Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: by video conference

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 439 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar  4 Tachwedd 2021 (copi i ddilyn).

Dogfennau ychwanegol:

5.

BWRDD UCHELGAIS ECONOMAIDD GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 208 KB

I ystyried adroddiad gan y Prif Weithredwr ar adroddiad Chwarter 2 y Bwrdd ar ei berfformiad, gwaith a chynnydd mewn cyflenwi ei brosiectau yn ystod 2021-22 (copi ynghlwm).

10:10 – 10:45

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

GWASANAETHAU CEFNOGI ATAL DIGARTREFEDD A CHYSYLLTIEDIG Â THAI pdf eicon PDF 238 KB

I ystyried adroddiad yn edrych ar effeithiolrwydd y gwasanaeth amlddisgyblaethol wrth gyflenwi gwasanaethau digartrefedd yn unol â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau cefnogi atal digartrefedd a chysylltiedig â thai; ac adolygu’r camau gweithredu sy’n codi o’r Archwilio Mewnol o ‘Ddarpariaeth Llety i’r Digartref’ yn unol â’r atgyfeiriad gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio yn Ionawr 2021 (copi ynghlwm).

10:45 – 11:30

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL 11:30 - 11:45

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD PARTNERIAETH RANBARTHOL GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 227 KB

I ystyried adroddiad ar weithgareddau’r Bwrdd Partneriaethau Rhanbarthol yn ystod 2020/21 a’i feysydd o flaenoriaeth ar gyfer 2021/22 (copi ynghlwm).

 

11:45 – 12:15

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 239 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau am faterion perthnasol.

 

12:15 – 12:30

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor.

Dogfennau ychwanegol: