Agenda and decisions

Agenda and decisions
Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Penderfyniad:

 

Ni chafwyd unrhyw ymddiheuriadau.

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n

rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

Penderfyniad:

Y Cynghorydd Paul Penlington – Cysylltiad Personol – Eitem Rhif 9 ar y Rhaglen

 

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod

fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

Penderfyniad:

Ni chodwyd unrhyw fater brys.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 326 KB

Derbyn cofnodion cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar y 06 Mawrth 2020 (copi ynghlwm).

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Cynigiwyd ac eiliwyd cywirdeb y cofnodion. Ni chymerwyd unrhyw bleidlais ffurfiol.  Nododd holl aelodau’r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn ac ni nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 

 

Penderfynwyd: - derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 06 Mawrth 2020 fel cofnod cywir.

 

 

5.

LLYFR ACHOSION COD YMDDYGIAD OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf eicon PDF 287 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) yn hysbysu’r

aelodau am gyhoeddiad diweddaraf Llyfr Achosion Cod Ymddygiad yr

Ombwdsmon.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws. Ni chymerwyd unrhyw bleidlais ffurfiol.  Nododd holl aelodau’r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn ac ni nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 

 

Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau uchod -

      i.        Bod aelodau’r Pwyllgor yn nodi’r wybodaeth sydd yn Llyfr Achosion y Cod Ymddygiad.

 

 

 

6.

PRESENOLDEB MEWN CYFARFODYDD

Nodi presenoldeb aelodau'r Pwyllgor Safonau yng nghyfarfodydd y Fforwm

Pwyllgorau Safonau Gogledd Cymru a Chynghorau Sir, Tref a Chymuned a

derbyn eu hadroddiadau.

Penderfyniad:

Bu i’r aelodau drafod yr anhawster o ran mynychu cyfarfodydd cyhoeddus oherwydd cyfyngiadau yn ymwneud â phandemig Covid- 19.

 

Penderfynwyd:

      i.        Os yw aelodau yn dymuno mynychu cyfarfod Dinas/Tref/Cymuned, i hysbysu’r Swyddog Monitro i gynorthwyo i wneud y trefniadau angenrheidiol.

 

7.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 175 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (copi ynghlwm).

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws. Ni chymerwyd unrhyw bleidlais ffurfiol.  

 

Penderfynwyd: - yn amodol ar yr argymhellion a wnaed yn ystod trafodaethau ynghylch eitemau yn gynharach ar y rhaglen, i gymeradwyo rhaglen gwaith i'r dyfodol y Pwyllgor.

 

8.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau am 10.00 a.m. ar y 4 Rhagfyr 2020

Penderfyniad:

Nodwyd dyddiad nesaf y Pwyllgor Safonau.

 

 

9.

COD YMDDYGIAD – RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm) sy’n

rhoi trosolwg o gwynion yn erbyn aelodau a gyflwynwyd gydag Ombwdsmon

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Penderfyniad:

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws. Ni chymerwyd unrhyw bleidlais ffurfiol.  Nododd holl aelodau’r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn ac ni nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 

 

Penderfynwyd: y byddai’r aelodau yn nodi cynnwys yr adroddiad.