Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni wnaeth unrhyw Aelod ddatgan cysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw eitem a oedd i’w hystyried yn y cyfarfod.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 82 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 24 Medi, 2015 (copi’n amgaeedig).

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ddydd Iau 24 Gorffennaf 2015.

 

4. Canlyniadau Arholiadau dros dro - Cadarnhaodd y Cydlynydd Archwilio, fod adroddiad gwybodaeth am gadw a datblygu Chweched Dosbarth Sir Ddinbych wedi'i ddosbarthu i Aelodau'r Pwyllgor, fel y cytunwyd yn y cyfarfod blaenorol.

 

Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd M.Ll. Davies, eglurodd y Cydlynydd Archwilio fod y Swyddog Monitro wedi cadarnhau nad oedd y Rheoliadau perthnasol yn caniatáu i Aelodau'r Pwyllgor sy’n cadeirio’r cyfarfodydd yn absenoldeb Cadeirydd Pwyllgor, fod yn gymwys i gael taliad lwfans ar gyfer ymgymryd â dyletswyddau o'r fath.

 

Dywedodd y Cydlynydd Archwilio wrth yr aelodau fod y Cynghorydd Arwel Roberts wedi cadeirio'r cyfarfod uchod yn absenoldeb y cadeirydd ac y dylai hyn fod wedi ei adlewyrchu yn y cofnodion.

 

PENDERFYNWYD – yn amodol ar y diwygiad uchod, derbyn a chymeradwyo’r cofnodion fel cofnod cywir.

 

 

5.

GWERTHUSIAD PERFFORMIAD BLYNYDDOL AGGCC 2014/15 pdf eicon PDF 97 KB

Ystyried adroddiad gan y Pen Reolwr: Cefnogi Busnes, Gwasanaethau Cefnogaeth Gymunedol, sy'n manylu ar y materion allweddol sy'n codi o werthusiad Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru o berfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych ar gyfer 2014-15, a oedd eisoes wedi’i ddosbarthu ynghynt.

                                                                                                            9.35 a.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd copi o adroddiad gan y Prif Reolwr: Cymorth Busnes, Gwasanaethau Cymorth Cymunedol, wedi ei ddosbarthu gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod.

 

Cyflwynodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau yr adroddiad ac eglurodd fod y gwerthusiad yn seiliedig ar amrywiaeth eang o dystiolaeth gan y Cyngor, rheoleiddwyr a defnyddwyr gwasanaeth.  Ar y cyfan roedd gwerthusiad y Rheoleiddiwr o Wasanaethau Gofal Cymdeithasol y Cyngor yn un cadarnhaol, gyda dim ond ychydig o feysydd ar gyfer gwelliant wedi’u nodi.   Y prif feysydd y byddai Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) yn cysylltu yn rheolaidd gyda'r Cyngor amdanynt yn ystod y flwyddyn bresennol gyda golwg ar sicrhau y byddent yn cael eu cryfhau neu eu symud ymlaen oedd:-

 

·                     Y newidiadau i seilwaith uwch reolwyr ar gyfer cyflwyno gofal cymdeithasol a’u heffaith ar blant ac oedolion;

·                      Diogelu Oedolion Diamddiffyn (PoVA) - gwella amseroldeb ac ymgysylltiad PoVA ac ymgymryd ag adolygiad o lefelau trothwy

·                     Monitro ansawdd yr holl ddarparwyr gofal cartref (gan gynnwys cael barn a phrofiadau defnyddwyr gwasanaeth o’r gwasanaethau); a

·                     Gwaith partneriaeth integredig gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC)

 

Amlinellodd Cyfarwyddwr Rhanbarthol Gogledd Cymru AGGCC i'r Pwyllgor y prif bwyntiau a amlygwyd yn adroddiad y Rheoleiddiwr.  Yn ogystal â'r meysydd a restrir uchod a oedd angen eu cryfhau dywedodd:-

 

·                     Mae astudiaeth genedlaethol gan Swyddfa Archwilio Cymru yn ddiweddar wedi dod i'r casgliad bod angen mwy o ddefnydd o Teleofal a thechnoleg gynorthwyol ar draws Cymru, felly byddai’r Rheoleiddwyr yn monitro'r sefyllfa ar draws y wlad;

·                      O ran yr angen i wella monitro ansawdd darparwyr gofal cartref, byddai angen i'r Cyngor roi sylw i adroddiad cenedlaethol sydd i'w gyhoeddi yng ngwanwyn 2016 wrth ddatblygu’r agwedd hon o'i waith;

·                     Roedd y cynnydd o 38% yn nifer y bobl sy'n cael taliadau uniongyrchol ar gyfer pobl ag anableddau dysgu neu anghenion iechyd meddwl yn gymeradwy;

·                     Roedd proffilio pobl â phroblemau iechyd meddwl yn faes ar gyfer gwella ar draws rhanbarth Gogledd Cymru.  Roedd angen eglurder ynghylch nodi, asesu a chomisiynu gwasanaethau;

·                     Roedd gan Sir Ddinbych nifer eithriadol o uchel o bobl ag anableddau dysgu, yn aml ag anghenion cymhleth, o'r tu allan i'r sir yn byw o fewn ei ffiniau.  Roeddent yn bennaf yn byw mewn llety a gynhelir gan ddarparwyr annibynnol, roedd nifer ohonynt wedi'u sefydlu yn dilyn cau hen Ysbyty Gogledd Cymru.     Gan fod nifer o'r preswylwyr o'r tu allan i Sir Ddinbych, roedd risg nad oeddynt ar hyn o bryd yn hysbys naill ai i'r gwasanaethau iechyd neu ofal cymdeithasol, ond roedd yn debygol y daw amser pan fyddai angen iddynt gael mynediad i wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol sylfaenol a chael eu diogelu gan wasanaethau diogelu'r Cyngor.   Felly roedd angen i'r Cyngor a'i bartneriaid asesu pwysau posibl ar eu gwasanaethau yn y dyfodol;

·                     Mae dull atal ac ymyrryd yn fuan y Cyngor trwy amrywiol dimau sy'n gweithio o fewn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd wedi arwain at ostyngiad sylweddol mewn atgyfeiriadau ac ail-atgyfeiriadau i'r Gwasanaeth.    Serch hynny, roedd angen olrhain a monitro canlyniadau i blant a theuluoedd a gaiff eu cyfeirio  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

CYNLLUN CORFFORAETHOL – CHWARTER 2 2015/16 pdf eicon PDF 83 KB

I ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio a Pherfformiad Strategol, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol 2012/17 fel ar ddiwedd chwarter 2 o 2015/16, a oedd eisoes wedi’i ddosbarthu.

                                                                                                           10.10 a.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, y Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad adroddiad chwarter 2 2015/16 (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ar berfformiad y Cyngor wrth gyflawni ei Gynllun Corfforaethol:-

 

·                     dywedodd fod y dangosyddion a oedd yn dibynnu ar naill ai'r preswylwyr neu arolygon busnes, yn hanesyddol o ran natur ac y byddent yn cael eu diweddaru yn y chwarter nesaf gyda'r data diweddaraf.

·                      tynnodd sylw at y meysydd perfformiad allweddol a restrir yn yr adroddiad a dywedodd fod y Cyngor yn bwriadu dileu dangosydd perfformiad (DP) QSCC013ai - ‘canran yr achosion agored ar y gofrestr amddiffyn plant sydd â gweithiwr cymdeithasol wedi ei ddyrannu iddynt’ gan nad oedd bellach yn ddangosydd statudol ac roedd swyddogion wedi cytuno nad oedd yn DP ystyrlon ar gyfer mesur canlyniadau bwriedig.  Roeddent yn teimlo y gallai'r canlyniadau bwriedig gael eu rheoli a'u cyflawni mewn ffyrdd gweithredol eraill yn well;

·                     er bod lefelau absenoldeb salwch corfforaethol yn parhau i wella, roedd y maes hwn yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar gyfer gwella;

·                     roedd y gostyngiad yn nifer y staff a oedd wedi derbyn arfarniad perfformiad o leiaf yn rhannol i'w briodoli i'r system feddalwedd cofnodi i-Trent.  Roedd yr Aelod Arweiniol a'r swyddogion yn monitro'r agwedd hon yn ofalus;

·                     roedd anallu'r Cyngor i ddarparu gwybodaeth ar gyfer allyriadau carbon ar hyn o bryd o ganlyniad i fater sy'n ymwneud â system bilio ei ddarparwr ynni.  Nid oedd y broblem yn unigryw i Sir Ddinbych, roedd nifer fawr o awdurdodau lleol wedi'u heffeithio ac roedd y cwmni yn gweithio ar atebion i ddatrys y broblem.   Fodd bynnag, roedd y Cyngor yn newid ei ddarparwr ynni o fis Ebrill 2016 a gallai’r darparwr newydd ddarparu'r holl wybodaeth angenrheidiol maes o law;

·                     nid oedd yr un o Brosiectau Corfforaethol y Cyngor yn cofrestru statws ‘coch’.

 

Mewn ymateb i gwestiynau’r aelodau cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol a’r swyddogion:-

·                      roedd y penderfyniad i newid darparwr ynni o fis Ebrill 2016 wedi ei wneud ar sail fasnachol;

·                     gallai taflu sbwriel a baw cŵn gael eu mesur ar gyfer dibenion perfformiad o fewn parthau 30 milltir yr awr (mya) yn unig.  Fodd bynnag, roedd dulliau o olrhain gweithgarwch o'r fath y tu allan i ardaloedd 30mya;

·                     roedd swyddogion o bob adran y Cyngor bellach yn gyfarwydd ac yn hyderus wrth ddefnyddio'r system Verto at y diben o gofnodi gwybodaeth sy'n gysylltiedig â pherfformiad a phrosiect;

·                     roeddent yn hyderus fod y nifer gwirioneddol o arfarniadau perfformiad a gynhaliwyd ar draws y Cyngor yn debygol o fod yn yr ystod wyth deg y cant uchel.  Gyda'r bwriad o gael asesiad cywir o berfformiad y Cyngor yn y maes hwn roedd y Prif Weithredwr wedi gofyn i bob Pennaeth Gwasanaeth wirio eu bod wedi mewnbynnu’r holl wybodaeth ofynnol i mewn i'r system i-Trent.  Roedd hefyd wedi gofyn i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd adolygu'r system er mwyn pennu achos y broblem adrodd;

·                     Roedd y Gweithgor Trechu Tlodi wedi dechrau ei astudiaeth.  Roedd yn Grŵp uchelgeisiol ac yn fuan byddai ganddo nifer o Ddangosyddion  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

COFRESTR RISG CORFFORAETHOL pdf eicon PDF 103 KB

I ystyried adroddiad gan Reolwr y Tîm Cynllunio Strategol, a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Gofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor, a oedd eisoes wedi'i dosbarthu.

                                                                                                          10.55 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd copi o adroddiad gan y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol a oedd yn nodi'r adolygiad ffurfiol o fis Hydref, 2015 o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol, wedi'i ddosbarthu gyda'r rhaglen. 

 

Roedd fersiwn wedi’i diweddaru'n ffurfiol o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol wedi'i gytuno yn sesiwn Briffio’r Cabinet ym mis Hydref, a'i gyflwyno i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol ar 18 Tachwedd.  Roedd yr adroddiad presennol yn rhoi cyfle i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad roi sylwadau ar yr adolygiad ffurfiol.

 

Wrth gyflwyno'r adroddiad gwnaeth yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, y Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad gyfeirio'n benodol at y diwygiadau a ganlyn i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol:-

 

·                     DCC007 - y risg bod gwybodaeth hanfodol neu gyfrinachol yn cael ei cholli neu ei datgelu:  oherwydd cyflwyno nifer o gamau gweithredu lleihau risg, cyflwyno'r polisi diogelwch gwybodaeth a’r pecyn e-ddysgu, teimlwyd bellach y gallai’r risg hwn gael ei reoli ar lefel gwasanaeth.  Felly, byddai'n cael ei dileu o'r Gofrestr Risg Gorfforaethol;

·                     DCC013 – roedd y geiriad ar gyfer y risg hon wedi ei newid i ‘y risg o rwymedigaethau sylweddol yn deillio o fodelau cyflwyno allanol’ i gwmpasu’r amrywiaeth o fodelau darparu gwasanaeth sydd naill ai ar waith neu sy'n cael eu harchwilio.  Hyd nes bydd y Fframwaith ar gyfer Trefniadau Llywodraethu wedi ei weithredu'n llawn ac yn rhan annatod byddai'r sgôr risg weddilliol yn aros yr un fath;

·                     DCC021 – roedd y sgôr risg weddilliol ar gyfer ‘y risg na fydd partneriaethau a rhyngwynebau effeithiol rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) a Chyngor Sir Ddinbych (CSDd) yn datblygu, gan arwain at gamaliniad sylweddol rhwng cyfeiriad strategol a gweithredol BIPBC a CSDd’ wedi ei chynyddu i adlewyrchu'r pryderon difrifol oedd gan y Cyngor ar gyfer y maes penodol hwn, er gwaethaf y ffaith fod nifer o fesurau rheoli wedi eu rhoi ar waith;

·                     Roedd risg newydd wedi ei chofnodi ar y gofrestr - DCC030 ‘y risg nad yw’r gallu a'r sgiliau priodol i gynnal gwasanaethau a pherfformiad corfforaethol ar gael’.  Roedd y risg hon yn gysylltiedig â gwaith cynllunio ar gyfer olyniaeth a oedd yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.   Roedd rhai mesurau rheoli eisoes ar waith ac roedd eraill yn cael eu cynllunio gyda golwg ar reoli’r risg hon; ac

·                     Roedd yna hefyd risg arall sy'n dod i'r amlwg, roedd hyn yn ymwneud â threfniadau Diogelu Oedolion Diamddiffyn a godwyd gan AGGCC.  Roedd gwaith cwmpasu ar y gweill ar hyn o bryd ar y risg hon ac felly byddai gwybodaeth fanylach amdani a'r mesurau i’w rheoli yn ymddangos yn fersiwn nesaf y Gofrestr Risg Gorfforaethol.

 

Mewn ymateb i gwestiynau’r Aelodau gwnaeth yr Aelod Arweiniol a’r swyddogion:-

 

·                      Nodi, o ran risg DCC016 ‘y risg bod effaith diwygiadau lles yn fwy sylweddol na'r hyn a ragwelwyd gan y cyngor’ ac yn enwedig y risg sy'n gysylltiedig â chau'r Uned Hawliau Lles a throsglwyddo ei waith i'r darparwr allanol, roedd y Grŵp Tasg a Gorffen Torri’r Brethyn wedi adolygu’r toriad hwn yn ddiweddar a daeth i'r casgliad bod y gwasanaeth newydd a ddarperir gan y Ganolfan Cyngor ar Bopeth (CAB) yn  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

GWASANAETHAU LLYFRGELL pdf eicon PDF 121 KB

I ystyried adroddiad gan y Pen Lyfrgellydd / Partner Busnes Gwasanaeth Cwsmeriaid, sy'n amlinellu perfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell yn erbyn Fframwaith Llywodraeth Cymru o Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus 2014-17, ac ystyried hyn yng nghyd-destun Fframwaith Darparu Gwasanaeth Cwsmeriaid Wyneb yn Wyneb newydd Sir Ddinbych, a oedd eisoes wedi’i ddosbarthu.

                                                                                                          11.30 a.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd copi o adroddiad ar y cyd gan y Prif Lyfrgellydd a'r Partner Busnes Gwasanaethau Cwsmeriaid, a oedd yn amlinellu perfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell yn erbyn Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Llywodraeth    Cymru 2014-17, ac yn gofyn i'r Pwyllgor ystyried hyn yng nghyd-destun Fframwaith Darparu Gwasanaethau Cwsmeriaid Wyneb yn Wyneb newydd Sir Ddinbych, wedi ei ddosbarthu gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod.

 

Roedd manylion am ddyletswyddau statudol Awdurdodau Llyfrgelloedd yng Nghymru wedi eu hamlinellu yn yr adroddiad, a chyfeiriwyd yn arbennig at ofynion Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964.  Roedd Fframweithiau Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru yn galluogi Adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru, CyMAL yn flaenorol, i fesur ac asesu sut oedd Awdurdodau yn cyflawni eu dyletswyddau statudol.  Roedd y Pumed Fframwaith wedi ei lansio ar 1 Mai, 2014.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Cwsmeriaid a Chymunedau yr adroddiad ar Asesiad LlC o berfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 2014/15, a oedd hefyd yn rhoi gwybod i aelodau am y gwaith a wnaed ac a gynlluniwyd gyda'r bwriad o ddatblygu llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol.  Rhoddodd y Prif Lyfrgellydd fanylion am gynnwys yr adroddiad mewn perthynas â pherfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell yn erbyn safonau LlC, tra gwnaeth y Partner Busnes Gwasanaethau Cwsmeriaid egluro’r gwaith mewn perthynas â datblygu llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol a'r Fframwaith sy'n gysylltiedig â'r gwaith hwnnw.

 

Dywedwyd wrth yr Aelodau:-

 

·                      Roedd 17 allan o'r 18 Hawl Craidd yn Fframweithiau Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru wedi eu bodloni, roedd yr unig un heb ei gyflawni yn ymwneud ag argaeledd Strategaeth a Gweledigaeth y Gwasanaeth.  Nid oedd hyn wedi ei fodloni oherwydd bod y Gwasanaeth, fel rhan o'r broses Rhyddid a Hyblygrwydd wedi bod yn ailstrwythuro.  Byddai’r hawl craidd terfynol hwn yn cael ei fodloni erbyn mis Mawrth 2016 gan y byddai'r weledigaeth ar gael yn ddwyieithog ar-lein ac wedi ei hargraffu erbyn hynny;

·                      O ran y Dangosyddion Ansawdd sydd wedi'u cynnwys yn y Fframwaith Safonau, fel a restrir yn yr adroddiad, roedd y Cyngor dim ond yn rhannol wedi bodloni’r Dangosyddion Ansawdd sy’n ymwneud â mynediad at ddeunyddiau darllen cyfredol ac ni fyddai'n ei fodloni yn y flwyddyn gyfredol chwaith.    Nid oedd y Cyngor yn poeni’n ormodol am hyn gan fod benthyciadau llyfrau ar draws y sir yn uchel, sydd yn ei hun yn arwydd bod y Gwasanaeth yn prynu'r hyn y mae darllenwyr eisiau ei ddarllen;

·                      Roedd y Dangosydd Ansawdd sy'n ymwneud â gwariant priodol ar ddeunyddiau darllen hefyd dim ond wedi ei fodloni’n rhannol - roedd hyn oherwydd bod y Sir yn cymryd y dull o roi blaenoriaeth i brynu llyfrau ar gyfer plant.  Roedd y Cyngor yn gwario yn uwch na tharged LlC ar lyfrau plant gyda'r bwriad o wella sgiliau darllen a llythrennedd sylfaenol, ac roedd yn dilyn y dull gweithredu hwn yn ystod y flwyddyn gyfredol.  Roedd swyddogion wedi cwrdd â Dirprwy Weinidog Llywodraeth Cymru dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth i bwysleisio’r ymagwedd hon;

·                      Dangosydd Ansawdd arall a oedd wedi ei fodloni’n rhannol yn unig oedd yr un yn ymwneud â lefelau staffio a chymwysterau -  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 107 KB

I ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio (copi'n amgaeedig) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a diweddaru'r aelodau ar faterion perthnasol.

                                                                                                          12.05 p.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd copi o adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio, a oedd yn gofyn i'r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei Raglen Gwaith i'r Dyfodol ac yn rhoi diweddariad ar faterion perthnasol, wedi ei ddosbarthu gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod. 

 

Roedd copi o ‘ffurflen ar gyfer cynigion Aelodau’ wedi ei chynnwys yn Atodiad 2. Roedd Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet wedi’i chynnwys yn Atodiad 3 ac roedd tabl yn rhoi crynodeb o benderfyniadau diweddar y Pwyllgor a’r cynnydd a wnaed o ran eu gweithrediad wedi ei gynnwys yn Atodiad 4. 

 

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i ddrafft o’i Raglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer cyfarfodydd y dyfodol, Atodiad 1, a chytunwyd ar y newidiadau a’r ychwanegiadau canlynol:-

 

28 Ionawr, 2016: ar gais y Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio, yn dilyn eu cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Hydref, 2015, cytunodd y Pwyllgor i gynnwys eitem fusnes yn y rhaglen gwaith i’r dyfodol ar y Polisi Cludiant Ysgolion Cynradd.

 

Cytunodd y Pwyllgor fod yr Aelodau Arweiniol, Cynghorwyr E.W. Williams a H.C. Irving yn cael eu gwahodd i fynychu'r cyfarfod.

 

14 Gorffennaf, 2016:  yn dilyn derbyn cais gan y Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio, a gynhyrchwyd gan eu cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr, 2015, cytunodd yr Aelodau fod eitem fusnes yn cael ei chynnwys yn y rhaglen gwaith i'r dyfodol gyda golwg ar fonitro'r Strategaeth Tai Lleol, gan gyfeirio’n arbennig at Thema 2 oedd yn cynnwys Tai Fforddiadwy.

 

Roedd cynrychiolydd y Pwyllgor ar y Grŵp Cydraddoldeb Corfforaethol, y Cynghorydd C. Hughes, wedi gofyn yn ddiweddar bod Aelod newydd yn cael ei benodi fel cynrychiolydd y Pwyllgor.  Roedd y Cynghorydd Hughes wedi dweud ei fod yn barod i fod yn ddirprwy gynrychiolydd y Pwyllgor ar y Grŵp Cydraddoldeb Corfforaethol.  Roedd copi o gylch gorchwyl y Grŵp wedi ei gynnwys fel Atodiad 5. 

 

Gan nad oedd y Pwyllgor yn gallu enwebu cynrychiolydd cytunodd y Cynghorydd Hughes i barhau yn y swydd, gyda'r Cynghorydd G.Lloyd-Williams fel dirprwy, hyd nes oedd rhagor o Aelodau'r Pwyllgor yn bresennol a bod y Pwyllgor mewn sefyllfa well i enwebu cynrychiolydd newydd.

 

PENDERFYNWYD - yn amodol ar y newidiadau a chytundebau uchod, cymeradwyo'r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol fel y nodir yn Atodiad 1 i'r adroddiad.

 

 

10.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

I dderbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

                                                                                                          12.15 p.m.

 

Cofnodion:

Hysbyswyd y Pwyllgor gan y Cynghorydd M.Ll. Davies ei fod wedi mynychu’r cyfarfod Herio Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, a gynhaliwyd ar 25 Tachwedd, 2015.   Dywedodd y Cynghorydd Davies fod cynrychiolydd o Gyfoeth Cenedlaethol Cymru yn bresennol yn y cyfarfod.  Aeth ymlaen i roi crynodeb byr o'r eitemau busnes canlynol a oedd wedi eu hystyried yn y cyfarfod:-

 

·                     Taliadau cynllunio

·                     Adeiladau peryglus

·                     Teledu Cylch Caeedig (TCC)

·                     Materion Parth Cyhoeddus

 

Dywedodd y Cydlynydd Archwilio wrth Aelodau y byddai'r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau yn ystyried eitem fusnes sy'n ymwneud â TCC yn ei gyfarfod ym mis Ionawr, 2016.

 

PENDERFYNWYD - y dylid derbyn a chofnodi’r adroddiad.

 

 

Daeth y Cyfarfod i ben am 12.55pm.