Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Ystafell Cabinet, Neuadd y Sir, Rhuthun

Eitemau
Rhif Eitem

RHAN 1 - GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I DDOD I'R RHAN HON O'R CYFARFOD

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd yn un i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B (4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972.

 

4.

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF pdf eicon PDF 296 KB

Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Safonau a gynhaliwyd ar 22 Medi 2017 (copi wedi’i amgáu).

 

 

5.

LLYFR ACHOSION COD YMDDYGIAD - OMBWDSMON GWASANAETHAU CYHOEDDUS CYMRU pdf eicon PDF 198 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi wedi’i amgáu) yn hysbysu’r aelodau o gyhoeddiadau diweddaraf Llyfr Achosion Cod Ymddygiad yr Ombwdsmon.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS AM OLLYNGIAD GAN GYNGOR CYMUNED LLANBEDR DYFFRYN CLWYD pdf eicon PDF 192 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Monitro (copi wedi’i amgáu) ynglŷn â chais am ollyngiad a wnaed gan aelodau Cyngor Cymuned Llanbedr Dyffryn Clwyd.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

TÂL A CHYFRIFOLDEBAU AELODAU LLEYG pdf eicon PDF 295 KB

Ystyried adroddiad gan Reolwr y Gwasanaethau Democrataidd (copi wedi'i amgáu) ar dâl a chyfrifoldebau aelodau lleyg.

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

PRESENOLDEB MEWN CYFARFODYDD

Nodi presenoldeb aelodau'r Pwyllgor Safonau yng nghyfarfodydd Cynghorau Sir, Tref a Chymuned a derbyn eu hadroddiadau.

 

9.

RHAGLEN GWAITH I’R DYFODOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 186 KB

Ystyried Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Pwyllgor Safonau (copi wedi’i amgáu).

10.

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Trefnwyd cyfarfod nesaf y Pwyllgor Safonau ar gyfer 2 Mawrth 2018

RHAN 2: EITEMAU CYFRINACHOL

It is recommended in accordance with Section 100A(4) of the Local Government Act 1972, that the Press and Public be excluded from the meeting during consideration of the following item(s) of business because it is likely that exempt information (as defined in paragraph “[Insert Number]” of Part 4 of Schedule 12A of the Act would be disclosed.

11.

COD YMDDYGIAD - RHAN 3 DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000

Ystyried adroddiad cyfrinachol gan y Swyddog Monitro (copi wedi’i amgáu) sy’n rhoi trosolwg o gwynion yn erbyn aelodau a gyflwynwyd gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

 

 
Yn ôl i'r brig