Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1: GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FYNYCHU'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 199 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu ragfarnus mewn unrhyw fusnes a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel mater o frys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 393 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 8 Rhagfyr 2023 (copi ynghlwm).

 

 

5.

OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU - 'EIN CASGLIADAU' pdf eicon PDF 209 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) ar y dudalen ‘Ein Canfyddiadau' a gyhoeddwyd ar wefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

MEWN CYFARFODYDD

Nodi presenoldeb aelodau'r Pwyllgor Safonau yn y Cynghorau Sir, Tref a Chymuned a derbyn eu hadroddiadau.

 

 

7.

CEISIADAU AM OLLYNGIAD

Ystyried unrhyw geisiadau am ollyngiadau a dderbynnir gan Gynghorau Tref/Dinas/Cymuned neu ar lefel sirol.

 

 

8.

FFORWM SAFONAU CENEDLAETHOL

Derbyn diweddariad llafar ar y Fforwm Safonau Cenedlaethol.

 

 

9.

CANLLAWIAU STATUDOL SY'N YMWNEUD Â'R PWYLLGOR SAFONAU, RHAN 2: ADRAN 5, 6 A 7 YNGHYD Â RHAN 4 (YR ATODLEN, ADRAN 6 AC AGENDA AC ADRODDIADAU, ADRAN 15.80 (PAPURAU CEFNDIR), CADEIRIO CYFARFODYDD, WARD 15.13 ADRAN 1). pdf eicon PDF 1 MB

Derbyn y canllawiau ar y Canllawiau Statudol yn Ymwneud â Phwyllgor Safonau (copi ynghlwm).

 

 

10.

ADBORTH O GYFARFOD Y GRWP CYSWLLT MOESOL

Derbyn diweddariad llafar ynghylch Cyfarfod y Grŵp Cyswllt Moesegol ac a oedd unrhyw adborth o'r cyfarfod grŵp.

 

 

11.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM GREU PANEL RECRIWTIO PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 207 KB

Derbyn adroddiad (copi ynghlwm) i roi cyfansoddiad panel recriwtio'r Pwyllgor Safonau i'r pwyllgor safonau.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

LLYTHYR BLYNYDDOL OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf eicon PDF 517 KB

Derbyn diweddariad ynghylch Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (copi ynghlwm).

 

 

13.

BLAEN RAGLEN WAITH Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 230 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (copi ynghlwm).

 

 

14.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Mae cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau wedi’i drefnu ar gyfer 10:00am 7 Mehefin 2024.

 

 

RHAN 2: EITEM GYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod trafod y mater canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig (fel y diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf), ei datgelu.

 

 

15.

COD YMDDYGIAD - RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) sy’n n rhoi trosolwg o gwynion a waned yn erbyn aelodau i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

 

Dogfennau ychwanegol: