Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: TRWY CYFRWNG FIDEO.

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 363 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau a gynhaliwyd ar 11 Chwefror 2021 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

DATGANIAD SEFYLLFA MARCHNAD GWASANAETHAU CEFNOGAETH CYMUNEDOL 2021-24 pdf eicon PDF 224 KB

Ystyried adroddiad gan y Prif Reolwr Gwasanaethau Cymorth sy’n ceisio barn y Pwyllgor ar Ddatganiad Sefyllfa’r Farchnad (MPS) Gwasanaethau Cymorth Cymunedol Cyngor Sir Dinbych ar gyfer 2021–2024 (copi ynghlwm)

 

10:10am – 10:45am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 410 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi wedi’i amgáu) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r diweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

10:45am-11:05am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

11:05am – 11:15am

 

 

Dogfennau ychwanegol: