Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod 4, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 301 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr 2019 (copi ynghlwm).

 

 

5.

POLISÏAU'R CYNGOR A'R ASIANTAETH CEFNFFYRDD AR GYFER CYNNAL A CHADW YMYLON FFYRDD A PHERTHI A GWASGARU PLALADDWYR pdf eicon PDF 335 KB

I dderbyn adroddiad gan Pennaeth Priffyrdd, Cyfleusterau a Gwasanaethau Amgylcheddol ar bolisïau Cyngor Sir Dinbych ac Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA) mewn perthynas â chynnal a chadw ymylon ffyrdd / perthi a gwasgaru plaladdwyr (copi ynghlwm).

 

10:05am – 11:00am

 

Dogfennau ychwanegol:

~~~~~EGWYL ~~~~~

11:00am – 11:15am

 

 

6.

TRWYDDEDU YCHWANEGOL I DAI AMLFEDDIANNAETH pdf eicon PDF 238 KB

I dderbyn adroddiad gan y Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd ac Amgylchedd Adeiladu ar Drwyddedu Ychwanegol i Dai Amlfeddiannaeth ac i gael mewnbwn y Pwyllgor Craffu Partneriaethau cyn ymgynghori gyhoeddus (copi ynghlwm).

 

11:15am – 12:00pm

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor ac yn diweddaru aelodau ar faterion perthnasol.

12:00pm – 12:10pm

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig