Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Chris Evans, Andrea Tomlin a Cheryl Williams.

 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Justine Evans fel Aelod newydd o’r Pwyllgor Cynllunio.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 199 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n peri rhagfarn ag unrhyw fater i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.   

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Penderfynodd y Cadeirydd ei fwriad i gynnwys y mater canlynol i’w drafod oherwydd bod angen rhoi sylw brys iddo:-

 

ENEWBU IS-GADEIRYDD

 

Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau, yn dilyn penodiad y Cynghorydd Peter Scott i Gadeirydd y Cyngor, nad oedd bellach yn gallu eistedd ar y Pwyllgor Cynllunio.

Gofynnwyd am enwebiadau ar gyfer Is-Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer gweddill blwyddyn y Cyngor 2023/2024.

 

Cynigiodd y Cadeirydd Sandilands y Cynghorydd Alan James fel Is-Gadeirydd, dywedodd bod y Cynghorydd James yn uchel ei barch fel Aelod Cynllunio, ac yn ystod y 10 mlynedd diwethaf roedd wedi cwblhau holl hyfforddiant Cynllunio a gynigwyd, ac eiliwyd hyn gan y Cynghorydd Arwel Roberts.

 

Ni chafwyd enwebiad arall ac felly -

 

PENDERFYNWYD Penodi’r Cynghorydd Alan James yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer gweddill blwyddyn 2023/2024 y cyngor.

 

 

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 482 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 08 Tachwedd 2023 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2023.

 

Materion cywirdeb - Dim

 

Materion yn Codi – Dim

 

 

PENDERFYNWYD – yn amodol ar yr uchod, derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 2023 fel cofnod cywir.

 

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 7) -

Cyflwynwyd ceisiadau a oedd yn gofyn am benderfyniad y Pwyllgor ynghyd â’r dogfennau cysylltiedig. Cyfeiriwyd hefyd at y wybodaeth atodol a gyflwynwyd yn hwyr a dderbyniwyd ers cyhoeddi'r rhaglen ac a oedd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a oedd yn ymwneud â’r ceisiadau hynny.

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF. 01/2022/0523/ MA - CHWAREL Y GRAIG, FFORDD Y GRAIG, DINBYCH, LL16 5US pdf eicon PDF 340 KB

Ystyried cais cyfunol ar gyfer ymestyn y gwaith o ennill calchfaen a'i weithio, mewnforio gwastraff anadweithiol ac adfer i dir amwynder yn Chwarel y Graig, Ffordd y Graig, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais am estyniad o ennill a gweithio calchfaen, mewnforio gwastraff anadweithiol ac adfer tir amwynder yn Ffordd y Graig, Dinbych.

 

Gofynnodd y Cadeirydd i'r Swyddog Cyfreithiol ddarllen drwy rai sylwadau hwyr a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru.

 

Dywedodd y Swyddog Cyfreithiol wrth yr Aelodau bod yr Awdurdod Cynllunio yn derbyn, o'r bore yma, am gyfarwyddyd daliannol gan Lywodraeth Cymru o dan erthygl 18 Gorchymyn Gweithdrefn Rheoli Datblygu Cynllunio Gwlad a Thref Cymru 2012. Roedd yn ymwneud â chais cyfunol ar gyfer ymestyn ennill a gweithio calchfaen, mewnforio gwastraff mewnol ac adfer i dir amwynder yn Chwarel y Graig, Ffordd y Graig Dinbych.

Roedd y llythyr yn nodi bod Gweinidogion Cymru wedi cael cais i alw'r cais i mewn ar gyfer eu penderfyniad eu hunain. Roedd Erthygl 18 Gorchymyn Gweithdrefn Rheoli Datblygu Cynllunio Gwlad a Thref Cymru 2012 yn galluogi Gweinidogion Cymru i roi cyfarwyddyd sy'n cyfyngu ar roi caniatâd gan awdurdod cynllunio lleol.

Roedd y llythyr yn caniatáu caniatâd yr awdur ar ran y Gweinidog Newid Hinsawdd i gyfarwyddo Cyngor Sir Ddinbych yn swyddogol, sy'n weithredol o'r dyddiad a nodir ar y llythyr, i beidio â rhoi caniatâd cynllunio mewn perthynas ag, A- cais rhif 01/2022/0523/MA neu, B- unrhyw ddatblygiad o'r un math a oedd yn destun y cais ar unrhyw safle a oedd yn rhan o dir y mae'r cais yn ymwneud ag ef neu'n cynnwys y cais,  heb awdurdodi Gweinidogion Cymru ymlaen llaw. Byddai'r cyfarwyddyd yn galluogi rhoi ystyriaeth bellach i weld a ddylid cyfeirio'r cais at Weinidogion Cymru ai peidio i'w benderfynu. Roedd y cyfarwyddyd yn atal Cyngor Sir Ddinbych rhag rhoi caniatâd cynllunio yn unig, nid oedd yn atal yr awdurdod i barhau i brosesu ac ymgynghori ar y cais.  Ni wnaeth atal yr awdurdod rhag gwrthod y cais pe bai'n penderfynu hynny.

Cyfeiriodd y llythyr at erthygl 31 a oedd yn darparu i Weinidogion Cymru amrywio neu ganslo'r cyfarwyddyd mewn perthynas â'r tir a'r math o ddatblygiad a gwmpesir. Byddai'r awdurdod yn cael gwybod am benderfyniad Gweinidogion Cymru ynghylch a oedd y cais yn cael ei alw i mewn cyn gynted ag y cafodd ei wneud.        

 

Eglurodd y Rheolwr Rheoli Datblygu fod gan Lywodraeth Cymru y pŵer i roi cyfarwyddyd daliannol i awdurdod lleol. Mae'n atal yr awdurdod rhag rhoi caniatâd cynllunio nes bod Llywodraeth Cymru wedi asesu'r cynnig. Nid yw'n atal yr awdurdod cynllunio lleol rhag prosesu'r cais cynllunio. Byddai Llywodraeth Cymru, beth bynnag, yn gofyn i'r awdurdod pa benderfyniad y byddai'r Pwyllgor Cynllunio wedi'i wneud ar y cais fel rhan o'i phenderfyniad.

Ni chaniatawyd i'r awdurdod lleol roi caniatâd cynllunio yn seiliedig ar y cyfarwyddyd dal.

 

Diolchodd y Cadeirydd i'r Swyddog Cyfreithiol a'r Rheolwr Rheoli Datblygu am egluro ystyr y llythyr.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

Mair Jones (ERBYN) – Dywedodd fod caeau a choedwigoedd Crest yn le annwyl. Nid oedd y ffeithiau a'r mesuriadau a gynhwyswyd yn yr adroddiad yn nodi'r ardal. Pwysleisiodd fod 284 o unigolion wedi gwneud gwrthwynebiadau cyfreithlon yn erbyn y cynnig. Pe byddai'r polisi cynllunio wedi cael ei ddilyn drwy broses o greu lleoedd, byddai teimladau ardal Crest, ei effaith gadarnhaol ar iechyd a lles yr unigolyn wedi cael ei ystyried ar y cychwyn ac ni fyddai wedi'i ddiswyddo.

Roedd y Cyngor wedi cytuno i ymestyn gweithrediad y chwarel ac nid ôl troed y safle. Cwestiynodd a oedd addewid wedi'i wneud bryd hynny y byddai'r gweithrediadau'n dod i ben yn 2028 a'r estyniad yn caniatáu ar y seiliau hynny. Pwysleisiodd fod Breedon (ymgeisydd) am ymestyn y gweithrediadau am 25 mlynedd arall ar y safle. Yn ei barn hi roedd hi'n teimlo y dylai'r pwyllgor asesu'r cais fel  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

Ar yr adeg hon (11.30 am) cafwyd egwyl o 20 munud.

 

Ailddechreuodd y cyfarfod am 11.50 am.

 

6.

CAIS RHIF. 43/2023/0363/ PF - 46 STRYD FAWR, PRESTATYN, LL19 9BB pdf eicon PDF 340 KB

Ystyried cais ôl-weithredol ar gyfer gosod caewr rholer trydyllog i uchder blaen yn 46 Stryd Fawr, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais ôl-weithredol ar gyfer gosod drws rholer tyllog i ddrychiad blaen 46 Stryd Fawr, Prestatyn (dosbarthwyd ymlaen llaw).

 

Aelod Lleol -  Hysbysodd y Cynghorydd Jon Harland yr Aelodau ei fod wedi cael nifer o sylwadau gan breswylwyr lleol. Y prif bryder yr oedd wedi dod i law oedd ynghylch lliw y drws rholer. Roedd nifer o ddrysau rholer ar fusnesau cyfagos wedi eu gosod tu mewn i eiddo. Roedd y cais ôl-weithredol hwn wedi cau'r tu allan i'r eiddo. Yn ei farn ef, nid oedd hynny'n achosi problem.

 

Trafodaeth Gyffredinol –

 

Cadarnhaodd y Cynghorydd Merfyn Parry bod y cais yn ôl-weithredol a thu allan i ardal gadwraeth Sir Ddinbych. Roedd yn cefnogi’r cais gan nad oedd o fewn yr ardal gadwraeth. Awgrymodd bod y canllaw yn cael ei roi i fusnesau o fewn yr ardal gadwraeth yn manylu’r rheolau a pholisïau ar bolisïau a gweithdrefnau cynllunio.

Cynigodd y Cynghorydd Merfyn Parry, y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y swyddog.

 

Anogodd y Cynghorydd Terry Mendies yr Aelodau i wrthod y cais. Rhoddodd ddau reswm. Y cyntaf oedd y cais yn ôl-weithredol. Yn ei farn ef teimlai y dylai hynny roi teilyngdod i wrthod. Yr ail reswm oedd ymddangosiad y caead. Teimlai fod y caead yn anneniadol ac yn weledol annymunol. Er nad oedd yr eiddo wedi'i gynnwys o fewn yr ardal gadwraeth, roedd yn agos iawn.

 

Pwysleisiodd y Prif Swyddog Cynllunio nad oedd cais a dderbyniwyd yn ôl-weithredol yn ystyriaeth gynllunio berthnasol ar gyfer gwrthod yn unig am wrthod. Cadarnhaodd nad oedd y safle yn yr ardal gadwraeth ond yn agos at y ffin. Roedd y pryder yn seiliedig ar effaith caeadau ar ymddangosiad gweledol yr eiddo ar y Stryd Fawr. Roedd swyddogion wedi trafod y cais gyda'r swyddog cadwraeth nad oedd yn cefnogi'r cais oherwydd ei leoliad. Roedd swyddogion cynllunio wedi ystyried hyn wrth ddarparu argymhelliad ynghyd â'r angen am ddiogelwch ar y safle.

Bu'n tywys yr Aelodau at y darluniau a oedd wedi'u cynnwys gyda'r papurau, a oedd yn dangos yr adeilad gyda'r caead yn ei le. Ym marn y swyddog nid oedd gan y caewr safle amlwg yn yr ardal gadwraeth na'r stryd. Y rheswm pam y daeth swyddogion â'r cais i'r pwyllgor oedd oherwydd rhai pryderon a godwyd mewn perthynas â'r effaith weledol ac i alluogi trafodaeth briodol ar y materion.

 

Trafododd yr Aelodau y cydbwysedd o harddwch a diogelwch y safle. Roedd yr Aelodau yn gefnogol o’r canllaw a gwybodaeth a ddarparwyd i fusnesau yn yr ardal yn darparu manylion o’r polisïau cynllunio.

Roedd yr Aelodau yn ystyriol o’r stoc gwerth uchel yn yr eiddo a phwysleisiodd yr angen y safle i gael diogelwch priodol mewn lle.

 

Adleisiodd yr Aelod Lleol, y Cynghorydd Hugh Irving safbwynt yr Aelodau ar yr angen am ddiogelwch ar gyfer y safle. Pwysleisiodd na fyddai eisiau gweld y safle yn wag ar y Stryd Fawr a chefnogodd y cais.

 

Hefyd nododd yr Aelodau y gofynion posibl a all fod mewn lle ar gyfer diogelwch y safle i sicrhau yswiriant ar y nwyddau ac eiddo.

 

Cynigodd y Cynghorydd Merfyn Parry y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y swyddog, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Alan James.     

 

PLEIDLAIS –

O blaid – 12 

Yn erbyn – 4

Ymatal - 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’R cais cynllunio yn unol ag argymhelliad y swyddog. 

 

7.

CAIS RHIF 45/2023/0435/ PF - 157 FFORDD Y FRO, Y RHYL LL18 2PH pdf eicon PDF 268 KB

Ystyried cais am newid defnydd rhan o'r feithrinfa bresennol i ffurfio un annedd a gwaith cysylltiedig yn 157 Vale Road, Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i newid defnydd rhan o’r feithrinfa bresennol i ffurfio un annedd a gwaith cysylltiedig yn 157 Vale Road, y Rhyl.

 

Cyfeiriodd y Prif Swyddog Cynllunio at wybodaeth hwyr i’r Aelodau, a gyflwynwyd ar y daflen sylwadau hwyr.

Dywedodd y tynnwyd sylw’r swyddog bod cais ychwanegol wedi ei gyflwyno gan yr ymgeisydd ar gyfer gweddill y safle, petai yn cael ei ganiatáu, yna byddai cyfanswm o 4 annedd ar y safle. Teimlai’r swyddogion yr oedd yn briodol y dylai’r ddau gais gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Cynllunio ar yr un pryd. 

 

Cynigiodd y Cynghorydd Alan James i ohirio’r cais. Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Merfyn Parry.

 

PLEIDLAIS –

O Blaid Gohirio – 15

Yn erbyn – 0

Ymatal - 0

 

PENDERFYNWYD GOHIRIO’R cais cynllunio.

 

 

 

8.

MYND I'R AFAEL Â'R ARGYFWNG NATUR DRWY'R SYSTEM GYNLLUNIO: POLISI CYNLLUNIO CENEDLAETHOL WEDI'I DDIWEDDARU AR GYFER PENNOD 6 O BOLISI CYNLLUNIO CYMRU pdf eicon PDF 221 KB

Ystyried adroddiad ar y newidiadau polisi cenedlaethol a wnaed i Argraffiad Polisi Cynllunio Cymru 11 Pennod 6 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Rheoli Datblygiad yr adroddiad gwybodaeth i’r pwyllgor. Atgoffodd yr Aelodau o fis Hydref 2023 bod newid i’r Polisi Cynllunio Cymru 11 Pennod 6 - a oedd yn mynd i’r afael ag argyfwng natur drwy’r system gynllunio. Nodwyd bod rhaid i bob cais cynllunio gyflwyno datganiad seilwaith gwyrdd i ddangos unrhyw gynigion datblygu a allai ddarparu budd net o ran bioamrywiaeth.

 

Awgrymodd yr Aelodau i gael digwyddiad hyfforddi ar y newidiadau arfaethedig fod yn fuddiol i’r holl Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio. Cytunodd yr Aelod Arweiniol Datblygu Lleol a Chynllunio y byddai sesiwn hyfforddi ar y polisi a newidiadau newydd yn awgrym cadarnhaol ac yn gefnogol o hyn.

 

Cadarnhaodd y Rheolwr Rheoli Datblygiad y gellir trefnu sesiwn hyfforddi yn dilyn y swyddogion yn cael gwybodaeth canllaw gan Lywodraeth Cymru.

 

PENDERFYNWYD fod aelodau’r Pwyllgor Cynllunio yn nodi cynnwys yr adroddiad gwybodaeth.

 

 

9.

CYNLLUN CYNLLUNIO ADOLYGIAD DIRPRWYO pdf eicon PDF 187 KB

Ystyried adroddiad gan y Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad gyda diwygiadau awgrymedig i'r Cynllun Dirprwyo Cynllunio (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd y Rheolwr Rheoli Datblygiad yr adroddiad ar y cynllun dirprwyo (dosbarthwyd ymlaen llaw)

Roedd y Cynllun Dirprwyo Cynllunio yn ddogfen a fabwysiadwyd gan y Pwyllgor Cynllunio a nodwyd yr ystod o geisiadau a gyflwynwyd i’r Pwyllgor i’w penderfynu.

 

Pwysleisiodd swyddogion nad oedd unrhyw newid arfaethedig i'r hawl i Aelodau ofyn am atgyfeirio ceisiadau perthnasol i'r Pwyllgor Cynllunio.

 

Roedd y newid arfaethedig yn ymwneud â rôl a mewnbwn yr awdurdod mewn perthynas â phrosiectau seilwaith o arwyddocâd cenedlaethol a datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol. Nid yr awdurdod oedd y penderfynwr ar gyfer y ceisiadau hynny gyda'r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud gan Weinidogion Cymru.

Roedd Aelodau yn clywed yn aml bod cyfyngiadau amser ar y ceisiadau hyn ac yn rhoi pwysau ar swyddogion ac Aelodau i roi mewnbwn i’r datblygwr a Llywodraeth Cymru fel rhan o ymgynghoriadau cyn cais, ac fel rhan o ofynion adroddiad effaith lleol. Yn amlwg iawn roedd yn anodd gan ystyried y cyfyngiadau amser i gynhyrchu adroddiadau a chyflwyno i’r pwyllgor.

Roedd swyddogion yn ceisio, fel rhan o'r newid arfaethedig, fod unrhyw fewnbwn cyn ymgeisio a mewnbwn cais yr oedd swyddogion yn bwriadu ei ddarparu yn cael ei ddirprwyo i swyddogion mewn cytundeb ag Aelodau Lleol perthnasol ac Aelodau Arweiniol.

 

Roedd yr Aelodau yn falch iawn ac yn cefnogi’r newidiadau arfaethedig. Cytunodd yr Aelod Arweiniol Datblygu Lleol a Chynllunio y byddai newid yn fuddiol i swyddogion a phreswylwyr.    

 

Clywodd yr Aelodau os oedd y Pwyllgor yn cytuno ar y newidiadau arfaethedig yna byddai’r newidiadau yn effeithiol ar unwaith.

 

 

Cytunwyd yn unfrydol ar hynny drwy godi dwylo.

PENDEERFYNWYD, bod yr Aelodau yn nodi cynnwys yr adroddiad hwn ac yn mabwysiadu’r newidiadau awgrymedig i’r Cynllun Dirprwyo.

 

 

 

Caeodd y Cadeirydd y cyfarfod drwy ddiolch i’r holl swyddogion ac Aelodau am eu hymrwymiad a’u hymroddiad yn ystod y flwyddyn. Dymunodd Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i bawb.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.20 p.m.