Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: SIAMBR Y CYNGOR, TY RUSSELL, FFORDD CHURTON, Y RHYL

Cyswllt: Committee Administrator  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mr Dominic Oakes a'r Cynghorydd Tony Flynn.

 

2.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd Pwyllgor CYSAG ar gyfer y tymor dilynol

 

Cofnodion:

Gofynnwyd am enwebiadau i aelod wasanaethu fel Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y tymor i ddod. Enwebwyd Simon Cameron gan aelodau i fod yn Gadeirydd. Ni dderbyniwyd enwebiadau eraill ac felly;

 

PENDERFYNWYD penodi Simon Cameron fel Cadeirydd y Pwyllgor CYSAG.

 

 

3.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-gadeirydd Pwyllgor CYSAG ar gyfer y tymor dilynol

 

Cofnodion:

Gofynnwyd am enwebiadau i aelod wasanaethu fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer y tymor i ddod. Enwebodd y Cynghorydd Tony Thomas y Cynghorydd Ellie Chard, a eiliwyd gan y Parch. B Jones. Ni dderbyniwyd enwebiadau eraill ac felly;

 

PENDERFYNWYD penodi’r Cynghorydd Ellie Chard Is-Gadeirydd y pwyllgor CYSAG.

 

 

4.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater.

a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd cysylltiad.

 

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried ar frys yn y

cyfarfod yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf

Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Yn unol â gofynion Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, nododd y Cadeirydd ei fwriad i gynnwys y mater canlynol i’w drafod oherwydd bod angen rhoi sylw brys iddo -

 

Holiadur Estyn i CYSAG

 

Cytunwyd ystyried y mater yn dilyn y brif eitem fusnes.

 

 

6.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 281 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd

ar 5 Gorffennaf 2017 (copi amgaeedig) fel cofnod cywir.

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2017 (a ddosbarthwyd yn flaenorol).

 

Gofynnodd y Parch. Martin Evans-Jones am ddiweddariad o ran gwerslyfrau ar gyfer y manylion newydd gyda'r arholiadau TGAU. Mewn ymateb i’r pryder, rhoddodd Ymgynghorydd Her GwE (YH), wybod i aelodau bod gwerslyfr Saesneg wedi bod ar gael ers dechrau tymor yr haf, ond nad oedd fersiwn Cymraeg hyd yn hyn.

 

PENDERFYNWYD y dylid, yn amodol ar yr uchod, dderbyn a chymeradwyo Cofnodion y cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 2017 fel cofnod cywir.

 

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2016-17 pdf eicon PDF 179 KB

Ystyried adroddiad i gymeradwyo Adroddiad Blynyddol drafft CYSAG (copi yn amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd Ymgynghorydd Her GwE (YH) at yr adroddiad a ddosbarthwyd yn flaenorol ac eglurodd nad swyddogaeth y Pwyllgor oedd trafod cynnwys yr adroddiad ond cytuno ei fod yn adlewyrchiad cywir o'r hyn a oedd wedi cael ei ystyried yn ystod y flwyddyn flaenorol. I’r perwyl hwnnw, arweiniodd yr YH yr aelodau drwy’r adroddiad.

 

Codwyd pryderon gan aelodau ynghylch adnoddau a hyfforddiant. Trafododd y Pwyllgor y potensial i ddarparu sesiynau hyfforddiant i ysgolion a thrafodwyd ffyrdd o wneud ysgolion yn ymwybodol o’r adnoddau sydd ar gael iddynt.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad blynyddol a nodi’r cynnwys.

 

8.

DADANSODDIAD O ADRODDIADAU AROLYGU pdf eicon PDF 229 KB

Derbyn dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu diweddaraf Estyn (copi yn amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE (YH) adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol), a roddodd ddadansoddiad o adroddiadau Arolygu Estyn a gyhoeddwyd yn ystod tymor yr haf.

 

Eglurodd yr YH mai’r hyn a gyflwynwyd oedd casgliadau’r arolygon a gynhaliwyd mewn 2 ysgol. Roedd arolygiadau wedi’u cynnal yn Ysgol Fabanod y Parc ac Ysgol Gynradd Bodfari, roedd manylion yn ymwneud â’r ysgolion wedi eu cynnwys yn yr adroddiad a chrynhowyd y manylion hyn gan yr YH.  Eglurodd yr YH fod y ddau arolygiad wedi defnyddio’r fframwaith arolygu newydd i adrodd eu canfyddiadau.

 

Canmolwyd yr adroddiad Arolygu gan y Cadeirydd ynghylch Ysgol y Parc, gan ddweud ei fod yn falch o ddarllen y sylwadau cadarnhaol.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys.

 

 

 

 

9.

HOLIADUR ESTYN I CYSAG

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE (YH) yr eitem, gan roi gwybod i Aelodau ei fod wedi derbyn holiadur gan Estyn a oedd angen sylw aelodau CYSAG.

 

Aeth yr YH drwy’r holiadur gydag aelodau a nododd y pryder a’r sylwadau a godwyd.

Codwyd y pwyntiau canlynol

 

·         Nifer yr athrawon a oedd ar gael i ddod i gyfarfodydd CYSAG. Teimlodd Aelodau nad oedd athrawon yn gallu dod i gyfarfodydd gan nad oedd ysgolion yn gallu rhyddhau athrawon o’u dyletswyddau dysgu.

·Gwneud ysgolion yn ymwybodol o’r adnoddau a oedd ar gael iddynt. Trafododd yr aelodau’r llinellau cyfathrebu da i roi gwybod i ysgolion am yr wybodaeth a’r adnoddau a oedd ar gael i gynorthwyo gydag Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd.

·         Awgrymodd y Cadeirydd y dylid sefydlu newyddlen i’w hanfon i ysgolion gyda gwybodaeth a oedd ar gael iddynt.

·         Roedd Aelodau â phryderon nad oedd rhai ysgolion ag athrawon arbenigol yn addysgu myfyrwyr. Teimlai Aelodau bod cwricwlwm TGAU a Lefel A angen athro a oedd wedi’i addysgu mewn Addysg Grefyddol ac yn arbenigo ynddi.

·         Pryderon nad oedd Astudiaethau Crefyddol fel pwnc yn cael ei gynnig i fyfyrwyr fel dewis TGAU a bod y pwnc yn cael ei ymgorffori mewn meysydd pwnc eraill

 

Diolchodd y Cadeirydd i aelodau am eu cyfraniad a thrafodaeth ynghylch holiadur Estyn. Fe wnaeth yr YH a'r Cadeirydd roi gwybod i aelodau y byddent yn casglu'r pwyntiau a godwyd ac yn ateb yr holiadur yn llawn.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a nodi’r ymatebion i holiadur Estyn.

 

 

10.

YMATEB I LYTHYR CYSAG AT YSGOLION pdf eicon PDF 110 KB

Derbyn adroddiad ynglŷn ag ymateb ysgolion i’r llythyr monitro a anfonwyd at bob ysgol yn Sir Ddinbych (copi amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE (YH) yr adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol), yn rhoi gwybod i aelodau am yr ymateb o lythyrau a anfonwyd i ysgolion ar ran CYSAG, yn eu hatgoffa o natur statudol y maes llafur y cytunwyd arno.

 

Eglurodd yr YH fod ymateb da wedi dod i law gan ysgolion cynradd. Roedd yr YH yn gobeithio bod y llythyr yn atgoffa ysgolion bod Addysg Grefyddol yn ffurfio rhan o’r cwricwlwm sylfaenol.

Roedd y llythyr a anfonwyd i Ysgolion Uwchradd ac Arbennig yn rhoi manylion ynghylch gofynion Addysg Grefyddol cyfnod allweddol 4.

Rhoddodd yr YH wybod i’r pwyllgor bod yr ymatebion yn dangos bod y mwyafrif o Addysg Grefyddol cyfnod allweddol 4 yn cael ei ddysgu gan staff addysgu arbenigol.  O’r ymatebion, datgelodd yr YH bod Addysg Grefyddol yn cael ei dysgu mewn sawl ysgol Uwchradd drwy’r pwnc Bagloriaeth Cymru.

Holodd yr Aelodau am ragor o ddealltwriaeth ac esboniad ynghylch pam fod Astudiaethau Crefyddol yn cael ei dysgu drwy bwnc arall, a gofynnwyd bod llythyr arall yn cael ei anfon i'r ysgol am eglurhad.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r YH am yr adroddiad a chroesawodd ymateb pellach gan Ysgolion Sir Ddinbych.

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys. Anfon llythyr at Ysgolion Uwchradd yn gofyn am eglurhad pellach ynghylch pam bod Astudiaethau Crefyddol yn cael ei dysgu drwy wahanol bynciau.

 

 

11.

MATERION Y LLYWODRAETH pdf eicon PDF 237 KB

(i)            Derbyn ymateb ynglŷn â llythyrau a anfonwyd gan CYSAG ynghylch Addoli Ar Y Cyd (copi yn amgaeedig)

(ii)          Trafod y pryderon ynglŷn â’r fanyleb TGAU newydd.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE (YH) yr adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol), yn rhoi gwybod i aelodau am lythyrau a oedd wedi’u hanfon at Lywodraeth Cymru a’r ohebiaeth a ddaeth i law.

Eglurodd yr YH fod dau lythyr wedi’u hanfon at Lywodraeth Cymru ynghylch pryderon CYSAG am Addoli ar y Cyd mewn Ysgolion a'r manylion TGAU newydd.

Eglurodd yr YH fod gohebiaeth fer wedi dod i law ynghylch y llythyr am addoli ar y cyd. Roedd manylion yn y llythyr yn gryno ac nid yn ymhelaethu ar y pryderon a godwyd gan aelodau CYSAG. Eglurodd yr YH y byddai CYSAG yn gallu rhoi adborth a monitro datblygiad Addoli ar y Cyd. Dywedodd yr YH nad oedd unrhyw ymateb wedi dod i law gan Lywodraeth Cymru hyd yn hyn o ran manylion newydd TGAU.  

 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys.

 

 

12.

CYSAG A CHYDWEITHREDIAD O YSGOL I YSGOL pdf eicon PDF 149 KB

Darparu diweddariad i aelodau am ddigwyddiadau hyfforddi a monitro a chynllunio deunyddiau sydd ar gael i ysgolion cynradd.

 

Cofnodion:

Gofynnodd Ymgynghorydd Her GwE (YH) i aelodau gytuno i ohirio’r eitem tan y cyfarfod nesaf, i ganiatáu mwy o amser i’r YH gasglu gwybodaeth i’w chyflwyno i aelodau.

 

PENDERFYNWYD gohirio'r eitem ar y rhaglen tan y cyfarfod CYSAG nesaf 5 Chwefror 2018.

 

 

13.

CYMDEITHAS CYNGHORAU YMGYNGHOROL SEFYDLOG ADDYSG GREFYDDOL CYMRU (CCYSAG) pdf eicon PDF 148 KB

(i)            Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas

(ii)          Derbyn diweddariad gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â’r cwricwlwm newydd.

(iii)         Cytuno pwy fydd yn mynychu cyfarfod nesaf CCYSAGC ym Mhen-Y-Bont Ar Ogwr ar 10 Tachwedd, 2017.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cymdeithas CYSAG Cymru (CCYSAGC) a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf 2017 yn Wrecsam (a gylchredwyd yn flaenorol) er gwybodaeth i'r aelodau.  Diolchodd Ymgynghorydd Her GwE (YH) i’r Cynghorydd Emrys Wynne am ei bresenoldeb yn y cyfarfod (CCYSAGC) diwethaf.

 

Darparwyd gwybodaeth (a ddosbarthwyd yn flaenorol), yn diweddaru’r aelodau o broses diwygio'r cwricwlwm. Rhoddodd y ddogfen wybod i aelodau am y gwaith cyfredol a chamau’r dyfodol wrth ddiwygio'r cwricwlwm. Nododd Ymgynghorydd Her GwE (YH) bwysigrwydd sylwadau CYSAG ar y gwaith hyd yn hyn.

 

Rhoddodd yr YH wybod i aelodau bod cyfarfod nesaf CCYSAGC ar 10 Tachwedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

 

PENDERFYNWYD,

                      I.        Derbyn a nodi Cofnodion y cyfarfod CCYSAGC a gynhaliwyd ar 7 Gorffennaf 2017

                    II.        Derbyn yr adroddiad diweddaru ar y cwricwlwm newydd gan Lywodraeth Cymru a nodi ei gynnwys

                   III.        Byddai’r Cadeirydd a’r YH yn mynychu’r cyfarfod CCYSAGC nesaf 10 Tachwedd gan roi gwahoddiad i bob aelod.

 

 

14.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Cynhelir y cyfarfod nesaf am 10.00am, ddydd Llun 5 Chwefror 2017 yn Ystafell Gynadledda 1a, Neuadd y Sir, Rhuthun LL15 1YN.

 

 

Cofnodion:

Roedd cyfarfod CYSAG nesaf Sir Ddinbych wedi’i drefnu ar gyfer dydd Llun 5 Chwefror 2018. Roedd y Cynghorydd Tony Thomas wedi gwirfoddoli cysylltu ag ysgolion lleol yn yr ymgais i gynnal y cyfarfod mewn ysgol.  

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12:00 p.m.

 

 
Yn ôl i'r brig