Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Via video conference

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

 Derbyniwyd ymddiheuriadau gan yr aelod annibynnol Anne Mellor.

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Cofnodion:

Datganodd Paul Penlington gysylltiad personol ag eitem 12 ar y Rhaglen gan fod cyfeiriadau at gwynion hanesyddol wedi’u cynnwys.

 

Datganodd Ann Davies, arsylwr yn y cyfarfod, gysylltiad sy’n rhagfarnu ag eitem 12 yn y Rhaglen gan gyfeirio at ymchwiliadau sy’n parhau.

 

Atgoffodd yr aelod Annibynnol Julia Hughes yr aelodau ei bod yn cynrychioli’r Pwyllgor Safonau ar Gyngor Sir y Fflint a Phwyllgor Safonau Tân ac Achub Gogledd Cymru.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater brys.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 299 KB

Derbyn cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar y 04 Rhagfyr 2020 (copi ynghlwm).

 

 

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 04 Rhagfyr 2020.

 

Materion yn codi:

Gofynnodd aelodau i’r Swyddog Monitro a oedd y Llyfr Achosion Cod Ymddygiad ar gael. Cadarnhaodd y Swyddog Monitro nad oedd y diweddariad i’r Llyfr Achosion wedi ei gyhoeddi o hyd.

 

PENDERFYNWYD cadarnhau cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 4 Rhagfyr 2020 fel cofnod cywir.

 

 

5.

PRESENOLDEB MEWN CYFARFODYDD

Nodi presenoldeb aelodau'r Pwyllgor Safonau yng nghyfarfodydd y Fforwm Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru a Chynghorau Sir, Tref a Chymuned a derbyn eu hadroddiadau.

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd, oherwydd y pandemig Covid-19 cyfredol, na chafwyd presenoldeb corfforol mewn cyfarfodydd ers cyfarfod diwethaf y pwyllgor Safonau. Nodwyd bod cyfarfodydd wedi ailddechrau drwy lwyfannau ar-lein i gynnal unrhyw fusnes.

Esboniodd y Cadeirydd fod yr Aelod Annibynnol Anne Mellor wedi mynychu cyfarfod o Gyngor Tref Rhuddlan ac wedi cynhyrchu adborth i'r pwyllgor ei drafod.

Gan nad oedd Anne Mellor wedi gallu mynychu'r cyfarfod, cyflwynodd y Swyddog Monitro y datganiad a ddarparwyd.

Meddai,

Cyn y cyfarfod, fe wnes i (Anne Mellor) adolygu'r wefan a chanfod ei bod hi'n hawdd ei defnyddio a'i llywio ac roedd yn darparu manylion cyswllt y clerc. Anfonwyd copi o'r rhaglen a gwahoddiad y cyfarfod ar 14 Ionawr 2021 ataf. Fy marn i oedd bod y cyfarfod yn gynhyrchiol ac yn cynnwys trafodaeth a mewnbwn da iawn gan bawb a oedd yn bresennol.

 

Gofynnodd yr Aelod Annibynnol Julia Hughes i’r Swyddog Monitro a gaiff hi wahoddiad i gyfarfod nesaf y Cabinet a’r Cyngor.

Cadarnhaodd y Swyddog Monitro y byddai cyfarfodydd y Cabinet a’r Cyngor Llawn yn cael eu gweddarlledu i’r Cyhoedd eu gweld. Dim ond pe bai'r rhaglen yn cynnwys dogfennau Rhan 2 cyfrinachol y byddai'n rhaid rhoi gwahoddiad i fynychu o bell, gan na ddarlledwyd y rhan honno o'r cyfarfod. Mae hawl gan Aelodau’r Pwyllgor Safonau edrych ar ran gyfyngedig cyfarfod. Pe bai aelodau'n dymuno mynychu cyfarfod a oedd yn cynnwys eitemau Rhan 2, dylid gwneud cais i Steve Price.

 

Diolchodd y Cynghorydd Ann Davies i Anne Mellor am ddod i gyfarfod Cyngor Tref Rhuddlan. Ategwyd y diolch gan y Cynghorydd Arwel Roberts. Nododd fod y Cyngor Tref wedi gweithio'n dda a’i bod yn braf clywed sylwadau'r aelod Safonau yn dilyn y cyfarfod.

 

Dywedodd y Swyddog Monitro fod Aelodau Safonau yn mynychu Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned i arsylwi ar y trafodion ac adrodd ar unrhyw ganfyddiadau yn ôl i'r Pwyllgor Safonau. Penderfynwyd y byddai adroddiad llafar yn dderbyniol. Pe bai arsylwadau o bresenoldeb yn codi unrhyw bryderon, gallai'r pwyllgor gyfarwyddo'r Swyddog Monitro i gefnogi a chynorthwyo'r cyngor pe bai angen.

Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi mynychu’r hyfforddiant a ddarparwyd gan y Swyddog Monitro yn flaenorol. Cafodd ei gynnal yn dda ac roedd yn llawn gwybodaeth.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am y drafodaeth, ac felly

PENDERFYNWYD nodi’r arsylwadau a’r trafodaethau uchod. 

6.

CANLLAWIAU DIWYGIEDIG DRAFFT AR Y COD YMDDYGIAD pdf eicon PDF 207 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) yn hysbysu’r Aelodau yn sôn am ymgynghoriad a gwblheir gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, (yr Ombwdsman) ynghylch canllawiau drafft newydd i aelodau etholedig ar y Cod Ymddygiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Aeth y Swyddog Monitro â’r aelodau drwy’r adroddiad. Cafodd dau fersiwn y canllawiau eu cynhyrchu ar gyfer: 1- aelodau’r Prif Gyngor, Awdurdod Tân ac Achub a Pharciau Cenedlaethol, 2- Aelodau Cynghorau Tref, Dinas a Chymuned.

Cafodd y canllaw Cod Ymddygiad cyfredol gan yr ombwdsmon ei ddiwygio ddiwethaf yn 2016. Roedd yr Ombwdsmon wedi ceisio adnewyddu ac ymgynghori ar gyfer ei gyhoeddi cyn yr etholiadau lleol yn 2022.

 

Roedd yr Ombwdsmon wedi rhyddhau'r dogfennau oedd wedi’u cynnwys yn y papurau ac wedi gofyn am farn yr aelodau. Roedd cynnwys y canllawiau diwygiedig yn ymdrin â nifer o agweddau tebyg heb unrhyw newidiadau wedi'u gwneud i rai elfennau o'r ddogfen gyfredol. Dangosodd y Swyddog Monitro rai o’r newidiadau a oedd wedi’u nodi i’r aelodau.

·         Cynhyrchwyd y Cod i helpu ac arwain aelodau i gynnal safonau priodol o'r Cod Ymddygiad wrth gyflawni dyletswyddau.

·         Tynnwyd sylw at y pwyslais ar aelodau i fynychu hyfforddiant pan gaiff ei ddarparu.

·         Cafodd esboniad pellach ar y Pwyllgor Safonau ei gynnwys.

·         Cyflwyno adroddiadau interim y gellir eu cyflwyno i Lywydd Panel Dyfarnu Cymru. O hyn y gallai tribiwnlys achos dros dro ddigwydd a chanlyniadau dros dro hyd nes y ceir canlyniad yr ymchwiliad a'r gwrandawiad.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Swyddog Monitro am roi briff o’r newidiadau. Dywedodd fod y defnydd o gyfryngau cymdeithasol wedi'i arsylwi. Yn ei farn o, dylid pwysleisio mwy o beryglon cyfryngau cymdeithasol yn yr adroddiad.

 

Dywedodd Julia Hughes fod y papur canllaw wedi bod yn hygyrch i’w ddarllen a bod defnyddio enghreifftiau priodol i gynorthwyo dealltwriaeth yn gyflwyniad da. Roedd yn braf nodi bod yr adran hyfforddi wedi'i chynnwys yn y canllawiau. Croesawyd y ddogfen wedi’i diweddaru.

 

Cynigiodd y Swyddog Monitro egluro'r rôl sy'n gysylltiedig ag aelodau etholedig ar Gynghorau Tref, Dinas a Chymuned a'r Cyngor Sir a'u hymddygiad pan oeddent yn cynrychioli'r awdurdod. Ni fyddai llywodraethwyr ysgolion nad oeddent yn aelod etholedig yn cael eu cynnwys o dan y ddogfen ganllaw ddiwygiedig arfaethedig. Pe bai aelod etholedig yn eistedd ar gorff llywodraethu ysgol, yn y rôl honno mae’n cael ei ystyried yn gynrychiolydd o'r Cyngor a byddai'r Cod Ymddygiad yn berthnasol iddo. 

 

Cadarnhaodd y Swyddog Monitro fod mwyafrif y cwynion a dderbynnir yn cael eu diddymu a'u hymchwilio gan yr Ombwdsmon oherwydd nifer o resymau. Yn y canllaw, gwnaed mynegiad o siom gan yr Ombwdsmon ar gwynion a wnaed at ddibenion gwleidyddol. Cadarnhawyd y cafodd profion cadarn eu mabwysiadu wrth ymchwilio i gwynion, yn ogystal ag asesu a ddylid ymchwilio i gŵyn. Roedd yn orfodol i Gynghorau Dinas, Tref a Chymuned gydymffurfio â'r Cod Ymddygiad.

 

Cododd yr Aelod Lleyg, Peter Lamb, y pwyntiau canlynol;

·         Dylai’r teitl ar y dudalen gyntaf gynnwys y gair ‘canllawiau’,

·         Cyfeiriodd y ddogfen at ‘sicrwydd i’r cyhoedd’ ond nid oedd yn glir pa sicrwydd yr oedd yn ei roi,

·         Defnyddiwyd y gair niwed ar dudalen 23 ym mhecyn y rhaglen. Cwestiynodd Mr Lamb ai hwn oedd y gair mwyaf priodol i'w ddefnyddio,

·         Cynnwys y gwerth ariannol o £1000 mewn perthynas â defnyddio ffôn symudol. Awgrymwyd efallai y byddai'n well gadael y swm ariannol allan.

 

Diolchodd y Swyddog Monitro i’r Aelod Lleyg am ei farn. Mewn ymateb i'r pwyntiau a godwyd, cadarnhaodd y Swyddog Monitro ei fod yn cytuno â'r pwynt o gynnwys y gair canllaw yn y teitl ac y byddai'n trosglwyddo'r cynhwysiant i'r Ombwdsmon. Mewn ymateb i'r pwyntiau eraill a godwyd, y sicrwydd i'r cyhoedd oedd pwysleisio bodolaeth y Cod Ymddygiad ar yr amod bod sicrwydd i aelodau etholedig gadw ato.

Roedd y defnydd o'r gair niwed wedi'i gynnwys yn yr ystyr eang i gynnwys pob agwedd ar niwed, gan gynnwys niwed corfforol, niwed emosiynol, niwed economaidd,  ...  view the full Cofnodion text for item 6.

7.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 pdf eicon PDF 234 KB

Dderbyn adroddiad gan y swyddog monitro (copi amgaeedig) am y darpariaethau o fewn Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, (y Ddeddf) mor bell ag y maent yn ymwneud â swyddogaethau’r Pwyllgor.

 

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Swyddog Monitro i'r aelodau fod y Ddeddf bellach wedi'i chymeradwyo gan y Senedd a'i bod wedi derbyn cydsyniad brenhinol ym mis Ionawr 2021. Cadarnhawyd nad oedd nifer o'r darpariaethau yn y Ddeddf wedi dod i rym eto. Ni fydd y goblygiadau a osodir ar arweinwyr grwpiau ac ar y Pwyllgor Safonau yn dod i rym tan 5 Mai 2022. Arweiniodd y Swyddog Monitro yr aelodau drwy'r diwygiadau yn y Ddeddf (a ddosbarthwyd yn flaenorol).

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Swyddog Monitro am y naratif addysgiadol o newidiadau a fyddai’n cael eu cyflwyno. Nodwyd bod llawer iawn o waith wedi bod yn rhan o sefydlu'r Ddeddf a mabwysiadu'r diwygiadau pan ddônt i rym.

Nododd y Swyddog Monitro mai'r diwygiad mwyaf perthnasol i'w gyflwyno sy'n berthnasol i'r pwyllgor Safonau fyddai cyflwyno dyletswydd ar arweinwyr grwpiau gwleidyddol i hyrwyddo a chynnal safonau ymddygiad uchel gan aelodau o'u grwpiau. Byddai dyletswydd yn cael ei gosod ar y Pwyllgor Safonau i lunio adroddiad blynyddol i'r Cyngor, yn cynnwys asesiad o gydymffurfiaeth arweinwyr grŵp dros y flwyddyn flaenorol. Byddai'r ddyletswydd newydd hon yn dod i rym ym mis Mai 2022. Nodwyd hefyd y byddai arweinwyr neu arweinwyr grwpiau yn cael eu cynhyrchu gan Lywodraeth Cymru.

 

Mewn ymateb i gwestiynau aelodau, ymhelaethodd y Swyddog Monitro ar aelodaeth y Cydbwyllgor Corfforedig. Byddai canllawiau statudol yn cael eu darparu y byddai angen eu hystyried wrth weithio ar y cyd. Roedd y Cydbwyllgor Corfforaethol yn uniad newydd. Esboniwyd bod gwaith wedi'i wneud gydag awdurdodau i weithio ar y cyd. Byddai'r Cydbwyllgor Corfforaethol yn gorff corfforaethol annibynnol a fyddai’n cynnwys rhai gofynion aelodaeth sylfaenol. Roedd y cynnig aelodaeth cyfredol yn cynnwys Arweinwyr y 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd Cymru a chynrychiolydd o'r Parc Cenedlaethol. Dim ond mewn perthynas â materion sy'n ymwneud â swyddogaeth cynllunio strategol y pwyllgor y byddai gan y cynrychiolydd o'r Parc Cenedlaethol bleidlais. Esboniodd y Swyddog Monitro y byddai rheoliadau'r Cyd-bwyllgor Corfforedig yn caniatáu iddynt benderfynu a oeddent am gyfethol pobl i'r pwyllgor â hawliau pleidleisio neu greu is-bwyllgorau gydag aelodau cyfetholedig.

 

Diolchodd yr aelodau i’r Swyddog Monitro am yr ymateb manwl i gwestiynau ac esboniad manwl y Ddeddf newydd.

 

PENDERFYNWYD y byddai’r aelodau yn nodi cynnwys yr adroddiad.

 

Ar y pwynt hwn (11.40 am) cymerodd yr aelodau egwyl o 10 munud am luniaeth.

 

Ailddechreuodd y cyfarfod am 11.50 a.m.   

 

8.

CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 205 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) yn ymwneud â chylch gorchwyl y Pwyllgor.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro yr adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol), yn dilyn y cais i adolygu’r cylch gorchwyl gan aelodau.

Nododd y Swyddog Monitro fod y cyfeiriad at lywodraethwyr ysgolion o fewn y cylch gorchwyl wedi'i gyfeirio at ollyngiadau i Gynghorwyr. Aelodau cyfetholedig a chynrychiolwyr rhiant-lywodraethwr yw'r unigolion sy'n cael eu cyfethol ar bwyllgorau Craffu. Cadarnhawyd bod y Gyfraith yn ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdod gael cynrychiolwyr Eglwys ac Addysg sy'n cael eu gwahodd i fynychu cyfarfodydd Craffu wrth ystyried materion addysg. Aelodau cyfetholedig ffurfiol o'r awdurdod ydyn nhw.

 

Roedd y Swyddog Monitro wedi cymharu’r cylch gorchwyl sydd gan bwyllgor Safonau Sir Ddinbych â’r telerau a ddelir yn awdurdodau eraill Gogledd Cymru, a hefyd elfennau o awdurdodau eraill Cymru fel pwynt cyfeirio.

Roedd prif swyddogaethau'r pwyllgor Safonau wedi'u dyblygu mewn cylch gorchwyl eraill gan eu bod yn swyddogaeth i reoliadau'r pwyllgor Safonau. Un gwahaniaeth i'w nodi oedd bod Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Wrecsam yn cynnwys y drefn Rhannu Pryderon flynyddol fel swyddogaeth yn y Pwyllgor Safonau. Cadarnhawyd yng nghyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych bod yr adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio yn flynyddol. Adroddiad arall a nodwyd yn wahanol oedd adroddiad ar geisiadau am indemniadau. Mae'r rôl ar hyn o bryd gyda'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio.

O fewn cylch gorchwyl Cyngor Sir y Fflint, roedd adroddiad ar y cod ymddygiad cynllunio a chyfansoddiad y cyngor. Hyd yma maent yn berthnasol i faterion sy’n ymwneud ag aelodau, a oedd i'w hadrodd i'r Cabinet.

 

Mewn ymateb i bryderon yr aelodau, ymhelaethodd y Swyddog Monitro ar y canlynol:

·         Roedd gan y Pwyllgor Safonau gyfrifoldeb i adrodd yn flynyddol i'r Cyngor Sir am unrhyw ganfyddiadau o dorri Cod Ymddygiad yr Aelodau gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

·         Ym marn y Swyddog Monitro, roedd yn rhesymegol i'r Pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio dderbyn y polisi rhannu pryderon. Mae’r Swyddog Monitro a’r Prif archwilydd mewnol yn bresennol ym mhob cyfarfod.

·         Hysbysodd y Swyddog Monitro yr aelodau fod presenoldeb mewn cyfarfodydd yn dda iawn. Nid oedd angen dangos parch i'r Pwyllgor Safonol.

·         Roedd y Swyddog Monitro yn hapus i dreialu rhag-gyfarfod ar gyfer unrhyw aelodau dan hyfforddiant neu aelodau sy’n uwchsgilio cyn pob cyfarfod os oedd yr aelodau'n teimlo y byddai'n fuddiol. Dywedodd y Swyddog Monitro y byddai'n cysylltu â'r Swyddog Monitro yn Sir y Fflint i gael arweiniad ar yr hyn yr oeddent wedi'i gynnwys mewn rhai sesiynau briffio.

·         Nododd y Swyddog Monitro y gallai gyflwyno adroddiad ar y protocol aelod / swyddog a chod ymddygiad gweithwyr er mwyn i'r aelodau gyfeirio ato.

·         Gellid anfon e-bost atgoffa at yr holl glercod ynghylch gollyngiadau.

 

Diolchodd y Cadeirydd i’r Swyddog Monitro am yr adroddiad a’r wybodaeth gymharu.

PENDERFYNODD yr aelodau

·         Fod y Swyddog Monitro yn awgrymu bod y Pwyllgor Safonau yn cynnig derbyn yr adolygiad blynyddol Rhannu Pryderon gan y pwyllgor Llywodraethu Corfforaethol a’r Pwyllgor Archwilio.

·         Bod y Swyddog Monitro yn cyflwyno adroddiadau ar y protocol Aelod / Swyddog a chod ymddygiad gweithwyr.

·         Bod y Swyddog Monitro yn cysylltu â’r Swyddog Monitro yn Sir y Fflint i drafod sesiynau briffio rhag-gyfarfod.

·         Anfon e-bost at Glercod Cymunedol i’w hatgoffa o’r broses ollyngiadau. 

 

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 212 KB

Derbyn yr adroddiad blynyddol drafft ar gyfer y Pwyllgor Safonau gan y Swyddog Monitro (amgaeir copi).

 

Cofnodion:

Cyflwynodd y Cadeirydd adroddiad drafft y Pwyllgor Safonau i'w drafod a'i gyflwyno i'r Cyngor Sir. Esboniwyd ei bod hi'n 2 flynedd ers i adroddiad gael ei gyflwyno i'r Cyngor Sir ar ran y Pwyllgor.

Byddai'r Cadeirydd yn adrodd ar yr adroddiad i'r Cyngor Llawn yng nghyfarfod y Cyngor Sir ym mis Mai.

 

Nododd y Cadeirydd fod angen newid bach o fewn pwynt 4.6, gan fod ataliad o bedwar mis, nid tri mis fel y nodwyd, wedi ei gyhoeddi. Dywedodd y Swyddog Monitro y byddai’n ei ddiwygio.

Gofynnodd yr aelodau i'r Cadeirydd neu'r Is-gadeirydd fynychu Fforwm Safonau Gogledd Cymru a'i bwrpas. Hyrwyddo rhannu newyddion a chydweithio rhwng awdurdodau

Yn yr adroddiad, roedd yr aelodau eisiau disgrifio’r gwaith y mae’r Pwyllgor Safonau yn ei wneud a’r rhesymau pam. Awgrymodd yr aelodau y gallai fod yn fuddiol cynnwys rhywfaint o wybodaeth am hyd y tymor ar gyfer aelodau Lleyg.

Awgrymodd yr Aelod Lleyg, Peter Lamb, y gellid cynnwys yr un cais am ollyngiad a glywyd gan y Pwyllgor i dynnu sylw at y pryder mai dim ond un a gyflwynwyd i'r aelodau.

 

Awgrymodd y Swyddog Monitro baragraff yn egluro’r cyfleuster gollyngiad a'i bwysigrwydd. Y gobaith oedd y byddai'r aelodau'n atgoffa aelodau Cynghorau Cymunedol fod y cyfleuster ar gael. Dywedodd y Swyddog Monitro y byddai’n ysgrifennu at glercod y pwyllgorau i ddarparu mwy o wybodaeth.

 

Awgrymodd Julia Hughes y dylid gwneud esboniad pellach o rôl y Pwyllgor Safonau o dan 4.5 C yn llyfr achos y Cod Ymddygiad. Cytunodd y Swyddog Monitro y gellid ehangu hyn.

Ychwanegu adran ar waith i’r dyfodol y Safonau a goblygiadau'r Ddeddf newydd, ynghyd ag adran y bydd gan y Pwyllgor Safonau drosolwg o'r amserlen hyfforddi ar gyfer yr aelodau ar ôl etholiad 2022.

 

Dywedodd y Swyddog Monitro y byddai'n nodi'r sylwadau gan aelodau ac yn diwygio'r adroddiad drafft fel yr awgrymwyd a'i anfon at y Cadeirydd a'r aelodau.

 

PENDERFYNWYD bod aelodau’n rhoi sylwadau ar yr adroddiad Pwyllgor Safonau drafft ac yn cytuno bod y Cadeirydd yn cyflwyno’r adroddiad yng nghyfarfod y Cyngor Sir.

 

10.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 93 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (copi ynghlwm).

Cofnodion:

Cyflwynodd y Swyddog Monitro Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (a ddosbarthwyd yn flaenorol).

 

Awgrymodd y Swyddog Monitro y gellid cynnwys yr adroddiadau canlynol yng nghyfarfod Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol mis Mehefin.

·         Protocol Aelod / Swyddog

·         Cod Ymddygiad Gweithiwr er dealltwriaeth

 

Awgrymwyd hefyd y dylid cynnwys adroddiad ar gynllun hyfforddi a gofynion ar ôl etholiad 2022.

 

Gofynnodd Julia Hughes i drafodaeth ar fynychu cyfarfodydd gael ei chynnwys ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol. Mae hyn er mwyn caniatáu i aelodau drafod disgwyliadau a gweld a oes angen rhestr fwy ffurfiol o bresenoldeb.  Awgrymodd y Swyddog Monitro adroddiad gyda rhestr o fanylion cyfarfodydd y Cynghorau Cymuned a chalendr cyfarfodydd y Cyngor Sir i'w trafod. Gellid cynnwys trafodaeth ar ddull mwy strwythuredig o fynychu cyfarfod ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol ar gyfer mis Mehefin 2021.

 

PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, i gymeradwyo Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor Safonau.

 

11.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau am 10.00 a.m. ar y 11Mehefin 2021.

Cofnodion:

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau ar gyfer dydd Gwener 11 Mehefin 2021.

 

PENDERFYNWYD dan Adran 100A Deddf Llywodraeth Leol 1972, gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem ganlynol ar y sail y byddai gwybodaeth eithriedig yn debygol o gael ei datgelu fel y’i diffinnir ym Mharagraffau 12 ac 13 Rhan 4 Atodlen 12A y Ddeddf.

 

12.

COD YMDDYGIAD – RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) sy’n rhoi trosolwg o gwynion yn erbyn aelodau a gyflwynwyd gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Paul Penlington gysylltiad personol â’r eitem hon ar y rhaglen oherwydd cwynion hanesyddol.

Datganodd y Cynghorydd Ann Davies, arsylwr yn y cyfarfod, gysylltiad sy'n rhagfarnu a gadawodd y cyfarfod.

 

Cyflwynodd y Swyddog Monitro yr adroddiad cyfrinachol (a ddosbarthwyd yn flaenorol)

er mwyn rhoi trosolwg i’r Aelodau o’r cwynion a gofnodwyd gyda’r Gwasanaethau Cyhoeddus.

Ombwdsmon Cymru ers 1 Ionawr 2018.

 

Siaradodd y Swyddog Monitro am gwynion parhaus a gyflwynwyd, gan roi manylion amlinellol natur y cwynion a wnaed a'r camau a gymerwyd gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Nodwyd bod 4 cwyn a oedd yn cynnwys ymchwiliadau parhaus ar hyn o bryd.

Dywedodd y Swyddog Monitro y gallai ehangu ar y wybodaeth gan gynnwys yr amserlenni a ddarparwyd yn yr adroddiad er mwyn helpu aelodau i arddangos unrhyw themâu o gwynion a gafwyd.

 

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Safonau yn nodi cynnwys yr adroddiad.

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.00pm