Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Ysgol Uwchradd Gatholig Y Bendigaid Edward Jones, Y Rhyl.

Cyswllt: Committee Administrator (KEJ) 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

Rhoddwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Joe Welch, Dewi Owens a Bill Tasker.

 

Anfonodd y Grŵp eu cydymdeimlad diffuant at y Cynghorydd Tasker ar farwolaeth ei chwaer.

 

Cadarnhaodd y Cadeirydd ymddeoliad Gavin Craigen a’i ymddiswyddiad o'r Pwyllgor yn sgil hynny. Awgrymodd y Cyng. Roberts y dylid anfon llythyr o ddiolch am gyfraniad Gavin at y Pwyllgor.

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD

Atgoffir yr Aelodau bod yn rhaid iddynt ddatgan bodolaeth a natur y cysylltiad personol a ddatgenir ganddynt.

 

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys o dan Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 160 KB

Cymeradwyo a llofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf fel cofnod cywir

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion pwyllgor Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a gynhaliwyd ar 26 Mehefin 2015 (wedi’u cylchredeg yn flaenorol).

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd ar 26 Mehefin, 2015 fel cofnod cywir.

 

 

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT CYSAG 2012-2103 pdf eicon PDF 573 KB

Ystyried adroddiad i gymeradwyo'r Adroddiad Blynyddol CYSAG drafft.

 

 

Cofnodion:

Cyfeiriodd Ymgynghorydd Her GwE – Phillip Lord (PL) - at yr adroddiad a ddosbarthwyd yn flaenorol ac eglurodd nad swyddogaeth y Pwyllgor oedd trafod cynnwys yr adroddiad ond cytuno ei fod yn adlewyrchiad cywir o'r hyn oedd wedi cael ei ystyried yn ystod y flwyddyn flaenorol. I'r perwyl hwnnw, arweiniodd PL y Grŵp drwy'r adroddiad fesul tudalen.

 

Mynegwyd pryder ynghylch nifer yr enwebiadau oedd yn weddill ar gyfer cynrychiolaeth ar CYSAG. Cadarnhaodd PL bod athrawon cyflenwi ar gael er mwyn i staff addysgu fynychu CYSAG yn ogystal â chymhorthdal ​​teithio. Teimlwyd y gallai Penaethiaid fod yn amharod i ryddhau staff addysgu os nad oedd unrhyw fudd / pwrpas amlwg o ran yr ysgol.  Awgrymwyd y gallai cynnwys mwy eitemau yn ymwneud ag ysgolion ar y rhaglen annog mwy o gyfranogiad.

 

Cwestiynodd y Grŵp y data ar dudalen 9 yr Adroddiad Blynyddol, yn benodol nad oes data ar gyfer canlyniadau arholiadau’r Bendigaid Edward Jones. PL i wirio a oedd y tabl ar gyfer 2013 fel y nodwyd.

 

PENDERFYNWYD - derbyn yr adroddiad blynyddol a nodi’r cynnwys.

 

 

 

6.

DADANSODDI ADRODDIADAU AROLYGU pdf eicon PDF 128 KB

Derbyn dadansoddiad o Adroddiad Arolygon diweddar gan Estyn.

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Phil Lord yr adroddiadau arolygu a gyhoeddwyd yn ystod tymor yr haf 2015 ar gyfer:

 

·         Ysgol Christchurch Y Rhyl

·         Ysgol Brynhyfryd, Rhuthun

·         Ysgol Melyd, Gallt Melyd a

·         Ysgol Dyffryn Iâl, Llandegla

 

Trafododd y Grŵp y sylwadau ychwanegol a oedd yn darparu adborth positif ar ganlyniadau perfformiad a darparu profiadau dysgu - gan gynnwys gofal, cymorth ac arweiniad - ar gyfer y rhan fwyaf o'r ysgolion a arolygwyd.

 

Amlygwyd meysydd i’w datblygu yn Ysgol Melyd, ynghylch cyfleoedd i ddatblygu ymwybyddiaeth o ddiwylliannau / materion byd-eang eraill ac Ysgol Bryn Hyfryd lle'r oedd angen arweiniad ar weithredoedd cyd-addoli dyddiol.

 

Cynigiodd cynrychiolydd Yr Eglwys yng Nghymru, Simon Cameron fynd i Ysgol Bryn Hyfryd ar ran CYSAG ar gyfer cyd-addoli.

 

Mynegodd aelodau'r Grŵp rwystredigaeth o fethu gwylio gwers Addysg Grefyddol yn cael ei haddysgu. Esboniodd PL fod rhai’n wyliadwrus o ran diben ceisiadau o'r fath gyda'r camsyniad eu bod at ddibenion gwerthuso tebyg i arolygiadau a gynhelir gan Estyn.

 

Dywedodd y Parch Martin Evans-Jones ei fod wedi ymuno ag addoliad ar y cyd gydag ysgol y Bendigaid Edward Jones yr wythnos flaenorol a’i fod wedi bod yn brofiad da.

 

PENDERFYNWYD - derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys.

 

7.

ADDYSG GREFYDDOL YN CA3: CHWARAEWR PÊL DROED MOSLEMAIDD YN YR UWCH GYNGHRAIR

Derbyn cyflwyniad ynghylch adnodd dwyieithog sydd ar gael ar gyfer pob ysgol uwchradd.

 

 

Cofnodion:

Cyflwynodd Phil Lord gynllun gan Mary Parry, ymgynghorydd AG ar gyfer Sir Gaerfyrddin, a’i nod oedd mynd i'r afael â'r bwlch mewn dysgu AG rhwng merched a bechgyn drwy dargedu pwnc y mae bechgyn yn uniaethu yn nodweddiadol ag o - pêl-droed.

 

Creodd Mary Parry CD ROM yn llawn adnoddau yn seiliedig ar bêl-droedwyr Moslemaidd yn yr uwch gynghrair ac effaith eu credoau ar eu gêm ac i'r gwrthwyneb. Rhai o'r nodweddion y cyfeiriwyd atynt oedd:

·         Rhoddion o 2.5% o’u cynilion i'r Gymuned Foslemaidd.

·         Addasu amser gweddi o gwmpas hyfforddiant

·         Moesoldeb noddwyr yn ymwneud â betio ac ati ar git y clwb

·         Dathliadau yn cynnwys alcohol

·         Ymprydio yn ystod Ramadan, yn enwedig ar ddiwrnodau gêm

 

 Cytunodd y Pwyllgor fod y fformat wir yn cyflwyno testun Islam mewn modd a oedd yn cysylltu, a gellid ei addasu i gyflwyno Cristnogaeth hefyd.

 

 

8.

AG A CHYMUNEDAU LLEOL pdf eicon PDF 4 MB

Derbyn cyflwyniad am yr adnodd gorffenedig.  Argymell bod yr adnodd yn cael ei anfon i holl ysgolion yr Awdurdod Lleol.

 

 

Cofnodion:

Eglurodd yr Ymgynghorydd Her ar gyfer GwE y gofynnwyd i ysgolion ledled Conwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint gyflwyno astudiaethau achos o sut y maent yn gweithio gyda grwpiau ffydd. Y syniad yw y byddent yn creu rhywbeth ysbrydoledig gan ysgolion ar gyfer ysgolion.

 

Roedd yr astudiaethau achos yn yr adroddiad yn dangos bod ymweliadau wedi’u cynnal i amryw o sefydliadau crefyddol; eu bod wedi mynd i wyliau a dathliadau ac wedi trafod pynciau moesegol.

 

Gwnaed cyfeiriad penodol at Ysgol Bryn Collen a oedd wedi gofyn am a derbyn grant gan Ymddiriedolaeth Elusennol yr Archesgob Rice Jones i brynu adnoddau ar gyfer y cwricwlwm AG.

 

Nodwyd sut mae cyfryngau cymdeithasol wedi cael eu defnyddio i hyrwyddo ymdrechion elusennol y Parchedig Una a'i chi Patrick yn cerdded Mur Hadrian.

 

Roedd y Grŵp yn ystyried a yw ysgolion yn gwneud y defnydd gorau o leoedd ac arteffactau crefyddol ar garreg eu drws at ddibenion trawsgwricwlaidd.

 

PENDERFYNWYD Dosbarthu’r adnodd i holl ysgol yr Awdurdod Addysg Lleol ar ran CYSAG gyda ffurflen werthuso i gael adborth.

 

9.

Y GWEINIDOG ADDYSG, HUW LEWIS A DYFODOL ADDYSG GREFYDDOL pdf eicon PDF 180 KB

Trafod gohebiaeth ynghylch sylwadau’r gweinidog yn ymwneud â newid enw Addysg Grefyddol

 

Cofnodion:

Trafododd y Grŵp gynnwys llythyr diweddar gan y Gweinidog Addysg Huw Lewis. Cynigiodd y Parch Martin Evans-Jones ei farn y dylid cynnal y cysylltiad â Mr Lewis a’u bod yn teimlo'n gryf fel pwyllgor ynghylch lle AG yn y cwricwlwm.

 

 

Dywedodd Phil Lord wrth y Grŵp fod Cymdeithas CYSAG Cymru – yr oedd newydd ymgymryd â swydd y Cadeirydd - yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu Addysg Grefyddol o fewn y cwricwlwm newydd. Cymharodd y cynigion â'r system sydd ar waith ar hyn o bryd yn yr Alban a allai o bosibl arwain at wanhau cynnwys crefyddol o blaid moesoldeb. Awgrymodd PL bod CCYSAGC yn cynnwys amrywiaeth o arbenigedd a allai gynghori ar gwricwlwm.

 

 Dyfalodd y Grŵp sut y gellid uno pynciau i greu prosiect trawsgwricwlaidd llwyddiannus a'r anhawster ar gynllunio gwersi gyda chynlluniau gwaith pwnc lluosog.

 

Cytunodd y Grŵp y dylai PL gynrychioli'r Pwyllgor a CCYSAGC ag ymgysylltu yn y dyfodol yn ymwneud â dylunio a datblygu cwricwlwm newydd.

 

PENDERFYNWYD - derbyn y llythyr a nodi ei gynnwys.

 

10.

CYSAG A CHYDWEITHREDIAD O YSGOL I YSGOL

Hybu cynrychiolaeth athrawon drwy gydweithio o ysgol i ysgol

 

Cofnodion:

Trafododd y Grŵp yr angen i hyrwyddo cynrychiolaeth athrawon ar CYSAG. Trafodwyd gwahodd grwpiau ysgolion i ddod i gyfarfodydd CYSAG.

 

PENDERFYNWYD y dylid cysylltu ag ysgolion i fesur diddordeb.

 

11.

CCYSAGC pdf eicon PDF 102 KB

i.                    Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas 

ii.            Cytuno ar bresenoldeb yng nghyfarfod nesaf CCYSAGC Blaenau Gwent 25 Tachwedd 2015.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

(a)  Cofnodion CCYSAGC - 25 Mehefin, 2015

 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Cymdeithas CYSAG Cymru (CCYSAGC) a gynhaliwyd ar 25 Mehefin, 2015 yn yr Wyddgrug (a ddosbarthwyd yn flaenorol) er gwybodaeth i'r Aelodau.

 

Roedd Phil Lord wedi cyflwyno eitemau ar y Prosiect Gweithio mewn Partneriaeth ac Arwyddbyst: cynllun gan Gyngor Ewrop. Ailadroddodd PL fod Gavin Craigen wedi ymddeol a PL wedi ei ddisodli fel Cadeirydd y pwyllgor ers cyfarfod mis Mehefin.

 

PENDERFYNWYD - derbyn  cofnodion CCYSAGC a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2015.

 

 

(b)  Cyfarfod CCYSAGC i'w gynnal yn Sir Ddinbych yn y dyfodol  

 

Nodwyd y byddai Sir Ddinbych yn cynnal y CCYSAGC yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir am 10am ar 23 Mehefin 2016. Byddai gwahoddiad i'r cyfarfod yn cael ei estyn i Karen I Evans, Pennaeth Addysg.

 

12.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

I'w gadarnhau

 

Cofnodion:

Byddai cyfarfod nesaf CYSAG Sir Ddinbych yn cael ei gynnal am 10.00 am ar ddydd Gwener, 12 Chwefror, 2016 yn Ysgol Dinas Bran, Llangollen.     

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 11.50 a.m.

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig