Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd  Bobby Feeley. 

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau hefyd gan y Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Gwasanaethau Cymdeithasol ac Addysg, Nicola Stubbins.   Roedd Gary Williams, Cyfarwyddwr Corfforaethol:  Llywodraethu a Busnes felly’n bresennol fel ymgynghorydd y Tîm Gweithredol Corfforaethol i’r Pwyllgor.

 

Rhoddwyd gwybod i’r Pwyllgor fod y Cynghorydd Peter Scott wedi rhoi’r gorau i’w swydd ar y Pwyllgor er mwyn cyflawni ei rôl fel Is-gadeirydd y Cyngor Sir, yn dilyn marwolaeth Cadeirydd etholedig y Cyngor, y diweddar Gynghorydd Peter Prendergast.  Roedd y Cynghorydd Brian Jones wedi cael ei benodi gan Grŵp y Ceidwadwyr yn lle'r Cynghorydd Scott fel un o’i gynrychiolwyr ar y Pwyllgor.  O ganlyniad i ymddiswyddiad y Cynghorydd Scott, roedd swydd Is-gadeirydd y Pwyllgor yn wag.   Fodd bynnag, gan fod yr hysbysiad am y newid mewn aelodaeth wedi cael ei dderbyn ar ôl cyhoeddi rhaglen fusnes y cyfarfod, byddai eitem i benodi Is-gadeirydd yn cael ei chynnwys ar raglen Rhagfyr 2023 y Pwyllgor.

 

Diolchodd Gadeirydd y Pwyllgor i’r Cynghorydd Peter Scott am ei waith diwyd fel Is-gadeirydd ac am ei gefnogaeth iddi hi fel Cadeirydd.   Croesawodd y Cynghorydd Jones fel aelod o’r Pwyllgor hefyd. 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad personol oedd yn peri rhagfarn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw eitemau brys gyda’r Cadeirydd na’r Cydlynydd Craffu cyn dechrau’r cyfarfod

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 379 KB

Derbyn cofnodion y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 14 Medi 2023 (copi’n amgaeedig).

10.05 am - 10.10 am

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ddydd Iau, 14 Medi 2023.  Felly:

 

Penderfynwyd: y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Medi 2023 fel cofnod gwir a chywir o’r gweithrediadau.

 

Materion yn codi:

 

Tudalen 9, eitem 4, ‘Prosiect Ysbyty Cymunedol Gogledd Sir Ddinbych; - cadarnhaodd y Cydlynydd Craffu fod ymholiadau wedi’u gwneud â’r Swyddog Monitro ynghylch p’un a oedd unrhyw reolau statudol yn bodoli i gymell Gweinidogion Llywodraeth Cymru i ymateb i achosion busnes neu ddod o hyd i geisiadau o fewn amserlen benodol.   Rhoddodd y Swyddog Monitro wybod nad oedd yn ymwybodol o unrhyw amserlenni statudol o’r fath yn ymwneud â’r materion hyn.

 

 

 

 

Cyn symud ymlaen i’r eitemau nesaf, rhoddodd y Cydlynydd Craffu wybod i aelodau:

 

Y byddai’r Pwyllgor yn trafod yr eitemau busnes canlynol, sef eitemau busnes 5 a 6, yn ei rinwedd fel Pwyllgor Craffu Trosedd ac Anhrefn dynodedig y Cyngor, yn unol ag adrannau 19 a 20 Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006. 

5.

DIWEDDARIAD BLYNYDDOL 2022/23 Y BARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL pdf eicon PDF 231 KB

Ystyried adroddiad diweddaru 2022/23 y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (copi’n amgaeedig) sy’n darparu manylion ynglŷn â llwyddiant y Bartneriaeth wrth weithredu ei chynllun gweithredu yn 2022/23 ac sy’n amlinellu cynnydd cynllun gweithredu 2023/24.

 

10.10 am – 10.50 am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelod Arweiniol a'r swyddogion i'r cyfarfod. Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu bob swyddog a oedd yn bresennol yn y cyfarfod.

 

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Tai a Chymunedau, y Cynghorydd Rhys Thomas Adroddiad Blynyddol blynyddol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (CSP) ar gyfer 2022/23. Croesawodd gynrychiolydd Heddlu Gogledd Cymru, yr Arolygydd Rhanbarthol Kevin Smith, i'r cyfarfod a oedd yn bresennol ar gais y Pwyllgor.  Atgoffodd yr Aelodau ei bod yn ofyniad statudol i gyflwyno adroddiad blynyddol i'r Pwyllgor.

 

Diolchodd Pennaeth y Gwasanaeth Cefnogaeth Gorfforaethol: Perfformiad, Digidol ac Asedau i'r Aelod Arweiniol am y cyflwyniad ac ehangodd drwy ddweud bod yr adroddiad wedi disgyn o dan Adran 6 o'r Ddeddf Anhrefn Trosedd er mwyn paratoi adroddiad blynyddol, er mwyn dangos cyflawniadau'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Lleol.

 

Cyflwynodd Sian Taylor, Rheolwr y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol i'r Pwyllgor. Bu Sian yn gweithio i Gyngor Sir Ddinbych a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

 

Cynhwyswyd tair elfen yn yr adroddiad. Dyma'r rhai:

·         Edrych ar y flwyddyn flaenorol, i ddarparu diweddariad perfformiad ac ystadegau trosedd.

·         Darparu gwybodaeth ar gyfer y flwyddyn gyfredol 2023/24.

·         Darparu gwybodaeth am gyllid a chyllid Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Conwy a Sir Ddinbych.

 

Amlygwyd i'r Aelodau bod yr adnoddau ar gyfer y CSP yn gyfyngedig iawn. Diolchodd y Pennaeth Gwasanaeth iddi i Sian a'r swyddogion am y gwaith a wnaed dan gyfyngiadau adnoddau cyfyngedig.

 

Diolchodd y Rheolwr Partneriaeth Diogelwch Cymunedol i'r Pwyllgor am ei gwahodd i gyflwyno'r papur. Tywysodd aelodau i atodiad 1 a oedd yn manylu ar yr adroddiad perfformiad ar gyfer Ebrill 2022-Mawrth 2023 ar gyfer Sir Ddinbych. Atgoffwyd yr aelodau bod 3 maes blaenoriaeth yn cael eu monitro. Gyda nodau penodol i'w cyflawni.  O'r tri phrif faes gwaith blaenoriaeth ar gyfer y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ddiwedd mis Mawrth 2023 roedd dau yn dderbyniol ac roedd y trydydd yn dda. Roedd y rheswm pam fod dau wedi cael eu pennu fel rhai derbyniol wedi digwydd oherwydd cynnydd yn nifer y lladrad a'r trin, troseddau cerbydau, troseddau rhywiol a'r gyfradd aildroseddu ieuenctid. Nodwyd bod gostyngiad ym mhob math arall o droseddau wedi'u cofnodi.

 

Cafwyd crynodeb byr o bob blaenoriaeth.  Y flaenoriaeth gyntaf oedd cydweithio fel partneriaeth i leihau trosedd ac anhrefn. Roedd gwaith ar droseddau yn seiliedig ar ddioddefwyr a materion yn y gymuned wedi digwydd. Cyfarfu cynrychiolwyr o bartneriaid o'r ardaloedd hynny i drafod pryderon a chytuno ar weithredoedd.  Anogodd swyddogion gymryd rhan yn y Cynadleddau Asesu Risg Amlasiantaethol a oedd yn trafod y cam-drin domestig lefel uchel er mwyn rhoi camau lliniaru ar waith i ddiogelu unigolion.

 

Roedd yr ail flaenoriaeth yn canolbwyntio ar gydweithio i leihau lefel aildroseddu. Roedd gweithio mewn partneriaeth â'r Heddlu a'r Gwasanaeth Prawf yn hanfodol er mwyn i'r flaenoriaeth hon ddatblygu. Rhoddwyd gwybod i'r aelodau am grŵp troseddau cyfundrefnol traws-sirol a oedd yn grŵp partneriaeth a gyfarfu'n fisol i drafod materion fel troseddau Llinellau Sirol a ffyrdd o fynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol yn yr ardal.

 

Roedd y drydedd flaenoriaeth yn edrych ar y blaenoriaethau lleol a rhanbarthol. Cynhaliwyd cydweithio pan oedd angen rheoli ymddygiad gwrthgymdeithasol. Yn aml, daeth y CSP â thimau at ei gilydd i drafod unrhyw waith ar y cyd a fyddai o fudd i bartneriaid a chymunedau.

Parhaodd y gwaith ar y cyd i godi ymwybyddiaeth o gam-drin domestig a cham-drin rhywiol. Gan gynnwys datganiadau i'r wasg a mentrau fel goleuo tirnodau lleol mewn gwyn i ddarparu gweledol i ymgysylltu ag unigolion a chodi ymwybyddiaeth.  Roedd cydweithwyr yn y trydydd sector yn aml yn mynychu clybiau chwaraeon i annog diwrnod y rhuban gwyn i gael cefnogaeth i drais domestig nad oedd yn dderbyniol.

 

Rhoddwyd rhagor o fanylion i'r aelodau  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

Ar y pwynt hwn (11.40 am) seibiwyd y cyfarfod am egwyl gysur o 5 munud.

 

Ailgynullodd y cyfarfod am 11.45 am.

6.

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH GYDA HEDDLU GOGLEDD CYMRU YNG NGHYMUNEDAU SIR DDINBYCH

Derbyn cyflwyniad ar lafar ar drefniadau ac arferion y gwaith partneriaeth yn Sir Ddinbych a thrafod effeithiolrwydd y trefniadau hynny.

 

10.50 am – 11.30 am

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd cynrychiolydd Heddlu Gogledd Cymru, Kevin Smith ddiweddariad llafar i'r aelodau ar weithio mewn partneriaeth â Heddlu Gogledd Cymru o fewn cymunedau Sir Ddinbych.

 

Rhoddodd wybodaeth i'r Aelodau am rai o'r newidiadau allweddol a ddigwyddodd yn Heddlu Gogledd Cymru yn ddiweddar. Ers i'r Prif Gwnstabl newydd ddechrau yn ei swydd, roedd wedi bod yn awyddus i ailstrwythuro'r sefydliad mewn perthynas â sut y bu swyddogion yn gweithio gyda phartneriaid ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Cychwynnodd adolygiad o swyddi a chyfrifoldebau a gynhaliwyd gan unigolion. Dywedodd wrth aelodau y byddai ei rôl newydd yn dod o dan deitl Arolygydd Partneriaethau Cymdogaeth.  Roedd y Prif arolygwyr hefyd wedi cael ailstrwythuro o fod yn Brif Arolygydd Sirol i Brif Arolygydd Patrol a Phrif Arolygydd Cymdogaeth a Phartneriaeth.  Y ffocws a'r ysgogiad i'r tîm oedd dangos ymrwymiad i blismona cymdogaeth a gweithio mewn partneriaeth. Y gobaith oedd y byddai'r strwythur newydd yn ychwanegu budd i'r gymuned.

 

Y tîm plismona cymdogaeth presennol a oedd yn cynnwys nifer o swyddogion yn gweithio mewn ardaloedd gwledig o'r awdurdod ac ardaloedd mwy trefol. Chwaraeodd Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH) ran fawr wrth gefnogi plismona cymunedol a gweithio mewn partneriaeth. Gallai swyddogion heddlu cymunedol gyflawni unrhyw gamau y caniateir i unrhyw aelod o'r cyhoedd eu cymryd ond y byddent yn gweithredu fel tyst proffesiynol. Roedd ganddynt hefyd bwerau cadw proffesiynol ac roedd eu rôl yn cynnwys gwaith mewn ystod eang o feysydd.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Arolygydd Dosbarth am yr adroddiad llafar. Ar ran y Cynghorydd Feeley nad oedd yn gallu mynychu'r cyfarfod, gofynnodd y Cadeirydd y byddai'r strwythuro yn gwella parhad y swyddogion allan yn y gymuned. Cadarnhaodd yr Arolygydd Rhanbarthol fod cynllunio olyniaeth bob amser ar gyfer newidiadau yn y dyfodol. Gyda'r cynnydd gweithredol cenedlaethol presennol i gynyddu nifer y swyddogion heddlu, nodwyd effaith ar gynlluniau cymunedol yr heddlu. Roedd nifer o swyddogion cymunedol wedi ymuno â sefydliad yr heddlu i ddilyn gyrfa heddlu. Pwysleisiodd bwysigrwydd recriwtio unigolion i gymryd lle'r rhai sy'n symud ymlaen. Diolchwyd i'r swyddogion cymunedol hirsefydlog a fu'n cefnogi swyddogion newydd i ymuno.  

 

Clywodd yr aelodau bod gan Heddlu Gogledd Cymru bolisi mewn lle gyda gwersylloedd anawdurdodedig. Pwysleisiwyd bod yn rhaid dilyn gweithdrefnau yn y modd amserol cywir. Roedd yr heddlu'n ddibynnol ar gydweithio gyda phartneriaid fel Cyngor Sir Ddinbych i gynorthwyo gyda chefnogi'r unigolion ar y safle.  Pwysleisiwyd pwysigrwydd cael ardal ddynodedig ar gyfer teithwyr i'w lletya wrth symud trwy Ogledd Cymru i leihau nifer y gwersylloedd anawdurdodedig. Roedd yr Aelodau'n gwerthfawrogi cymhlethdod y materion a'r sensitifrwydd ynghylch y pwnc.

 

Gweithiodd asiantaethau yn llwyddiannus gyda'i gilydd i fynd i'r afael â throseddau cymdogaeth. Roedd yna bob amser feysydd y gellid eu gwella ond ar y cyfan roedd yr asiantaethau cyfan yn gweithio'n dda yn y gymuned. Weithiau roedd teuluoedd camweithredol yn anodd eu rheoli gan fod angen ystod eang o gefnogaeth gan nifer o wahanol dimau. Roedd cyfathrebu ag asiantaethau a theuluoedd yn hanfodol er mwyn canfod canlyniad i deuluoedd.. Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd rhwng timau yn yr heddlu i weithio mewn partneriaeth i gefnogi teuluoedd yn y gymuned.

 

Roedd disgwyl i'r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn Stryd Fawr y Rhyl, gael ei adnewyddu. Roedd yr heddlu'n gweithio mewn partneriaeth â Swyddogion Cyngor Sir Ddinbych i gasglu'r dystiolaeth i ailsefydlu'r gorchymyn yn Y Rhyl. Byddai'r dystiolaeth honno'n cael ei hanfon at yr awdurdod cyn gynted â phosibl. Y rheswm iddo ddod i ben oedd oherwydd camddealltwriaeth o'r  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 237 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

 

11.30 am – 11.50 am

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu yr adroddiad a'r atodiadau (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn gofyn am adolygiad Aelodau o raglen waith y Pwyllgor a oedd yn darparu ac yn diweddaru ar faterion perthnasol.

 

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu Partneriaethau ar gyfer 14 Rhagfyr. Rhestrwyd un eitem ar gyfer y cyfarfod nesaf:

  • Gosod Lefelau Rhent Fforddiadwy – Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod yr eitem wedi cael ei gohirio oherwydd oedi cyn derbyn arweiniad gan Lywodraeth Cymru.

 

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd Craffu ar 28 Tachwedd 2023 ac anogwyd yr Aelodau i lenwi'r ffurflen berthnasol a atodwyd (atodiad 2) os oedd unrhyw eitemau yr oedd Aelodau am gael eu hystyried yn y cyfarfod. Nid oedd unrhyw eitemau wedi'u hychwanegu at raglen waith y Pwyllgor yng nghyfarfod blaenorol y Cadeirydd Craffu a'r Is-gadeirydd.

 

Atodiad 3 oedd cyfeirnod Blaenraglen Waith y Cabinet ar gyfer Aelodau.

Roedd Atodiad 4 yn rhoi rhagor o wybodaeth i'r Pwyllgor ynghylch

Argymhellion y cyfarfod blaenorol.

 

Amlygodd y Cydlynydd Craffu yn dilyn ymddiswyddiad y Cynghorydd Peter Scott, roedd yn ofynnol i'r Pwyllgor enwebu yn lle dau grŵp Her Gwasanaeth a'r cynrychiolydd ar y Grŵp Craffu Cyfalaf.  Cytunodd y Cadeirydd y Cynghorydd Joan Butterfield i fynychu'r Grŵp Craffu Cyfalaf ar ran y Pwyllgor.  Y ddau Grŵp Her Gwasanaeth oedd angen cynrychiolydd oedd:

  • Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad
  • Gwasanaeth Cefnogaeth Gorfforaethol: Pobl

 

Clywodd yr aelodau fod cyfarfodydd y Grŵp Her Gwasanaeth yn cael eu cynnal yn rhithiol, unwaith y flwyddyn. Roedd hi'n annog Aelodau oedd â diddordeb mewn ardal benodol i gyflwyno eu henwau fel cynrychiolwyr.  Cytunodd y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones i gynrychioli'r Pwyllgor ar y Gwasanaeth Cymorth Corfforaethol: Pobl a'r Cynghorydd Brian Jones a enwebwyd i fynychu'r Grŵp Her y Gwasanaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad.

 

Holodd y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones ar ganlyniad ei chynnig am adroddiad ar gynnal a chadw coed. Holodd os oedd penderfyniad ar y pwnc wedi ei wneud. Cadarnhaodd y Cydlynydd Craffu fod y cynnig wedi cael ei drafod a bod adroddiad wedi'i gynnwys ar Raglen Waith y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar gyfer ei gyfarfod ym mis Mai 2024.  Y Pwyllgor:

 

Penderfynwyd: i –

 

(i) cadarnhau ei flaenraglen waith fel y nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad; a

(ii) penodi'r cynrychiolwyr canlynol i wasanaethu ar y Grwpiau y manylir arnynt isod –

• Grŵp Craffu Cyfalaf – Cynghorydd Joan Butterfield

• Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad – Cynghorydd Brian Jones

• Gwasanaethau Cymorth Corfforaethol: Pobl – Y Cynghorydd Jeanette Chamberlain-Jones

 

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR

Cael y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

 

11.50 am – 12.00 pm.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Cadeirydd wybod i’r Pwyllgor ei bod wedi mynychu cyfarfod o’r Grŵp Her Gwasanaeth Tai a Chymunedau yn ddiweddar ac y byddai hi’n cyflwyno adroddiad am yr hyn a drafodwyd i’r Pwyllgor yn ei gyfarfod nesaf ym mis Rhagfyr.

 

Roedd y Cynghorydd Bobby Feeley wedi mynychu cyfarfod o Fwrdd Prosiect Uned Asesu Breswyl Is-ranbarthol ar gyfer Plant Bwthyn y Ddôl yn ddiweddar.   Yn ei habsenoldeb, roedd y Cynghorydd Feeley wedi darparu’r prif bwyntiau a oedd yn deillio o’r cyfarfod i’r Cydlynydd Craffu.   Roedd y rhain yn cynnwys:

·         bod gwaith adeiladu wedi dechrau ar y safle ac yn datblygu’n dda, gyda’r gobaith o’u cwblhau ddiwedd mis Awst 2024

·         nes byddai’r adeilad newydd ar gael, roedd canolfan breswyl dros dro, a gymeradwywyd yn ddiweddar gan Arolygiaeth Gofal Cymru, wedi agor gyda chyflenwad llawn o staff

·         roedd staff hefyd yn cwblhau gwaith allgymorth gyda theuluoedd a oedd yn cael eu hatgyfeirio at y Gwasanaeth; ac

·         roedd rhai swyddi gwag yn y maes iechyd yn mynd drwy’r broses recriwtio ar hyn o bryd.

 

 

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.25pm