Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: COUNCIL CHAMBER, COUNTY HALL, RUTHIN and BY VIDEO CONFERENCE

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfanu ynglŷn ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI IS-GADEIRYDD pdf eicon PDF 182 KB

Penodi Is-gadeirydd ar gyfer Pwyllgor Craffu Partneriaethau ar gyfer blwyddyn ddinesig 2022/23 (copi o Ddisgrifiad Rôl Aelod Craffu, Cadeirydd/Is-gadeirydd ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 237 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 10 Chwefror 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU 2021/22 pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

GWASANAETHAU DIGARTREFEDD A CHYMORTH TAI pdf eicon PDF 227 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Rheolwr Gwasanaeth, Cymorth i Fusnesau a Chymunedau, Uwch Archwilydd a Rheolwr Rhaglen - Datblygu Tai (copi ynghlwm) ar effeithiolrwydd y gwasanaeth digartrefedd amlddisgyblaethol a weithredwyd yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer digartrefedd a chymorth cysylltiedig â thai ym mis Ebrill 2021.

 

 11.00 – 11.45 a.m.

 

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL - 11.45 - 11.55 a.m.

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DDIOGELU OEDOLION YN SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 313 KB

Ystyried adroddiad perfformiad blynyddol y Rheolwr Tîm, Gwasanaeth Diogelu Oedolion (copi ynghlwm) ar effaith trefniadau ac arferion Diogelu Lleol ac adolygu'r cynnydd a wnaed yn ystod y deuddeg mis diwethaf.

 

11.55 a.m – 12.40 p.m.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 237 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi'n amgaeëdig) sy'n gofyn i'r Pwyllgor adolygu ei raglen waith i'r dyfodol ac yn diweddaru'r aelodau ar faterion perthnasol.

 

12.40 – 12.55 p.m.

Dogfennau ychwanegol: