Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: video conference

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON O’R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Members to declare any personal or prejudicial interests in any business identified to be considered at this meeting.

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

4.

GWNEUD PENDERFYNIAD YNGHYLCH HONIAD O DORRI'R COD YMDDYGIAD A ATGYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR SAFONAU GAN OMBWDSMON Y GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU DAN ADRANNAU 69 A 71(2) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 pdf eicon PDF 41 KB

Ystyried adroddiad ochr yn ochr ac adroddiad cyfrniachol  gan y Swyddog Monitro am ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i gŵyn y gallai cynghorydd fod wedi torri'r Cod Ymddygiad.

 

 

Dogfennau ychwanegol: