Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Bwllgor 1A, Neuadd Y Sir, Ruthun

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

Ymddiheuriadau

2.

Penodi Is-Gadeirydd pdf eicon PDF 50 KB

Ethol Is-gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn y cyngor 2019/20 (gweler ynghlwm gopi o ddisgrifiad swydd ar gyfer Aelod Craffu a Chadeirydd / Is-gadeirydd)

 

3.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 211 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

4.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

5.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 461 KB

Derbyn Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a gynhaliwyd ar 4 Ebrill 2019 (copi ynghlwm).

 

6.

DIOGELU A DIWALLU ANGHENION POBL DDIGARTREF pdf eicon PDF 228 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan y Prif Reolwr a’r Rheolwr Gwasanaeth:  Gwasanaethau Cymorth Cymunedol (copi ynghlwm) yn gofyn am farn y Pwyllgor a chefnogaeth i ddull corfforaethol y Cyngor tuag at atal digartrefedd

 

10.10am – 10.45am

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYNLLUN CYFLAWNI DYLETSWYDD BIOAMRYWIAETH pdf eicon PDF 273 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Ecoleg (copi ynghlwm) yn gofyn i’r Pwyllgor archwilio a gwneud argymhellion mewn perthynas â Chynllun Cyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth cyn ei gyflwyno i’r Cabinet ei ardystio a’i fabwysiadu.

 

10.45am – 11.15am

Dogfennau ychwanegol:

EGWYL 11.15am - 11.30am

8.

RHEOLAETH DIM GALW DIWAHODDIAD YN SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 215 KB

Ystyried adroddiad ar y cyd gan Reolwr yr Amgylchedd Adeiledig a Gwarchod y Cyhoedd a’r Rheolwr Busnes Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) sy’n gofyn i’r Pwyllgor archwilio a chefnogi cynigion ar gyfer cyflwyno ‘Parthau Dim Galw Diwahoddiad’ yn y sir yn y dyfodol

 

11.30am – 12pm

Dogfennau ychwanegol:

9.

Rhaglen Waith Archwilio pdf eicon PDF 226 KB

Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu  (copi ynghlwm) yn gofyn am adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r aelodau ar faterion perthnasol.

 

12pm – 12.20pm

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR

Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor.

 

 

 
Yn ôl i'r brig