Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun LL15 1YN

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Andrew Thomas a’r Aelod Annibynnol Julia Hughes.

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 57 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Cofnodion:

Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Cofnodion:

Nid oedd unrhyw fater brys.

 

4.

GWNEUD PENDERFYNIAD YNGHYLCH HONIAD O DORRI'R COD YMDDYGIAD A ATGYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR SAFONAU GAN OMBWDSMON Y GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU DAN ADRANNAU 69 A 71(2) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 pdf eicon PDF 273 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm). Mae'r adroddiad yn ymwneud ag ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i gŵyn bod cynghorydd o Gyngor Tref Prestatyn o bosibl wedi torri Cod Ymddygiad y Cyngor Tref.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwyniad

Gofynnodd y Cadeirydd, Ian Trigger, am gyflwyniadau o amgylch y bwrdd ac egluro’r weithdrefn ar gyfer y diwrnod. Eglurodd y Cadeirydd ei fod yn gyfarfod cyhoeddus a bod gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gael.

 

Roedd pedwar cam posibl i’r gwrandawiad:

      I.        Cam 1 – materion gweithdrefnol rhagarweiniol;

    II.        Cam 2 – ystyried unrhyw ffeithiau sy’n destun dadl;

   III.        Cam 3 – gwneud penderfyniad a fu diffyg cydymffurfiaeth â’r Cod Ymddygiad yn seiliedig ar y ffeithiau a nodwyd;

  IV.        Penderfynu ar y gosb (os oes angen).

 

Roedd gwybodaeth ychwanegol ar ffurf copi o achos Livingstone v Panel Dyfarnu Lloegr (Hydref 2006). Roedd y Cadeirydd wedi gofyn i’r Pwyllgor ddarllen y papur dros nos.

 

Eglurodd y Cadeirydd i gyfreithiwr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (PSOW) (Mrs A Ginwalla) a Chyfreithiwr Cynghorydd Tref Prestatyn Peter Duffy (Mr J Owens) fod y Cynghorydd Tref Prestatyn a Chyngor Sir Ddinbych, Paul Penlington (yr achwynydd) yn aelod o'r Pwyllgor Safonau ond nid oedd testun y cwyn wedi’i drafod yn unrhyw un o’r cyfarfodydd yr oedd wedi’u mynychu.

 

Gofynnodd Mr Owens bod y cyfarfodydd sy'n cael eu hystyried yn cael eu nodi gyda "c" fach gan nad oeddent yn gyfarfodydd cyhoeddus swyddogol. Cytunodd cyfreithiwr PSOW a Chadeirydd y Pwyllgor Safonau.

 

Gan nad oedd unrhyw faterion rhagarweiniol, gwahoddwyd datganiadau agoriadol byr gan y naill barti.

 

Ystyried unrhyw anghytundebau sylweddol o ran y ffeithiau.

 

Cyfeiriodd Mrs Ginwalla at adroddiad PSOW yn y papurau cyfrinachol (a ddosbarthwyd yn flaenorol), gan nodi cwyn gan y Cynghorydd Paul Penlington ynglŷn ag ymddygiad y Cynghorydd Peter Duffy tuag ato ar sawl achlysur.

 

Ymchwiliwyd dau o’r achosion. Roedd y digwyddiadau ar 2 Tachwedd 2016 a 11 Mai 2017 wedi’u nodi yn yr adroddiad ac roedd tystiolaeth wedi’i gasglu gan ddetholiad ar hap o dystion.

 

Roedd y PSOW wedi penderfynu yn ôl pob tebyg bod ymddygiad y Cynghorydd Duffy ar 2 Tachwedd 2016 wedi bod y tu hwnt i lefel sy’n rhesymol ac o bosib yn gamdriniaeth bersonol. Roedd tystiolaeth bod y Cynghorydd Duffy wedi dweud rhywbeth personol (er bod rhywfaint o ddadlau o ran yr hyn yr oedd tystion wedi’i glywed) i’r Cynghorydd Penlington mewn cyfarfod ar 11 Mai 2017.

 

Cynghorwyd y Pwyllgor gan y Cadeirydd (IT) bod Cynghorydd Tref Prestatyn Martyn Poller wedi darparu datganiad tyst i'r PSOW yn flaenorol ond na fyddai'n bresennol ei hunan ac nad oedd eisiau iddo gael ei ddefnyddio fel tystiolaeth. Cadarnhaodd Mrs Ginwalla hyn ond bod datganiad y Cynghorydd Poller a’r nodiadau cyfoes o’r cyfarfod ar 11 Mai 2017 wedi’u cytuno fel cofnod cywir a’u hystyried fel rhan o ystyriaethau PSOW. Roedd yr un peth yn wir ar gyfer datganiad tyst y Cynghorydd Sandilands, o Gyngor Tref Prestatyn. Nid oedd y Cynghorydd Sandilands wedi tynnu ei ddatganiad yn ôl ond roedd wedi gwrthod y gwahoddiad i fynychu’r gwrandawiad.

 

Hysbysodd Mr Owens y Pwyllgor bod y Cynghorydd Duffy wedi cysylltu ag ef fel Cynghorydd ers peth amser yn ceisio cyngor ar ymateb gan y PSOW ynglŷn â chwynion a wnaed am ei ymddygiad ynghyd â’r  ...  view the full Cofnodion text for item 4.

 

 
Yn ôl i'r brig