Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: SIAMBR Y CYNGOR, NEUADD Y SIR, RHUTHUN A THRWY GYSWLLT FIDEO

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel matrion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 418 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 6 Gorffennaf 2023 (copy ynghlwm).

 

10.05am – 10.15am

Dogfennau ychwanegol:

5.

PROSIECT YSBYTY CYMUNEDOL GOGLEDD SIR DDINBYCH

Trafodaeth gyda chynrychiolydd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr am y cynnydd a wnaed hyd yma mewn perthynas â chyflawni'r prosiect hwn.

 

10.15am – 10.45am

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL GOGLEDD CYMRU 2022 I 2023 pdf eicon PDF 213 KB

Ystyried Adroddiad Blynyddol Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru ar ei weithgareddau yn ystod 2022/23 (copi ynghlwm) a chyflwyno sylwadau ar ei gynnwys ac ar waith y Bwrdd.

 

10.45am – 11.30am

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 238 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

11.30am – 11.50am

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar amrywiol Fyrddau a Grwpiau y Cyngor.

 

11.50am – 12pm

Dogfennau ychwanegol: