Rheolwr Rhanbarthol Cymru, i'r cyfarfod.

 

Mynegodd y Cadeirydd bryder er y rhoddwyd gwahoddiad i gynrychiolwyr Llywodraeth Cymru i fynychu’r cyfarfod a chyfrannu at y drafodaeth, roeddent wedi gwrthod y  gwahoddiad.

 

Rhoddodd Reolwr Rhaglen Cyflymu Cymru BT gyflwyniad ynglŷn â'r cefndir a'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn gyda rhaglen Cyflymu Cymru.  Fe:-

 

·                     eglurodd fod Rhaglen Cyflymu Cymru yn ychwanegol at gyflwyno ffibr optig masnachol BT ac yn ffurfio rhan o fuddsoddiad £2.5biliwn mewn band eang ffibr

·                     Roedd blaenoriaethau cyflwyno Cyflymu Cymru wedi’u diffinio gan Lywodraeth Cymru (LlC);

·                     pwysleisiodd mai nod y rhaglen oedd cyflwyno rhwydwaith band eang cost effeithiol fyddai o fudd i gymaint o bobl yng Nghymru â phosib, yn enwedig y rhai na fyddai'n elwa o raglen  ffibr optig masnachol;

·                     Nododd ei fod yn brosiect peirianneg mawr ac ar y sail hon roedd ardal ymyrryd wedi'i nodi ar draws Cymru, yn bennaf ardaloedd gwledig, y gallai 750,000 o eiddo elwa o fand eang ffibr optig cyflym iawn.  Hyd yn hyn roedd 600,000 wedi’u galluogi, gyda 150,000 pellach i'w galluogi;

·                     Er bod y rhaglen gyflwyno wedi’i dylunio i fod o fudd i’r economi h.y. drwy gyflwyno Parthau Menter a Pharthau Twf Lleol, roedd hefyd wedi’i dylunio i wella cysylltedd cymdeithasol/cymunedol a lliniaru eithrio digidol lle bo modd.  O ganlyniad roedd y rhaglen yn cael ei chyflwyno i ardaloedd gwledig a threfol ar yr un pryd er mwyn i gwsmeriaid busnes a defnyddwyr allu elwa;

·                     darparodd fanylion gwaith cyflwyno 'cysylltiad ffibr i’r cabinet’ a ‘chysylltiad ffibr i’r eiddo', nifer y strwythurau yr oedd yn rhaid eu hadeiladu i ddarparu’r gwasanaethau a nifer yr eiddo fyddai’n elwa o’r cynlluniau;

·                     nododd hyd yn hyn fod 111 o 'r 177 o strwythurau a gynlluniwyd wedi'u hadeiladu, gan gefnogi 22,060 o'r 29,720 eiddo a nodwyd i elwa o’r rhaglen.  Roedd hyn yn cyfateb i gwblhau 74% o’r rhaglen;

·                     cynghorodd fod 66 strwythur i’w cwblhau, gan gefnogi 7,660 eiddo – rhannwyd y ffigurau hyn fel a ganlyn, Cysylltiad Ffibr i’r Cabinet :  19 strwythur yn cefnogi 1068 eiddo a Chysylltiad Ffibr i’r Eiddo:  47 strwythur yn cefnogi 6592 eiddo.    Byddai'r strwythurau sy'n weddill yn cael eu darparu erbyn diwedd mis Mawrth 2018, gyda Chysylltiad Ffibr i'r Eiddo yn ffurfio rhan fwyaf gweddill y gwaith sydd i'w gyflawni;

·                     nododd y gallai 77% o Sir Ddinbych gael mynediad i Fand Eang Ffibr Optig Cyflym Iawn os dymunent yn awr, roedd hygyrchedd ar draws Cymru ar hyn o bryd o ddeutu 85.6%.  Fodd bynnag, y nod cyffredinol oedd bod oddeutu 95% o Sir Ddinbych yn gallu cael mynediad erbyn diwedd y rhaglen gyflwyno;

·                     cynghorodd er bod y ‘cabinetau gwyrdd’ wedi’u gosod yn y rhan fwyaf o ardaloedd erbyn hyn, nid oeddent oll yn weithredol ar hyn o bryd.  Roedd materion gyda chytundebau fforddfraint oedd yn oedi’r dyddiadau gweithredu mewn ardaloedd penodol;

·                     pwysleisiodd bod BT yn gosod isadeiledd i gyflwyno Bang Eang Ffibr Optig Cyflym Iawn i gymunedau, fodd bynnag byddai’n rhaid i ddeiliaid tai neu fusnesau unigol gyflwyno cais am wasanaeth band eang cyflym iawn i’w heiddo, nid oedd unrhyw eiddo’n cael ei gysylltu’n awtomatig i’r rhwydwaith;

·                     cynghorodd fod y gwaith ar y gweill mewn perthynas ag opsiynau cynllunio ar gyfer darpariaeth arfaethedig band eang ffibr optig i'r ardaloedd na allai'r Cysylltiad Ffibr i'r Eiddo eu cyrraedd ar hyn o bryd;

·                     Nododd fod gan BT bolisi ‘peidio dweud na’ a byddai'n ceisio gweithio gyda busnesau, cymunedau ac unigolion i geisio diwallu eu hanghenion. 

Darparwyd manylion ynglŷn â nifer y rhaglenni neu fentrau y gallai preswylwyr, na allent gael mynediad  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 106 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio (copi wedi’i amgáu) yn gofyn am adolygiad o flaen raglen waith y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd copi o adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio, a oedd yn gofyn i'r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei Raglen Gwaith i'r Dyfodol ac yn rhoi diweddariad ar faterion perthnasol, wedi ei ddosbarthu gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod. 

 

Roedd copi o ‘ffurflen ar gyfer cynigion Aelodau’ wedi ei chynnwys yn Atodiad 2, roedd Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet wedi’i chynnwys yn Atodiad 3 ac roedd tabl yn rhoi crynodeb o benderfyniadau diweddar y Pwyllgor a’r cynnydd a wnaed o ran eu gweithredu wedi ei gynnwys yn Atodiad 4. 

 

Eglurodd y Cydlynydd Archwilio fod Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Archwilio wedi cyfarfod ar 21 Ebrill 2016 a chytunwyd y dylid gofyn i'r Pwyllgor Archwilio Perfformiad i gynnwys yr eitemau canlynol yn ei Raglen Gwaith i'r Dyfodol:- 

-               Perfformiad Ail-osod Tai'r Cyngor – Gorffennaf, 2016.

-               Strategaeth Gaffael a Rheolau'r Weithdrefn Gontractau Diwygiedig – Rhagfyr 2016   

 

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i ddrafft o’i Raglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol, Atodiad 1, a chytunwyd ar y newidiadau a’r ychwanegiadau canlynol:-

 

9 Mehefin 2016:- Cytunodd y Pwyllgor fod yr Aelodau Arweiniol, y Cynghorwyr R.L. Feeley, H.C. Irving a J.Thompson-Hill yn cael eu gwahodd i fynychu’r cyfarfod.

 

Penodi Is-gadeirydd: Eglurwyd fod y Cyfansoddiad yn nodi fod yn rhaid i ymgeiswyr ar gyfer rôl yr Is-gadeirydd ddarparu datganiad ysgrifenedig  o sut y maent yn diwallu’r gofynion yn y disgrifiad rôl, Atodiad 5, a sut y byddai'r Pwyllgor yn gweithredu.  Gan fod cyfarfod nesaf y Pwyllgor wedi’i drefnu ar gyfer 9 Mehefin 2016, sydd ar ôl y Cyngor Blynyddol, gofynnir i'r Pwyllgor benodi Is-gadeirydd ar gyfer gweddill tymor y Cyngor yn y cyfarfod hwnnw.  Gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor sy’n dymuno cael eu hystyried ar gyfer y rôl anfon eu datganiadau / CV at y Cydlynydd Archwilio erbyn 1 Mehefin 2016.

 

Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd G. Lloyd-Williams, darparodd y Prif Weithredwr a’r Cydlynydd Archwilio eglurhad ynglŷn â’r penderfyniad a gytunwyd gan y Pwyllgor Archwilio Perfformiad, yn y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 12 Ebrill 2016, mewn perthynas â’r eitem fusnes yn ymwneud ag Adolygiad ac Ymgynghoriad Gwasanaethau Gofal Mewnol.  Hysbyswyd yr Aelodau y byddai’r argymhellion a gyflwynwyd gan y Pwyllgor Archwilio’n cael eu cyflwyno i’r Cabinet i’w hystyried.

 

PENDERFYNWYD - yn amodol ar y newidiadau a’r cytundebau uchod, cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol fel y nodir yn Atodiad 1 i'r adroddiad.

 

 

7.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr ar amrywiol Fyrddau a Grwpiau Cyngor

 

Cofnodion:

Eglurodd y Cynghorydd A. Roberts ei fod wedi mynychu cyfarfod y Grŵp Monitro Safonau Ysgolion lle y cynhaliwyd trafodaethau gyda chynrychiolwyr o Ysgol Bodfari, Ysgol Gellifor ac Ysgol Bryn Clwyd, Llandyrnog.  Nododd y Cynghorydd Roberts fod y swyddogion yn monitro'r sefyllfa yn Ysgol Gellifor ac Ysgol Bryn Clwyd, Llandyrnog gan fod yr ysgolion yn rhannu gwasanaethau Pennaeth dros dro ar hyn o bryd. 

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a nodi’r adroddiad.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.20pm.