Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr Y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun LL15 1YN

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

Nid oedd gofynion cworwm y Pwyllgor wedi'u cyflawni gan nad oedd Aelodau Addysg yn bresennol. Fe aeth y cyfarfod yn ei flaen ond byddai angen i unrhyw benderfyniad a wnaed gael ei gadarnhau'n ffurfiol yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor â chworwm.

 

 

 

Dechreuodd y cyfarfod gydag ychydig o funudau o fyfyrdod tawel.

 

 

 

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd Pwyllgor CYSAG ar gyfer y tymor sydd i ddod.

 

 

Cofnodion:

Dywedodd yr Ymgynghorydd Her GwE wrth y Pwyllgor fod Simon Cameron wedi rhoi gorau i’w rôl gyda’r Eglwys yng Nghymru, ac felly nid oedd bellach yn aelod o CYSAG. Oherwydd ymddiswyddiad Simon Cameron, byddai angen penodi Cadeirydd newydd.

 

Gan nad oedd y cyfarfod yn gwneud cworwm, ac ni roddwyd unrhyw enwebiad, cytunodd yr Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Ellie Chard, i fod yn Gadeirydd.

 

Nodwyd bod y Cynghorydd Ellie Chard am ymgymryd â rôl y Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

 

3.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-Gadeirydd Pwyllgor CYSAG ar gyfer y tymor sydd i ddod.

 

 

Cofnodion:

Dywedodd yr Ymgynghorydd Her GwE  wrth y Pwyllgor y byddai angen penodi Is-Gadeirydd newydd, oherwydd i’r Is-Gadeirydd presennol, y Cynghorydd Ellie Chard, ymgymryd â swydd y Cadeirydd.

 

Gan nad oedd y cyfarfod yn gwneud cworwm, ac ni roddwyd unrhyw enwebiad, cytunodd y Cynghorydd Tony Thomas i fod yn Is-Gadeirydd.

 

Nodwyd bod y Cynghorydd Tony Thomas am ymgymryd â rôl yr Is-Gadeirydd ar gyfer y cyfarfod.

 

 

4.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd fel un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd cysylltiad.

 

 

 

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Dim.

 

 

6.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 373 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2017 (copi ynghlwm).

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2017 (wedi’u cylchredeg yn flaenorol).

 

Cywirdeb -  dylai tudalen 7 eitem 9 nodi “Diolchodd y Cadeirydd i’r Aelodau...”

 

Materion yn Codi:

 

Tudalen 8, Eitem 10 – Ymateb gan lythyrau CYSAG i Ysgolion

Dywedodd yr Ymgynghorydd Her GwE wrth Aelodau fod problemau oherwydd y newidiadau i’r cwricwlwm TGAU. Roedd llai o ddisgyblion yn cael eu cofrestru ar gyfer y cwrs byr a mwy ar gyfer y cwrs llawn. Roedd adroddiadau ar draws Gymru yn awgrymu bod rhai ysgolion yn cael trafferth sicrhau’r canlyniadau yr oeddent yn eu disgwyl ac roedd rhai wedi dechrau cael gwared ar y pwnc TGAU yn llwyr o Gyfnod Allweddol 4. Roedd darpariaeth AG mewn ysgolion yn orfodol ond nid oedd gofyn i ddisgyblion ennill cymhwyster.

 

Cafwyd trafodaeth a chyflwynwyd awgrym i weithio gyda’r Ffederasiwn Penaethiaid i ganfod y ffordd orau i ddarparu AG i ddisgyblion yn Sir Ddinbych.

 

NODWYD yn amodol ar yr uchod, fod cofnodion y cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd ar 13 Hydref 2017, yn cael eu cynnig i’w cymeradwyo fel cofnod cywir yng nghyfarfod cworwm nesaf y Pwyllgor.

 

 

 

 

7.

DADANSODDIAD O ADRODDIADAU AROLYGU pdf eicon PDF 230 KB

Derbyn dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu diweddaraf Estyn (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE  adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol), a roddodd ddadansoddiad o adroddiadau Arolygu Estyn a gyhoeddwyd yn ystod tymor yr hydref.

 

Cynhaliwyd arolygiadau mewn tair ysgol:

·       Ysgol Y Faenol, Bodelwyddan

·       Ysgol Gynradd Rhewl, ac

·       Ysgol Bro Cinmeirch, Llanrhaeadr

 

Roedd manylion yn ymwneud â’r ysgolion wedi eu cynnwys yn yr adroddiad a chrynhowyd y manylion hyn gan yr Ymgynghorydd Her.

 

NODWYD y dylid derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys.

 

 

8.

FFRAMWAITH AROLYGU NEWYDD ESTYN pdf eicon PDF 177 KB

Hysbysu’r aelodau o ofynion y fframwaith arolygu newydd.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE adroddiad ar lafar i hysbysu Aelodau o’r fframwaith arolygu newydd.

 

Cyflwynwyd fideo YouTube byr yn dwyn y teitl “Newidiadau i Arolygon Estyn” i amlygu’r newidiadau.

 

Nodwyd bod Aelodau yn cydnabod yr adroddiad ar lafar ac yn derbyn y newidiadau i’r fformat y mae CYSAG yn derbyn gwerthusiadau adroddiad Estyn ar gyfer ysgolion yn Sir Ddinbych.

 

 

 

9.

CANLYNIADAU ARHOLIADAU 2017 pdf eicon PDF 85 KB

Ystyried adroddiad yn dadansoddi canlyniadau arholiadau 2017 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE grynodeb o adroddiad Canlyniadau Arholiadau 2017 (a ddosbarthwyd yn flaenorol) er mwyn i Aelodau fonitro’r ddarpariaeth ar gyfer AG mewn ysgolion ac i’w diweddaru o ran y canlyniadau ar gyfer y flwyddyn.

 

Amlygwyd bod data Safon UG wedi'i gynnwys o fewn yr adroddiad ond nid oedd unrhyw ddata cenedlaethol er mwyn eu cymharu.

 

Yn ystod trafodaethau, tynnwyd sylw at y canlynol:

·       Roedd llawer o waith yn gysylltiedig ag amlygu graddau A*-C, er i raddau A*-G olygu bod unigolion hefyd wedi pasio.  Teimlwyd y dylid gwneud disgyblion yn fwy ymwybodol o’r graddau pasio.

·       Dywedodd Estyn nad oedd athrawon anarbenigol yn cael effaith andwyol ar addysg disgyblion. 

 

NODWYD, yn ddibynnol ar yr uchod, y dylid derbyn a nodi crynodeb yr Adroddiad Canlyniadau Arholiadau 2017.

 

 

10.

CYSAG A CHYDWEITHREDIAD O YSGOL I YSGOL pdf eicon PDF 149 KB

Deunyddiau hyfforddi a monitro sydd ar gael i ysgolion cynradd.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiad hyfforddiant a gynhaliwyd ym mis Mehefin a Gorffennaf 2017.

 

Crynhowyd o fewn cyflwyniad a chytunwyd bod yr hyfforddiant wedi bod yn llwyddiannus iawn i ddisgyblion ddadansoddi agweddau ehangach o AG.

 

Nodwyd y dylid derbyn y cyflwyniad a nodi ei gynnwys.

 

 

11.

CYMDEITHAS CYNGHORAU YMGYNGHOROL SEFYDLOG ADDYSG GREFYDDOL CYMRU pdf eicon PDF 148 KB

(i)              Ethol Aelod Gweithredol o Gymdeithas CYSAGau Cymru

(ii)             Derbyn cofnodion drafft cyfarfod diwethaf y Gymdeithas (copi ynghlwm)

(iii)            Derbyn diweddariad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r cwricwlwm newydd

(iv)           Penderfynu pwy fydd yn mynychu cyfarfod nesaf Cymdeithas Cynghorau Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol Cymru yn Abertawe ar 9 Mawrth 2018.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(i)              Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cymdeithas CYSAG Cymru (CCYSAGC) a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd 2017 (a ddosbarthwyd yn flaenorol) ym Mhen-y-bont ar Ogwr er gwybodaeth i'r Aelodau.

(ii)             Gofynnwyd am enwebiadau ar gyfer aelod newydd i Bwyllgor Gwaith CCYSAGC.  Cynigodd Y Parchedig Martin Evans-Jones ei enw ei hun.

(iii)            Bydd y cyfarfod CCYSAGC nesaf yn cael ei gynnal yn Abertawe ar 9 Mawrth 2018.

 

NODWYD y dylid  derbyn a nodi cofnodion cyfarfod CCYSAGC a gynhaliwyd ar 10 Tachwedd 2017.

 

 

 

 

12.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

4 Gorffennaf 2018

 

 

Cofnodion:

Mae cyfarfod nesaf CYSAG Sir Ddinbych wedi ei drefnu ar gyfer 4 Gorffennaf 2018 am 10.00 a.m. mewn lleoliad sydd i’w gadarnhau.

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.20am.

 

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig