Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr Y Cyngor, Neuadd Y Sir, Rhuthun, LL15 1YN

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I DDOD I'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd yn un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod

fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 296 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 22 Medi 2017

(copi wedi’i amgáu).

5.

LLYFR ACHOSION COD YMDDYGIAD - OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf eicon PDF 198 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi wedi’i amgáu) yn hysbysu’r

aelodau o gyhoeddiadau diweddaraf Llyfr Achosion Cod Ymddygiad yr

Ombwdsmon.

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN GYNGOR CYMUNED LLANBEDR DYFFRYN CLWYD pdf eicon PDF 192 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi wedi’i amgáu) ynglŷn â

chais am ollyngiad a wnaed gan aelodau Cyngor Cymuned Llanbedr Dyffryn

Clwyd.

Dogfennau ychwanegol:

7.

TÂL A CHYFRIFOLDEBAU AELODAU LLEYG pdf eicon PDF 295 KB

Ystyried adroddiad gan Reolwr y Gwasanaethau Democrataidd (copi wedi'i

amgáu) ar dâl a chyfrifoldebau aelodau lleyg.

Dogfennau ychwanegol:

8.

PRESENOLDEB MEWN CYFARFODYDD

Nodi presenoldeb aelodau'r Pwyllgor Safonau yng nghyfarfodydd Cynghorau

Sir, Tref a Chymuned a derbyn eu hadroddiadau.

9.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 176 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (copi wedi’i amgáu).

10.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau ar gyfer 26 Mehefin 2018.

RHAN 2: EITEMAU CYFRINACHOL

Argymhellir, yn unol ag Adran 100A (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, y dylid gwahardd y Wasg a'r Cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod trafod y mater(ion) canlynol oherwydd y tebygolrwydd y caiff gwybodaeth eithriedig fel y diffinnir ym Mharagraff 12 & 13 Rhan 4 o Atodlen 12A y Ddeddf, ei datgelu.

 

11.

COD YMDDYGIAD - RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Swyddog Monitro (copi wedi’i amgáu)

sy’n rhoi trosolwg o gwynion yn erbyn aelodau a gyflwynwyd gydag

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

 
Yn ôl i'r brig