Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1: ESTYNNIR GWAHODDIAD I'R WASG A'R CYHOEDD FOD YN BRESENNOL YN Y RHAN HON Y CYFARFOD

1.

Ymddiheuriadau

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfamu mewn unrhyw fater a nodwyd I’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym mam y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

 

 

4.

Cofnodion y cyfarfod diwethaf pdf eicon PDF 392 KB

Cael cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 28 Hydref, 2022 (copi ynghlwm).

 

5.

OMBWDSMON Y GWASANAETHAU CYHOEDDUS - 'EIN CANFYDDIADAU' pdf eicon PDF 211 KB

I ystyried adroddiad gan y Dirprwy Swyddog Monitro (copi wedi'i amgáu) ar y dudalen 'Ein Canfyddiadau' sydd wedi'i gyhoeddi ar wefan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

PRESENOLDEB MEWN CYFARFODYDD

Nodi presenoldeb aelodau'r Pwyllgor Safonau yn y Cyngor Sir, Tref a Chymuned, a derbyn eu hadroddiadau.

 

7.

CEISIADAU AM OLLYNGIAD

I ystyried unrhyw geisiadau dosbarthu a dderbyniwyd gan Gynghorau Tref/Dinas/Cymuned neu ar lefel y sir.

8.

DIWEDDARIAD AR HYFFORDDI AELODAU

Derbyn diweddariad ar lafar ar Hyfforddiant Aelodau.

 

9.

Cyswllt Moesegol a Dyletswydd Arweinwyr Grwpiau pdf eicon PDF 225 KB

I ystyried adroddiad gan y Dirprwy Swyddog Monitro (copi ynghlwm) ar y ddyletswydd newydd a roddir ar arweinwyr grwpiau gwleidyddol i hyrwyddo ymddygiad moesegol.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

DIWEDDARIAD FFORWM SAFONAU CENEDLAETHOL

Derbyn diweddariad ar lafar ar y Fforwm Safonau Cenedlaethol.

 

11.

CYDNABYDDIAETH I AELODAU ANNIBYNNOL pdf eicon PDF 208 KB

Ystyried adroddiad gan y Dirprwy Swyddog Monitro (copi ynghlwm) ar bresenoldeb ac arsylwi aelodau mewn cyfarfodydd a chadarnhau safle'r Cyngor mewn perthynas â'r aelodau sy'n cael tâl am bresenoldeb mewn cyfarfodydd.

Dogfennau ychwanegol:

12.

RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 199 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith I’r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (copi ynghlwm).

13.

Dyddiad y cyfarfod nesaf

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau ar gyfer 03 Mawrth 2023.

 

RHAN 2: EITEM GYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod trafod y mater canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig (fel y diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf), ei datgelu.

 

14.

COD YMDDYGIAD - RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) sy’n n rhoi trosolwg o gwynion a waned yn erbyn aelodau i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Dogfennau ychwanegol: