Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

MYFYRDOD TAWEL

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 293 KB

Derbyn a chymeradwyo -

 

(a)  cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 1 Chwefror 2022 (copi ynghlwm), a

 

(b)  cofnodion Cynhadledd Maes Llafur Cytûn CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 14 Mawrth 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MABWYSIADU ARGYMHELLION CYNHADLEDD Y MAES LLAFUR CYTUNEDIG pdf eicon PDF 8 KB

I drafod y cynnydd a wnaed tuag at gyflawni argymhellion Cynhadledd y Maes Llafur Cytunedig.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

DIWEDDARIAD AR DDATBLYGIAD PROFFESIYNOL pdf eicon PDF 162 KB

I roi’r wybodaeth ddiweddaraf i'r pwyllgor am restrau chwarae HwB LlC/ CCYSAGC ar CGM.  Hyfforddiant cysylltiedig â chynhadledd y Maes Llafur Cytunedig

 

 

7.

CCYSAGC pdf eicon PDF 170 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas a gynhaliwyd ar 6 Ebrill 2022.

 

 

8.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

·         19 Hydref 2022