Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ysgol Gatholig Crist y Gair , Cefndy Road, Y Rhyl, LL18 2EU

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

MYFYRIO TAWEL

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiadau personol sy’n rhagfarnu yn unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys o dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 351 KB

·         Derbyn a nodi cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 16 Hydref, 2019.

·         Trafod unrhyw fater sy’n codi, bydd materion eraill, nad ydynt ar y rhaglen bresennol, yn cael eu pasio ymlaen i gyfarfod haf CYSAG.

 

 

5.

HYFFORDDIANT ATHRAWON YFORY CABAN AC ADDYSG GREFYDDOL pdf eicon PDF 141 KB

Cyflwyniad gan Graham French – Prifysgol Bangor: Darlithydd mewn Addysg ac Arweinydd Ôl-raddedigion Yr Ysgol Addysg a Datblygu Dynol.

 

 

6.

FFRAMWAITH DRAFFT CEFNOGI ADDYSG GREFYDDOL pdf eicon PDF 208 KB

·         Cyflwyniad gan Phil Lord – Swyddfa i CYSAG

·         Trafod a chytuno ar sut y bydd CYSAG yn ymateb i’r ymgynghoriad fframwaith drafft cefnogi.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

LLWYDDO AR GYDWEITHIO RHWNG CYSAG CONWY A SIR DDINBYCH pdf eicon PDF 139 KB

Trafod y safle presennol a’r camau nesaf.

 

 

8.

NEWYDDLEN CYSAG pdf eicon PDF 140 KB

Cytuno bod newyddlen CYSAG yn barod i’w chyhoeddi.

 

 

9.

HOLIADUR YSGOLION CYSAG pdf eicon PDF 140 KB

Cytuno ar y ffordd orau i reoli holiadur ysgolion/ffurflen hunanwerthuso CYSAG

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CCYSAGC pdf eicon PDF 141 KB

·         Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas yn Aberaeron ar 21 Tachwedd.

·         Cytuno ar bresenoldeb yn y cyfarfod CCYSAGC nesaf, ar 17 Mawrth, 2020 ym Merthyr Tudful.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

DYDDIAD CYFARFODYDD NESAF SIR DDINBYCH

·         23.6.19 10am Ystafell Gynadledda 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun

·         14.10.19 10am Siambr Y Cyngor, Tŷ Russell, y Rhyl