Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr Y Cyngor, Neuadd Y Sir, Ruthun A Thrwy Gynhadledd Fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Delyth Jones a Cheryl Williams.

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 199 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu ag unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd y Cynghorydd Arwel Roberts yn datgan cysylltiad personol yn eitem 5 a 6 ar y rhaglen gan ei fod yn aelod o fwrdd pwyllgor Menter Iaith.

 

Roedd y Cynghorydd Mark Young yn datgan cysylltiad personol yn eitem 5 a 6 ar y rhaglen gan ei fod yn aelod o’r elusennau y soniwyd amdanynt o fewn y cais, fodd bynnag, nid oedd yn aelod o’r bwrdd eiddo. 

 

Roedd y Cynghorydd Chris Evans yn datgan cysylltiad personol yn eitem 5 a 6 ar y rhaglen gan ei fod yn aelod o’r elusennau y soniwyd amdanynt o fewn y cais, fodd bynnag, nid oedd yn aelod o’r bwrdd yn yr elusen. 

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw eitemau brys gyda’r Cadeirydd cyn dechrau’r cyfarfod.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 278 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2024 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2024.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Chwefror 2024 fel cofnod gwir a chywir o’r gweithrediadau.

 

 

5.

CAIS RHIF. 01/2023/0715 - GWEITHDY'R GORON (Y FARCHNAD FENYN GYNT), LON Y GORON, DINBYCH pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais ar gyfer newidiadau ac ad daliadau i do, gan gynnwys tynnu a gwneud iawn o olau awyr presennol, gosod ffenestri to, paneli solar ffotofoltaidd a gwaith cysylltiedig yng Ngweithdy'r Goron (Y Farchnad Fenyn gynt), Lôn y Goron, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cais ei gyflwyno ar gyfer Addasiadau ac atgyweiriadau i’r to, gan gynnwys tynnu ac atgyweirio’r ffenestr do presennol, gosod goleuadau yn y to, paneli solar ffotofoltäig a gwaith cysylltiol yng Ngweithdy’r Goron (Marchnad Fenyn gynt), Lôn Crown, Dinbych.

 

Siaradwr Cyhoeddus - diolchodd Paul Moore (o blaid) i’r pwyllgor am y cyfle i siarad i gefnogi’r cais ar gyfer y Farchnad Fenyn yn Ninbych.   Eglurodd y siaradwr cyhoeddus na fyddent yn trafod yr agweddau technegol o’r cais a deddfwriaeth, gan fod hyn wedi ei gyflwyno eisoes; byddent yn canolbwyntio ar bwysigrwydd yr adeilad hwn i’r gymuned.    Ar ôl bod yn wag ac mewn cyflwr gwael ers bron i saith mlynedd, y gobaith oedd i’w weld yn cael ei adfywio.   Gweledigaeth yr ymgeisydd oedd i greu canolfan dreftadaeth a diwylliant iechyd meddwl, a weithredir gan y trydydd sector ac elusennau, a fyddai’n darparu gwasanaethau hanfodol i bobl Sir Ddinbych. 

 

Oherwydd yr hinsawdd ariannol presennol, roedd yn hynod heriol i ddarparu unrhyw wasanaeth, yn arbennig ar gyfer y trydydd sector, a oedd yn wynebu toriadau parhaus a phenderfyniadau anodd yn ddyddiol.   Y nod oedd i leihau gorbenion gweithredol a chanolbwyntio ar gyflawni canlyniadau. Er enghraifft, roedd y datblygiad yn anelu i ddarparu gwasanaeth iechyd meddwl oedd wir ei angen ar gyfer o leiaf pump diwrnod yr wythnos, ynghyd â chyfleoedd gwirfoddoli. Roedd yr ymgeisydd hefyd yn dyheu i ddatblygu’r gwasanaethau a bod yn achrededig tra’n hybu ein diwylliant gyda’r Fenter Iaith.

 

Roedd y siaradwr cyhoeddus yn cydnabod bod Sir Ddinbych wedi cefnogi eu gweledigaeth yn fawr ac roeddent yn ddiolchgar am yr arian oedd ar gael drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin. Roedd gan y Farchnad Fenyn botensial sylweddol i fod yn ganolbwynt cymunedol hanfodol.

 

Trafodaeth Gyffredinol –

 

Caniataodd y Cynghorydd Mark Young i’r Cynghorydd Arwel Roberts siarad ar ran y Cynghorydd Delyth Jones (aelod lleol) nad oedd yn gallu bod yn bresennol.  “Fel aelod lleol o’r ward ble roedd yr adeilad wedi’i leoli, roeddwn eisiau rhannu fy marn.   Y bwriad yw i ddatblygu’r adeilad, sydd eisoes wedi derbyn caniatâd cynllunio, i swyddfa, canolfan addysg, amgueddfa a chyfleuster cymunedol.   Mae’r cynllun hwn yn alinio gydag amcanion y Gronfa Ffyniant Gyffredin ac mae mewn lleoliad priodol.   Felly, rydw i’n cefnogi’r prosiect yn llwyr.

 

Nid oes gennyf unrhyw wrthwynebiad i’r bwriad i gadw’r goleuadau to na’r blwch nythu ar y safle.   Mae’n hanfodol i sicrhau bod y deunyddiau to a ddefnyddir yn briodol i’r safle, fel llechi Cymreig fel y soniwyd yn yr adroddiad.   Er fy mod yn cefnogi’r prosiect, mae gennyf bryderon ynglŷn ag ychwanegu paneli solar i’r adeilad.   Mae ynni adnewyddadwy yn hanfodol ar gyfer y dyfodol, ond mae’n bosibl na fydd maint a graddfa’r lleoliad yn briodol ar gyfer ystod o 40 o baneli.  Rwyf yn annog aelodau’r panel i ystyried yr agwedd hon yn ofalus cyn penderfynu. Gan fod y safle mewn ardal gadwraeth ble mae adeiladau rhestredig yn amlwg, mae lleoliad a gwelededd unrhyw waith adeiladu newydd yn ystyriaethau hanfodol.    Mae’r safle arfaethedig, sydd wedi’i leoli mewn lle amlwg a gellir ei weld o nifer o lwybrau cerdded ledled y dref, gan gynnwys y rhai sy’n arwain at Gastell Dinbych, angen sylw arbennig. 

 

Mae unrhyw ddatblygiad yn yr ardal hon yn gallu bod yn risg o osod cynsail ar gyfer prosiectau yn y dyfodol, a allai gael effaith andwyol ar ymdrechion cadwraeth.   Mae Dinbych yn cynnwys y nifer uchaf o adeiladau rhestredig yng Nghymru, gan ei wneud hyd yn oed yn fwy hanfodol i gadw a diogelu cymeriad unigryw y dref.   Mae’r cyllid CFFR mewn perygl os yw’r cynllun bwriedig yn cynnwys paneli solar, a oedd yn fater o  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

CAIS RHIF. 01/2023/0716 - GWEITHDY'R GORON (Y FARCHNAD FENYN GYNT), LON Y GORON, DINBYCH (CAIS ADEILAD RHESTREDIG) pdf eicon PDF 421 KB

Ystyried cais am Newidiadau a chywiriadau i do, gan gynnwys tynnu a gwneud iawn am olau awyr presennol a gosod goleuadau to a phaneli solar PV (Cais Adeilad Rhestredig) yng Gweithdy'r Goron (Y Farchnad Fenyn Gynt), Lôn Y Goron, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cais adeilad rhestredig ei gyflwyno ar gyfer Addasiadau ac atgyweiriadau i’r to, gan gynnwys tynnu ac atgyweirio’r ffenestr do presennol, gosod goleuadau yn y to, paneli solar ffotofoltäig a gwaith cysylltiol yng Ngweithdy’r Goron (Marchnad Fenyn gynt), Lôn Crown, Dinbych.

 

Siaradwr Cyhoeddus - diolchodd Paul Moore (o blaid) i’r cadeirydd am ganiatau iddo annerch y pwyllgor, gan ychwanegu at yr hyn gafodd ei ddweud yn flaenorol; roedd y cais yn anelu i gefnogi ailddatblygu’r adeilad, y nod i’w addasu i safonau modern a’i wneud yn fwy ymarferol tra hefyd yn amlygu ei botensial ar gyfer y dyfodol.   Roedd yr ymgeisydd eisiau sicrhau y gellir defnyddio’r adeilad am amser maith drwy weithredu effeithlonrwydd priodol.

 

Cynigydd - Cynigiodd y Cynghorydd Merfyn Parry y dylid cymeradwyo’r cais yn groes i argymhellion y swyddogion, gydag amodau’n cael eu trafod gydag aelodau lleol os caniateir, eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Elfed Williams.

 

Cyn i’r bleidlais gael ei chynnal, gofynnodd y Cynghorydd Gwyneth Ellis pa un a roddwyd unrhyw ystyriaeth i’r ffaith bod yr adeilad yn adeilad rhestredig yn ystod y drafodaeth; hefyd, gofynnodd pa un a fyddai’n cael pleidleisio ar y cais, er ei bod wedi methu’r drafodaeth flaenorol, roedd wedi bod yn bresennol o’r dechrau ar yr un yma.  

 

Eglurodd swyddogion y rhoddwyd ystyriaeth yn ystod y drafodaeth flaenorol i statws adeilad rhestredig yr adeilad.    Penderfynodd y Cynghorydd Ellis i beidio pleidleisio.  

 

PLEIDLAIS –

O blaid – 17

Yn erbyn – 1

Ymatal – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’R cais yn groes i argymhelliad y swyddog.

 

 

7.

CAIS RHIF. 09-2023-0669 - HAFOD Y PARC, BODFARI, DINBYCH pdf eicon PDF 78 KB

Ystyried cais i ddymchwel yr adeilad storio presennol, a throsi sied fuwch bresennol i ffurfio un annedd, gan gynnwys codi estyniadau un llawr, ffurfio parcio, gosod offer trin pecyn, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn Hafod y Parc, Bodfari, Dinbych (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd cais ei gyflwyno ar gyfer dymchwel adeilad storio presennol, a thrawsnewid sied wartheg bresennol i ffurfio un annedd, gan gynnwys adeiladu estyniadau un llawr, creu lle parcio, gosod offer trin pecyn, tirlunio a gwaith cysylltiol mewn Adeiladau Allanol yn Hafod y Parc, Bodfari, Dinbych. 

 

Siaradwr Cyhoeddus - Diolchodd Gethin Jones (asiant) (O blaid) i’r pwyllgor am gael siarad.   Eglurodd y byddai’n cyflwyno cynnig ar ran ymgynghorwyr Jones Planning, oedd yn cynrychioli’r ymgeiswyr oedd â gwreiddiau dwfn yn Hafod Park. 

 

Roedd yr ymgeiswyr yn gwasanaethu Heddlu Gogledd Cymru ar hyn o bryd ac yn gyn heddwas gyda Heddlu Gogledd Cymru, nawr yn gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru, yn dymuno adleoli i Aberchwiler oherwydd eu cysylltiadau teulu cryf â’r ardal.   Fodd bynnag, roedd cyfyngiadau ariannol wedi gwneud adleoli yn anymarferol iddyn nhw.   Mae’r heriau economaidd hefyd yn cyfyngu ar allu cymunedau lleol i groesawu teuluoedd ifanc bywiog fel nhw, sydd â chysylltiadau teulu cryf â’r ardal. 

 

Roedd y safle bwriedig wedi’i leoli yng ngogledd ddwyrain Aberchwiler ac roedd yn rhan o Ystâd hanesyddol Grove Hall. Roedd y safle yn arfer bod yn gartref i’r porthdy, oedd wedi’i adleoli i’r diwedd ar ddechrau’r 1900au.

 

Mae’r safle yn cynnwys adeilad a elwir yn lleol yn Sied Wartheg, sydd yn cael ei gydnabod gan CPAP fel adeilad o ddiddordeb arbennig.   Roedd yr adeilad storio cyfagos yn arfer bod yn strwythur dal dŵr caeedig, fel y gwelir mewn lluniau hanesyddol o’r 1970au.   Roedd y cais yn bwriadu trawsnewid y safle i lety preswyl gyda dull sensitif a ystyriwyd yn drwyadl.   Roedd y cynnig yn alinio gyda’r paramedrau presennol ac roedd wedi derbyn llawer o gefnogaeth gan y gymuned leol, gan gynnwys 17 llythyr o gefnogaeth a chymeradwyaeth gan y cyngor cymuned lleol.

 

Roedd y datblygiad arfaethedig yn anelu i wella’r ardal a darparu preswylfa i gwpl ifanc â’u gwreiddiau’n ddwfn yn y gymuned.   Fodd bynnag, roedd cyflwr presennol y lleoliad, gan gynnwys y sied wartheg oedd yn dirywio ac adeiladau storio anhrefnus yn tynnu oddi ar apêl weledol cyffredinol yr AHNE.  Er gwaethaf hyn, roedd y golygfeydd dros Glawdd Offa yn darparu safbwynt sy’n amlygu pwysigrwydd cydbwysedd y datblygiad bwriedig gyda maint amaethyddol sy’n cyd-fynd â’r ardal gyfagos.  Er nad yw’r cynnig o bosibl yn cwrdd â phwynt trawsnewid sy’n ofynnol ym Mholisi HEG 4, mae arwyddocâd hanesyddol ac amaethyddol y sied wartheg yn cyflwyno achos cymhellol ar gyfer ei hailddefnyddio. Mae’r ymgeisydd yn credu ei bod yn bwysig cydbwyso polisi a chadwraeth treftadaeth ac mae wedi gofyn i’r aelodau ystyried y cydbwysedd hwn yn eu proses gwneud penderfyniad yn ofalus. 

 

Trafodaeth Gyffredinol –

 

Cynghorydd Merfyn Parry (aelod lleol) - hysbysodd y pwyllgor y dylent fod wedi derbyn dogfennaeth hwyr gyda lluniau yn ymwneud â’r safle a mynegodd ei rwystredigaeth gyda’r diffyg lluniau ar gael yn ystod cyfarfod y pwyllgor, fel y bu’n flaenorol a chodwyd hynny o fewn y cais gan y Cynghorydd Parry, roedd y sied wartheg wedi’i lleoli yng nghwrtil Fferm Grove Hall.  Y cynnig oedd i’w newid i annedd, a fyddai nid yn unig yn cadw’r deunydd hanesyddol ond hefyd yn gwella’r tirlun treftadaeth leol. Roedd y cyngor cymuned yn ffafrio’r cynnig hwn ac ni fu unrhyw wrthwynebiad.   Roedd Grove Hall yn glwb yn y 50au ac yn fferm hyd at y 70au.   Fodd bynnag, mae’r adeiladau i gyd bellach yn dai, fflatiau a fflatiau aml-lawr preswyl. 

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Merfyn Parry y dylid cymeradwyo’r cais yn groes i argymhelliad y swyddog, ac fe eiliwyd hynny gan y Cynghorydd Huw Hildtich-Roberts.

 

Roedd y pwyllgor yn trafod manteision cynnwys amodau ar y defnydd o ddeunyddiau ar y datblygiad;  ...  view the full Cofnodion text for item 7.

8.

CAIS RHIF. 14-2023-0371 - TIR YN LLYS HEULOG, CYFFYLLIOG pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i godi 7 annedd gan gynnwys mynediad, ffyrdd ystadau mewnol, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn Nhir yn Llys Heulog, Cyffylliog, Rhuthun (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais ar gyfer adeiladu 7 annedd gan gynnwys mynediad, ffyrdd ystâd mewnol, tirlunio a gwaith cysylltiol ar dir yn Llys Heulog, Cyffylliog, Rhuthun.

 

Diolchodd y Cynghorydd Elfed Williams (aelod lleol) i’r cadeirydd am y cyfle i siarad; gofynnodd a oedd y cais wedi cael ei drafod yn flaenorol; fodd bynnag, roedd eisiau gwybod pam bod y fynedfa yn fater yn flaenorol a heb ei nodi fel pryder nawr.     Hefyd, gofynnodd a fyddai paneli solar yn gallu cael eu cynnwys yn y tai newydd. 

 

Eglurodd swyddogion a oedd yn ymateb nad oedd yna bryderon blaenorol gyda diogelwch y briffordd a mynedfa i’r safle yn ôl yn 2019 pan oedd y cais yn cael ei ystyried yn wreiddiol. 

 

Hysbysodd y swyddogion y pwyllgor na fyddai yna unedau tai fforddiadwy yn cael eu hadeiladu ar y safle. Fodd bynnag, byddai yna gyfraniad ariannol drwy swm cymudol a ddefnyddir i gefnogi darpariaeth tai fforddiadwy yn yr ardal.   Byddai’r swm yn cael ei reoli drwy gytundeb adran 106. Yn yr un modd byddai yna gyfraniad ariannol tuag at fan agored, roedd y swm yn cael ei gyfrif yn ôl y gyfrifiannell man agored, oedd yn cyfateb i oddeutu £1200 fesul uned.  Cafodd yr Aelodau hefyd eu sicrhau os na ellir defnyddio’r arian yn yr ardal uniongyrchol, yna byddai’n mynd i gefnogi’r ardal gyfagos. 

 

Roedd y swyddogion hefyd yn egluro i’r aelodau na allant orfodi’r datblygwyr i osod paneli solar ar yr unedau.   Fodd bynnag, gallent eu hannog nhw drwy nodyn i’r ymgeisydd.

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Elfed Williams y dylid cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhellion y swyddog, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Merfyn Parry.

 

PLEIDLAIS –

O blaid – 19

Yn erbyn – 0

Ymatal – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’R cais cynllunio yn unol ag argymhelliad y swyddog, gydag amod ychwanegol i gynnwys y manylion mynediad.