Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy cyfrwng fideo

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

MYFYRIO TAWEL

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 428 KB

Derbyn a chymeradwyo cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2022.

 

 

5.

NEWYDDLEN YR HAF SIR DDINBYCH 2022 pdf eicon PDF 107 KB

Derbyn Newyddlen yr Haf Sir Ddinbych a Chonwy 2022.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CWRICWLWM I GYMRU, MAES LLAFUR CYTUNEDIG SIR DDINBYCH AR GYFER CREFYDD, GWERTHOEDD A MOESEG A CHANLLAWIAU ATEGOL pdf eicon PDF 109 KB

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am gyflwyno’r Cwricwlwm i Gymru, Maes Llafur Cytunedig Sir Ddinbych ar gyfer Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg a’r Canllawiau Ategol Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg. 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2020-21 pdf eicon PDF 110 KB

Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol drafft CYSAG 2020-21

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CCYSAGC pdf eicon PDF 173 KB

Derbyn cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar-lein 29 Mehefin 2022. 

 

 

9.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Gwanwyn ’23 – 8 Chwefror 2023

Haf ’23 – 15 Mehefin 2023

Hydref ’23 – 17 Hydref 2023