Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: via VIDEO CONFERENCE

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O'R CYFARFOD

MYFYRDOD DISTAW

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

Penodi Cadeirydd

4.

Penodi Is-Gadeirydd

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

6.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 279 KB

Cael a chymeradwyo cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2021.

 

7.

AGORED CYMRU DYFARNIAD LEFEL 2 MEWN ARCHWILIO BYDOLYGON pdf eicon PDF 23 KB

Cael cyflwyniad gan Libby Jones am y cymhwyster newydd a fydd yn cwrdd â disgwyliadau Maes Llafur Cytunedig yn CA4.

Ystyried y ffordd orau o hyrwyddo'r cymhwyster i Ysgolion Uwchradd lleol.

 

8.

CYNRYCHIOLAETH DDYNEIDDIOL AR CYSAG pdf eicon PDF 22 KB

Cael cyflwyniad gan Kathy Riddick, Cydlynydd Dyneiddwyr Cymru, ar Ddyneiddiaeth yng Nghymru. 

 

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2020/21 pdf eicon PDF 111 KB

Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol CYSAG 2020-21

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CCYSAGC pdf eicon PDF 171 KB

Cael cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar-lein 16 Mehefin 2021.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Gwanwyn ’22 - 1 Chwefror 2022

Haf ’22 - 23 Mehefin 2022

Hydref ’22 - 19 Hydref 2022

 

RHAN 2 - DIM EITEMAU