Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 396 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 15 Rhagfyr 2022 (copi ynghlwm).

 

5.

PROSIECT YSBYTY CYMUNEDOL GOGLEDD SIR DDINBYCH

Trafod gyda chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ynglŷn â’u cynlluniau a therfynau amser disgwyliedig ar gyfer darparu’r prosiect ysbyty a chyfleusterau cysylltiedig. 

 

10.15 A.M- 11 A.M

 

~~~~ EGWYL (11.00 A.M - 11.15 A.M) ~~~~

 

 

6.

GWEITHIO MEWN PARTNERIAETH MEWN PERTHYNAS Â IECHYD MEDDWL

Trafodaeth gyda chynrychiolwyr o Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir Ddinbych, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Heddlu Gogledd Cymru ar eu trefniadau gweithio mewn partneriaeth mewn perthynas â materion Iechyd Meddwl.

11.15 A.M- 12.00 P.M                                                                                                         

 

7.

Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

12.00 P.M- 12.15 P.M

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.