Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: YSGOL DINAS BRAN, LLANGOLLEN

Cyswllt: Gweinyddwr Pwyllgor  E-bost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni fu i unrhyw Aelod ddatgan cysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fusnes a oedd i’w ystyried yn y cyfarfod.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 170 KB

Cymeradwyo a llofnodi bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2016 yn gofnod cywir.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2016 (wedi’u dosbarthu’n flaenorol).

 

5. Canlyniadau Arholiadau 2015 - Cadarnhaodd y CA bod llythyrau o longyfarchiadau gan CYSAG wedi’u hanfon at Ysgol Uwchradd y Rhyl, Ysgol Uwchradd Prestatyn a St Brig, Dinbych i gydnabod eu llwyddiannau.

 

7. Holiadur CCYSAGC i Ysgolion - hysbyswyd yr aelodau fod yr arolygon a gwblhawyd wedi cael eu trosglwyddo i CCYSAGC fel y cytunwyd.

 

PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 2016 fel cofnod cywir.

 

 

5.

DADANSODDI ADRODDIADAU AROLYGU pdf eicon PDF 73 KB

Derbyn dadansoddiad o Adroddiad Arolygon diweddar gan Estyn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd Ymgynghorydd Her GwE (CA) adroddiad (a gylchredwyd yn flaenorol) a oedd yn rhoi dadansoddiad o Adroddiadau Arolygon Estyn a gyhoeddwyd yn nhymor yr hydref, mewn perthynas â'r ddarpariaeth ac addoli ar y cyd, mewn tair ysgol rhwng mis Tachwedd, 2014, a mis Ionawr, 2015.  

 

Cynhaliwyd arolygon yn Ysgol Gynradd Bro Elwern, Gwyddelwern ger Corwen; Ysgol Bryn Collen, Llangollen; Ysgol Clawdd Offa, Prestatyn; Ysgol Llanfair Dyffryn Clwyd; Ysgol Gynradd Gatholig Mair, y Rhyl, ac mae manylion yn ymwneud â phob un o'r priod ysgolion wedi eu cynnwys yn yr adroddiad ac wedi eu crynhoi gan y CA.

 

Rhoddodd y CA grynodeb i’r Aelodau am y canfyddiadau yn ymwneud â phob ysgol a chafodd y sylwadau a chanlyniadau cadarnhaol eu nodi gan yr Aelodau.  Eglurodd y CA fod y sylwadau a gafwyd wedi bod yn gryno a chyfeiriodd yn benodol at y canlynol: -

 

Sylwadau cadarnhaol - Perfformiad Cyfredol: -

 

Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw deilliannau?

 

Safonau

 

  • Defnyddiodd disgyblion Blwyddyn 6, er enghraifft, eu sgiliau yn effeithiol mewn ymchwiliad gwyddonol i gofnodi eu rhagfynegiadau a'u canfyddiadau.  Yn y wers, gwnaethant ddefnyddio arddull dyddiadur i drafod camau a gymerwyd gan y swffragetiaid ac yn y wers addysg grefyddol cofnodwyd agweddau ar y Pentecost. (Bryn Collen).  Dywedodd y CA ei bod wedi bod yn amser hir ers y cyfeiriwyd at addysg grefyddol mewn Adroddiad Estyn.

 

Lles:-

 

  • Mae llawer o ddisgyblion wedi cyfrannu yn briodol i'r gymuned leol drwy gymryd rhan mewn gwasanaethau, cyngherddau a gweithgareddau i ddathlu hanes cyn Dywysog Cymru, Owain Glyndŵr. Mae hyn wedi codi ymwybyddiaeth o'u cyfrifoldebau cymunedol. (Bro Elwern)

 

Cwestiwn Allweddol 2:       Pa mor dda yw'r ddarpariaeth?     

 

Profiadau dysgu:-

 

·         Darparodd yr ysgol ystod eang o brofiadau dysgu diddorol sy'n ennyn diddordeb y disgyblion yn dda.  Mae'n diwallu gofynion y Cyfnod Sylfaen, y Cwricwlwm Cenedlaethol a'r maes llafur cytunedig ar gyfer addysg grefyddol. (Bro Elwern)

·         Darparodd y cwricwlwm gyfleoedd addas i ddisgyblion ddysgu am ddinasyddiaeth fyd-eang, ac roedd cysylltiadau da gydag ysgolion yn Lesotho a Nepal, a oedd yn codi ymwybyddiaeth o fywyd plant mewn ardaloedd a oedd yn wahanol iawn i Gymru. (Bro Elwern)

·         Datblygodd y staff ymwybyddiaeth y disgyblion o ddinasyddiaeth fyd-eang yn llwyddiannus trwy waith ar fasnach deg, cysylltiadau ag ysgolion yn yr Eidal a Nepal, a thrwy waith yn ystod yr Eisteddfod Ryngwladol. (Bryn Collen)

·         Mae'r ysgol yn hyrwyddo dinasyddiaeth fyd-eang yn llwyddiannus trwy waith testun ar wledydd eraill o gwmpas y byd. (Clawdd Offa)

·         Mae'r ysgol yn darparu profiadau cyfoethog trwy gynllunio parhaus sy’n bodloni gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, y Cwricwlwm Cenedlaethol, egwyddorion y Cyfnod Sylfaen ac addysg grefyddol yn llwyddiannus. (Llanfair Dyffryn Clwyd)

·         Darparodd yr ysgol ystod werthfawr o brofiadau i ddisgyblion ehangu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddatblygiad cynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang. Roedd hyn yn cynnwys astudio gwledydd fel Ethiopia, cynnal wythnos Tseineaidd a gweithgareddau ysgol goedwig.  O ganlyniad, mae dealltwriaeth y disgyblion o faterion amgylcheddol a materion byd-eang wedi datblygu'n dda. (Llanfair Dyffryn Clwyd)

·         Mae trefniadau i ddatblygu disgyblion fel dinasyddion byd-eang yn nodwedd gref o'r ysgol  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

CYDWEITHIO YSGOL I YSGOL - DIGWYDDIAD LANSIO pdf eicon PDF 66 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Hysbyswyd aelodau CYSAG y byddai GwE yn gweithio gyda CYSAG i ddarparu cyfleoedd i ysgolion weithio gyda'i gilydd gefnogi Addysg Grefyddol ac Addoli ar y Cyd.

 

Cafodd yr aelodau gyflwyniad PowerPoint ar y Lansiad Cydweithio Ysgol i Ysgol a fyddai'n cael ei gynnal yn Eglwys y Santes Fair, Sir Ddinbych ar 30 Mehefin, 2016 a San Silyn, Wrecsam ar 7 Gorffennaf, 2016.

 

Darparodd y Ymgynghorydd Her GwE (CAG) grynodeb manwl o'r cyflwyniad PowerPoint a oedd yn cynnwys y canlynol: -

 

·         Byd rhyfeddol AG.

·         Mae Addysg Grefyddol yn bwnc unigryw.

·         Cyfnod Sylfaen

·         Addysg grefyddol yn y Cyfnod Sylfaen.

·         CA2.

·         Lefelu: -

-       Beth sydd angen iddyn nhw ei wella?

-       Lle maen nhw?

-       O lle y maent wedi dod?

-       Am eu profiadau eu hunain, y byd o'u cwmpas  ac agweddau ar grefydd

-       Credoau, dysgeidiaethau ac arferion

-       Pwysigrwydd pobl eraill

-       Eu barn

-       Barn pobl eraill

-       Defnyddio geirfa

·         Syniadau gwers.

·         Dameg yr adeiladwyr doeth a ffôl.

·         Cwis.

·         Beth yw eich barn:-

-       Ymdrin â chwestiynau sylfaenol

·         Y ffeithiau: -

-       Archwilio credoau, dysgeidiaethau ac arfer(ion) crefyddol

·         Ymateb i: -

-       Mynegi ymatebion personol

·         Trafodaeth

 

Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, codwyd y materion a'r pwyntiau canlynol gan yr Aelodau a chafwyd ymateb iddynt gan y CA:

 

-              Esboniodd Ms M. Lundenbach bod cynnwys y cyflwyniad yn cwmpasu dulliau addysgu a fabwysiadwyd ar hyn o bryd, a rhoddodd gymariaethau ac enghreifftiau o'r tebygrwydd mewn arferion addysgu presennol.

-              Cyfeiriodd y CA at fabwysiadu a defnyddio geiriad mwy addas i ddefnyddwyr, a llai cymhleth.

-               Mewn ymateb i gwestiwn gan Mr S. Cameron mewn perthynas â'r weledigaeth hirdymor, rhoddodd y CA fanylion am nifer yr ysgolion sy'n cymryd rhan ac eglurodd y byddent yn cael eu holi ynghylch sut y byddai'r cyflwyniad yn effeithio ar eu dulliau addysgu.

-               Rhoddwyd cadarnhad bod cefnogaeth ar gyfer y prosiect wedi dod i law oddi wrth GwE, gyda'r posibilrwydd o ailadrodd ym mis Medi, 2016.

-               Eglurwyd y byddai ysgolion yn cael eu hannog i ymuno â grwpiau bach o ysgolion cynradd, a thrwy CYSAG yn cael eu hannog i edrych ar gyflwyniad, ymgysylltu, lefelu, adnoddau a chydaddoli a’u hannog i gymryd rhan mewn gwahanol dasgau.

-               Byddai aelodau o'r grwpiau yn cael eu gwahodd i fynychu CYSAG i rannu eu canfyddiadau a'u profiadau.

-               Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cadeirydd ynghylch yr opsiwn i ddisgyblion ddewis peidio dilyn AG yn y Cyfnod Sylfaen, amlygodd y CA bwysigrwydd deall gwahanol ddiwylliannau a safbwyntiau a’u rhannu tra'n mabwysiadu safiad cadarnhaol ar AG.  Darparodd y CA farn gryno ar y dull y byddai'n ei fabwysiadu gyda materion o'r fath.  

 

Diolchodd y Cadeirydd ac Aelodau CYSAG i Ymgynghorydd Her GwE am y gwaith a oedd wedi'i wneud.  Yn dilyn trafodaeth bellach:-

 

PENDERFYNWYD - y dylid derbyn a nodi’r adroddiad.

 

 

7.

CCYSAGC pdf eicon PDF 112 KB

(i)     Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas yng Nglyn Ebwy ar 8 Mawrth 2016.

 

(ii)      Bydd Sir Ddinbych yn cynnal y cyfarfod CCYSAGC haf ar 23 Mehefin 2016 yn Siambr y Cyngor, Ty Russell, Y Rhyl.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(a) Cofnodion CCYSAGC – 8 Mawrth 2016

 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cymdeithas CYSAG Cymru (CCYSAGC) a gynhaliwyd ar 8 Mawrth, 2016 yn Hwlffordd (a ddosbarthwyd yn flaenorol) er gwybodaeth i'r aelodau.

 

PENDERFYNWYD - derbyn a nodi cofnodion CCYSAGC a gynhaliwyd ar 8 Mawrth 2016.

 

(b) Bydd CYSAG Sir Ddinbych yn cynnal cyfarfod gwanwyn CCYSAGC ar 23 Mehefin 2016.

 

Cadarnhawyd y byddai Sir Ddinbych yn cynnal cyfarfod gwanwyn CCYSAGC yn Siambr y Cyngor, Russell House, Y Rhyl ar 23 Mehefin 2016. Rhoddodd Ymgynghorydd Her GwE (CA) wybod i’r pwyllgor bod croeso i holl Aelodau CYSAG fod yn bresennol.

 

PENDERFYNWYD – derbyn yr hysbysiad o'r cyfarfod.                     

 

(c) Diweddariad Adolygiad Cwricwlwm LlC Mai 2016.

 

Mae copi o Gynllun a ddarperir gan y Tîm Diwygio Cwricwlwm wedi ei ddosbarthu gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod.  Cyfeiriodd Ymgynghorydd Her GwE (CA) at y cyflwyniad PowerPoint a ddarparwyd yn y cyfarfod blaenorol, a oedd wedi amlinellu datblygiad y Cwricwlwm newydd i Gymru fel y cynigiwyd gan y ddogfen Cwricwlwm am Oes.

 

Cadarnhawyd y byddai'r gwaith datblygu Meysydd Dysgu a Phrofiad (AoLEs) a amlinellwyd yn Dyfodol Llwyddiannus yn dechrau yn hwyrach yn y flwyddyn.  Byddai gweithgorau o Arloeswyr yn cael eu sefydlu i arwain dylunio a datblygu pob AoLE, ac yn ystod yr ail gam byddai ymgysylltu gydag arbenigwyr a rhanddeiliaid gyda diddordebau pwnc penodol i lywio eu gwaith.

 

Hysbyswyd yr aelodau bod 106 o Ysgolion Arloesol wedi’u penodi i ganolbwyntio ar gynllunio a datblygu'r cwricwlwm.  Gan weithio gydag arbenigwyr o Gymru ac yn rhyngwladol, byddent yn dylunio'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd i Gymru.  Yn dilyn cyfnod o ymsefydlu, maent yn ddiweddar wedi dechrau ar eu gwaith o ddylunio fframwaith y cwricwlwm newydd.  Sefydlwyd pedwar gweithgor o Arloeswyr, gan ganolbwyntio ar: -

 

·  Asesiad a chynnydd;

·  Cyfrifoldebau trawsgwricwlaidd;

·  Cyfoethogi a phrofiadau; a

·  Dimensiwn Cymreig, safbwynt rhyngwladol a sgiliau ehangach.

 

Y gobaith oedd y byddai cyfarfodydd yn cael eu cynnal gyda Grwpiau AoLE cyn diwedd tymor yr haf ar gyfer cyfarfod ymsefydlu neu ddigwyddiad ond nid oedd hyn wedi’i gadarnhau.  Hysbyswyd yr Aelodau y rhagwelwyd y byddai diweddariad pellach yn cael ei ddarparu yn y misoedd nesaf.

 

PENDERFYNWYD - derbyn a nodi’r adroddiad.

 

(d) Enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith (23 Mehefin 2016).

 

Dosbarthwyd manylion yr enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod.  Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod pedwar enwebiad ar gyfer tair swydd ar y Pwyllgor Gwaith.

 

PENDERFYNWYD – derbyn a nodi manylion yr enwebiadau ar gyfer y Pwyllgor Gwaith.

 

 

8.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 13 Hydref 2016

 

 

Cofnodion:

 

 
Yn ôl i'r brig