Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: SIAMBR Y CYNGOR, TY RUSSELL, FFORDD CHURTON, Y RHYL LL18 3DP

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

MYFYRDOD TAWEL

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 116 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

PENODI CADEIRYDD

 

Penodi Cadeirydd CYSAG am y tymor dwy flynedd i ddod.

 

4.

PENODI IS-GADEIRYDD

Ystyried penodi Is-Gadeirydd CYSAG am y tymor dwy flynedd i ddod.

 

5.

MATERION BRYS FEL Y CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

6.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 210 KB

Derbyn a chymeradwyo cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2019 (copi’n amgaeedig).

 

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2018/19 pdf eicon PDF 142 KB

Ystyried adroddiad a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol drafft CYSAG (copi yn amgaeedig).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

DADANSODDIAD O ADRODDIADAU AROLYGU pdf eicon PDF 52 KB

Derbyn dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu diweddaraf Estyn (copi yn amgaeedig).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CEFNOGAETH CYSAG AR GYFER 2019-2020 pdf eicon PDF 54 KB

Trafod a chytuno ar waith CYSAG yn y dyfodol.

Ystyried sut y gall CYSAG gefnogi cyflwyno Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd yn 2019-2020.

 

 

10.

CCYSAGC pdf eicon PDF 52 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas a gynhaliwyd ar 28 Mehefin 2019 (copi wedi'i amgáu).

Cytuno ar bresenoldeb yng nghyfarfod nesaf CCYSAGC Aberaeron, 21 Tachwedd 2019.

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

5 Chwefror 2019 10.00am – Siambr y Cyngor, Tŷ Russell, y Rhyl

23 Mehefin 201- 10.00am – Ystafell Gynadledda 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun.

14 Hydref 2019 10.00am-    Siambr y Cyngor, Tŷ Russell, y Rhyl

 

RHAN 2 – DIM EITEMAU