Agenda and decisions

Agenda and decisions

Lleoliad: TRWY GYFRWNG FIDEO

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

Dominic Oakes (Is-gadeirydd) a'r Cynghorydd Rachel Flynn

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Penderfyniad:

Datganodd y Cynghorydd Ellie Chard gysylltiad personol fel Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 283 KB

Derbyn a chymeradwyo cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd 5 Chwefror 2020 (copi’n amgaeedig).

 

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd 5 Chwefror 2020 fel cofnod cywir.

 

 

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2019/20 pdf eicon PDF 112 KB

Ystyried adroddiad a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol drafft CYSAG 2019/20 (copi’n amgaeedig).

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.

 

PENDERFYNWYD –

 

(a)       cymeradwyo Adroddiad Blynyddol CYSAG Sir Ddinbych 2019 – 2020 fel cofnod cywir o waith CYSAG, a

 

(b)       gwneud cais i’r Awdurdod Addysg Lleol drefnu cyfieithiad, argraffiad a dosbarthiad o’r adroddiad i bob ysgol a choleg yn Sir Ddinbych a derbynyddion eraill, fel sy’n ofynnol gan y gyfraith ac fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

 

6.

DADANSODDIAD O ADRODDIADAU AROLYGU pdf eicon PDF 161 KB

Derbyn dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu diweddaraf Estyn (copi’n amgaeedig).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.

 

PENDERFYNWYD –

 

(a)       bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn a’i nodi;

 

(b)       bod llythyr yn cael ei anfon i bob ysgol i roi gwybod iddyn nhw bod Adroddiad o’u Harolwg  wedi ei ystyried, gan eu llongyfarch am yr elfennau da a nodwyd, ac i’w hatgoffa bod yr Ymgynghorydd Addysg Grefyddol a’r Swyddogion Gwella Ysgolion ar gael i gynorthwyo gydag unrhyw faes sydd angen ei ddatblygu neu unrhyw fater allweddol sydd angen mynd i’r afael ag ef, a

 

(c)        bod yr Awdurdod Lleol yn cael cais i ddosbarthu’r llythyrau uchod.

 

 

7.

CWRICWLWM CYMRU 2022 pdf eicon PDF 175 KB

Diweddaru CYSAG ar gynnydd Llywodraeth Cymru ac ysgolion yn paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

 

 

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chofnodi’r diweddariad ar lafar gan yr Ymgynghorydd AG.

 

 

8.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

I’w gadarnhau.

 

Penderfyniad:

Roedd dyddiadau’r cyfarfodydd CYSAG yn 2021 wedi’u cadarnhau fel a ganlyn -

2 Chwefror (dydd Mawrth), 24 Mehefin (dydd Iau) a 20 Hydref (dydd Mercher).