Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: SIAMBR Y CYNGOR, TY RUSSELL, FFORDD CHURTON, Y RHYL

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 435 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2019 (copi ynghlwm).

 

 

Bydd y Pwyllgor yn trafod yr eitem ganlynol, sef eitem rif 5, fel Pwyllgor Archwilio Trosedd ac Anhrefn dynodedig y Cyngor yn unol â Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 adrannau  19 a 20.

 

 

 

5.

DIWEDDARIAD BLYNYDDOL Y BARTNERIAETH DIOGELWCH CYMUNEDOL AR GYFER 2018-19 pdf eicon PDF 221 KB

Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Diogelwch Cymunedol (copi ynghlwm) sy’n ceisio sylwadau’r Pwyllgor ar weithgarwch y Gyd Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn 2018-19 a’r cynllun gweithgarwch lleol a rhanbarthol ar gyfer 2019-20.

 

10.05am – 10.45am

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL AR DDIOGELU OEDOLION YN SIR DDINBYCH 1 EBRILL 2018 – 31 MAWRTH 2019 pdf eicon PDF 222 KB

Ystyried adroddiad gan Reolwr Tîm Gwasanaethau Diogelu Gweithredol (copi ynghlwm) sydd am i’r Pwyllgor adolygu cynnydd y Cyngor o ran trefniadau ac arferion diogelu lleol yn ystod y cyfnod uchod, a’u heffaith ar oedolion diamddiffyn yn y sir.

 

10.45am – 11.30am

 

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL 11.30am - 11.40am

7.

GWASANAETHAU IECHYD MEDDWL PLANT A PHOBL IFANC A GWASANAETHAU NIWRO-DDATBLYGIAD

Derbyn cyflwyniad gan gynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc yn Sir Ddinbych, a Gwasanaethau Niwro-Ddatblygiad

 

11.40am – 12.30pm

 

8.

RHAGLEN WAITH ARCHWILIO pdf eicon PDF 225 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor ac yn diweddaru aelodau ar faterion perthnasol.

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar Fyrddau a Grwpiau amrywiol y Cyngor.

 

 

 
Yn ôl i'r brig