Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: YSGOL UWCHRADD Y RHYL

Cyswllt: Gweinyddwr Pwyllgor  E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Cofnodion:

Ni ddatganwyd cysylltiad.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Cofnodion:

Dim Materion Brys.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 210 KB

Cymeradwyo a llofnodi bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2016 yn gofnod cywir.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion pwyllgor Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2016 (wedi’u cylchredeg yn flaenorol).

 

Materion sy'n codi – Tudalen 9 – Eitem 5 Dadansoddi Adroddiadau Archwiliadau Estyn.

Cadarnhaodd Ymgynghorydd Herio GwE bod llythyrau llongyfarch wedi’u gyrru i’r ysgolion perthnasol.

 

PENDERFYNWYD y dylid, yn amodol ar yr uchod, dderbyn a chymeradwyo Cofnodion y cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2016 fel cofnod cywir.

 

 

5.

YSGOLION ARLOESOL A'R CWRICWLWM NEWYDD pdf eicon PDF 59 KB

Derbyn cyflwyniad gan aelod o’r grŵp arloesi ynglŷn â’r rhaglen ysgolion arloesol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd Andrea Taylor, GwE, a wahoddwyd i roi cyflwyniad i Aelodau CYSAG ar Ysgolion Arloesol a’r Cwricwlwm Newydd, gan Ymgynghorydd Herio GwE, Phil Lord.

 

Ar 30 Mehefin, Cyhoeddodd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau y byddai Llywodraeth Cymru’n derbyn, yn llawn, yr holl argymhellion a nodir yn “Dyfodol Llwyddiannus”, adolygiad annibynnol yr Athro Graham Donaldson ar y cwricwlwm a threfniadau asesu Cymru.

 

Fis Gorffennaf 2015, gwnaeth ysgolion ar hyd a lled Cymru gais i fod yn “Ysgol Arloesol". Byddai’r ysgolion hyn yn troi’n weithlu i weithio fel ymateb i’r adroddiad Dyfodol Llwyddiannus. 

 

Byddai’r Ysgolion Arloesol yn cael eu rhannu’n dri grŵp:

 

·       Arloeswyr Cwricwlwm

·       Arloeswyr Digidol, ac

·       Arloeswyr y Fargen Newydd (gelwir yn Ddysgu Proffesiynol erbyn hyn)

 

Roedd y Cynllun yn nodi sut i adeiladu cwricwlwm eang, cytbwys, cynhwysol a heriol, ynghyd â’r pedwar pwrpas a oedd wrth ei wraidd, rhoi cyfle i'r holl blant a phobl ifanc i fod yn:

 

·       Ddysgwyr uchelgeisiol, galluog – a oedd yn barod i ddysgu trwy gydol eu hoes.

·       Cyfranwyr blaengar, creadigol – a oedd yn barod i fod yn rhan lawn o fywyd a gwaith.

·       Dinasyddion moesegol, cydwybodol – a oedd yn barod i fod yn ddinasyddion i Gymru a’r byd.

·       Unigolion iach, hyderus - a oedd yn barod i fyw bywydau boddhaus yn aelodau gwerthfawr i gymdeithas.

 

Byddai’r cwricwlwm newydd yn uchelgeisiol ond hefyd yn realistig. I sicrhau hynny, byddai Ysgolion Arloesol yn gweithio mewn partneriaeth glos gyda’u clystyrau (gan gynnwys y sector na chynhelir), a’r rhwydweithiau ehangach a thu hwnt er mwyn sicrhau bod cymaint o’n hysgolion â phosib’ yn rhan o’r broses gynllunio a datblygu.

 

Strwythur y Cwricwlwm

 

Chwe maes dysgu a phrofiad:

·       Y Celfyddydau Mynegol

·       Iechyd a lles

·       Y Dyniaethau

·       Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu

·       Mathemateg a rhifedd, a

·       Gwyddoniaeth a thechnoleg

 

 

Tri chyfrifoldeb traws-gwricwlwm:

·       Cymhwysedd digidol

·       Llythrennedd

·       Rhifedd

 

Byddai’r cwricwlwm i ysgolion yn cael ei gynllunio i helpu pob plentyn a pherson ifanc i ddatblygu mewn perthynas â dibenion clir y cytunwyd arnynt. Byddai’r dibenion yn cael eu llunio i ddylanwadu'n uniongyrchol ar benderfyniadau ynglŷn â'r cwricwlwm, addysgu ac asesu.

 

I ategu’r gwaith, nodwyd 4 egwyddor allweddol er mwyn gallu gweithredu'r cwricwlwm newydd. Byddai rhoi’r cwricwlwm newydd ar waith:

 

·       Wedi’i arwain gan dystiolaeth, ac ar sail sybsidiaredd

·       Yn uchelgeisiol ac yn gynhwysol

·       Yn rheoladwy, yn sydyn, gyda brwdfrydedd ac yn broffesiynol, ac

·       Yn unedig.

 

Byddai angen i bob Ysgol Arloesol, heb ystyried eu prif ffocws (Digidol, Cwricwlwm a/neu'r Fargen Newydd), weithio'n agos gyda'i gilydd i herio'r naill a'r llall a dysgu ganddynt. Gyda’i gilydd, byddent yn galluogi i’r cwricwlwm newydd gael ei weithredu ar draws Cymru, gan gynnwys cefnogaeth barhaus sydd o safon uchel i ddatblygu eu sgiliau addysgu ac arwain.

 

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn nodi’r cyflwyniad.

 

 

6.

CYSAG – ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT 2015-16 pdf eicon PDF 104 KB

Ystyried adroddiad i gymeradwyo Adroddiad Blynyddol drafft CYSAG.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd Ymgynghorydd Her GwE at yr adroddiad a ddosbarthwyd yn flaenorol ac eglurodd nad swyddogaeth y Pwyllgor oedd trafod cynnwys yr adroddiad ond cytuno ei fod yn adlewyrchiad cywir o'r hyn a oedd wedi cael ei ystyried yn ystod y flwyddyn flaenorol.

 

PENDERFYNWYD derbyn Adroddiad Blynyddol Drafft 2015-16 a nodi’r cynnwys.

 

 

7.

YMARFERYDD ARWEINIOL – CEFNOGI’R MANYLEBAU TGAU NEWYDD pdf eicon PDF 62 KB

Derbyn cyflwyniad ar fenter GwE i gefnogi'r fanyleb TGAU newydd mewn perthynas ag Astudiaethau Crefyddol.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE ddiweddariad ar lafar o raglen yr ymarferydd arweiniol a sut roedd yn berthnasol i arholiadau Astudiaethau Crefyddol.

 

Roedd Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid ar gyfer consortia lleol i gefnogi rhoi’r TGAU newydd ar waith.  Roedd GwE wedi comisiynu 3 athro ar draws Gogledd Cymru i gefnogi’r fenter hon.

 

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn derbyn y diweddariad ar lafar.

 

 

8.

CYSAG A CHYDWEITHREDIAD O YSGOL I YSGOL pdf eicon PDF 72 KB

Hybu cynrychiolaeth athrawon drwy gydweithrediad o ysgol i ysgol.

 

 

Cofnodion:

Rhoddodd Ymgynghorydd Herio GwE ddiweddariad ar lafar ar y digwyddiad hyfforddi a’r ffordd ymlaen.

 

Anogwyd ysgolion i weithio ar y cyd ag ysgolion eraill i gefnogi a datblygu pob maes o fewn y cwricwlwm.  Cyfarfu 50 o ysgolion ym mis Mehefin a Gorffennaf i dderbyn hyfforddiant ar y tri sgil craidd yn y maes llafur y cytunwyd arno.

 

Roedd ysgolion yn gobeithio y byddai adnodd yn cael ei greu ac y byddai’r holl wybodaeth o'r sesiynau hyfforddi ar gael yn genedlaethol ac ar y Canolbwynt Cymreig.

 

Dywedodd Ymgynghorydd Herio GwE y gallai fod ar ffurf ysgrifenedig a bod posibl iddo gael ei gyflwyno yng nghyfarfod nesaf CYSAG.

 

PENDERFYNWYD  bod y Pwyllgor yn derbyn y diweddariad ar lafar.

 

 

9.

CCYSAGC pdf eicon PDF 74 KB

(i)              Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas

(ii)             Cytuno pwy fydd yn mynychu cyfarfod nesaf CCYSAGC yn Sir Gaerfyrddin ar 18 Tachwedd, 2016.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cofnodion CCYSAGC – 23 Mehefin 2016

 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cymdeithas CYSAG Cymru (CCYSAGC) a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016 (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn Sir Ddinbych er gwybodaeth i'r Aelodau.

 

Gofynnwyd bod cynrychiolydd Dyneiddiol yn cael gwahoddiad i gyfarfod CYSAG yn y dyfodol. Cytunodd Ymgynghorydd Heriol GwE i anfon gwahoddiad.

 

PENDERFYNWYD derbyn a nodi cofnodion cyfarfod CCYSAGC a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016.

 

 

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

13 Chwefror 2017.

 

 

Cofnodion:

Mae cyfarfod nesaf CYSAG Sir Ddinbych wedi'i drefnu ar gyfer 13 Chwefror 2017. Lleoliad i’w gadarnhau gan fod Aelodau wedi gofyn i’r cyfarfod gael ei gynnal yn Ysgol Uwchradd Dinbych. Cadarnhaodd yr Ymgynghorydd Herio y byddai’n cysylltu â’r ysgol.

 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.55 a.m.

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig