Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

MYFYRDOD TAWEL

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 199 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 390 KB

Derbyn a chymeradwyo cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 17 Hydref 2023 (copi ynghlwm)

 

 

5.

DILEU'R HAWL I DYNNU'N ÔL O WERSI CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEG pdf eicon PDF 76 KB

Derbyn diweddariad ar y cyngor i ysgolion ynghylch dileu'r hawl i dynnu'n ôl o Wersi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg

 

6.

CWRICWLWM I GYMRU, ARFERION NEWYDD - CYFLWYNIAD GAN YSGOL UWCHRADD PRESTATYN pdf eicon PDF 76 KB

Derbyn cyflwyniad gan Ysgol Uwchradd Prestatyn (Kirsty Garside) am arferion newydd y Cwricwlwm i Gymru.

 

7.

CYMWYSTERAU pdf eicon PDF 77 KB

Diweddariad ar lafar ar yr ymgynghoriad ar y TGAU newydd ar gyfer 2025.

 

8.

CCYSAGC pdf eicon PDF 307 KB

Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar-lein 25 Hydref 2023. 

Cytuno pwy fydd yn bresennol yng nghyfarfod nesaf CCYSAGC ar 6 Mawrth 2024.

 

Ffurflen archebu Cynhadledd CCYSAGC 13 Mehefin 2024

-       https://forms.office.com/e/w0fJNhpgNk

 

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Haf ’24 – 26 Mehefin 2024