Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: by video conference

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad sy'n rhagfarnu a phersonol mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w hystyried yn y cyfarfod hwn.

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

4.

COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL pdf eicon PDF 323 KB

5.

CYNGOR GWASANAETHAU GWIRFODDOL SIR DDINBYCH (CGGSDD)

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf gan y Prif Swyddog ar gynnydd a gyflawnwyd hyd yma i ddarparu gweledigaeth CGGSDd, datblygu ei berthynas waith gyda’r Cyngor a mudiadau gwirfoddol o fewn Sir Ddinbych.

BYDD Y PWYLLGOR YN TRAFOD YR EITEM FUSNES GANLYNOL, SEF EITEM FUSNES RHIF 6, YN EI RINWEDD FEL PWYLLGOR CRAFFU TROSEDD AC ANHREFN DYNODEDIG Y CYNGOR, YN UNOL Â DEDDF YR HEDDLU A CHYFIAWNDER 2006, ADRANNAU 19 AC 20.

 

6.

PARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Diogelwch Cymunedol (copi ynghlwm), ar lwyddiant y Bartneriaeth i gyflawni ei chynllun gweithredu ar gyfer 2021/22, a’i chynnydd hyd yma wrth gyflawni ei chynllun gweithredu ar gyfer 2022/23.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

RHAGLEN WAITH CRAFFU pdf eicon PDF 241 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol: