Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 300 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 12 Ionawr 2022 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 8) – pdf eicon PDF 148 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF. 02/2021/1179 - TIR YN (RHAN O ARDD) LLYS GWYN, BRYN GOODMAN, RHUTHUN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais ar gyfer codi 2 annedd ar wahân a gwaith cysylltiedig yn Tir yn (rhan o ardd) Llys Gwyn, Bryn Goodman, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF. 18/2021/0533 - FFERM GLAN Y WERN, FFORDD EGLWYSWEN, LLANDYRNOG pdf eicon PDF 168 KB

Ystyried cais i godi 2 adeilad amaethyddol ar gyfer cadw da byw. Gosod seilo bwydo a thanc dylifol dan y ddaear. Creu llawr caled a phwll arafu dŵr wyneb, tirweddu a gwaith cysylltiedig yn Fferm Glan y Wern, Ffordd Eglwyswen, Llandyrnog (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF. 23/2021/0927 - TIR GER DOLWAR, LLANRHAEADR, DINBYCH pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais gyda manylion edrychiad, tirlunio, cynllun a graddfa 33 annedd wedi ei gyflwyno yn unol ag amod rhif 1 caniatâd cynllunio amlinellol rhif cais 23/2016/0557 (cais materion a gadwyd yn ôl) Tir ger Dolwar, Llanrhaeadr, Dinbych (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF. 41/2021/1199 - BRYN FFYNNON, BODFARI, DENBIGH pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i godi storfa offer gardd (cais ôl-weithredol) yn Bryn Ffynnon, Bodfari, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol: