Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun LL15 1YN

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 57 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

GWNEUD PENDERFYNIAD YNGHYLCH HONIAD O DORRI'R COD YMDDYGIAD A ATGYFEIRIWYD AT Y PWYLLGOR SAFONAU GAN OMBWDSMON Y GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU DAN ADRANNAU 69 A 71(2) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 pdf eicon PDF 273 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi ynghlwm). Mae'r adroddiad yn ymwneud ag ymchwiliad gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru i gŵyn bod cynghorydd o Gyngor Tref Prestatyn o bosibl wedi torri Cod Ymddygiad y Cyngor Tref.

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig