Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: trwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Members to declare any personal or prejudicial interests in any business identified to be considered at this meeting.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 476 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd 15 Rhagfyr 2021 (copi wedi’i atodi).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 7) –

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF. 07/2021/0684 - TIR I'R DWYRAIN O FYNYDD MYNYLLOD, LLANDRILLO, CORWEN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i codi mast meteorolegol 90m o uchder am gyfnod dros dro o dair blynedd ar Tir ym Mynydd Mynyllod, Llandrillo, Corwen (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF. 23/2021/0852 - TIR YN THE LODGE, LLANRHAEADR, DINBYCH pdf eicon PDF 169 KB

Ystyried cais i adeiladu 6 uned llety gwyliau, swyddfa’r safle a gwaith cysylltiedig (cynllun wedi’i ddiwygio) yn Dir yn The Lodge, Llanrhaeadr,Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF. 46/2019/0806 - BOD HAULOG, Y RO, LLANELWY pdf eicon PDF 169 KB

Ystyried cais i datblygu 0.75 hectar o dir at ddibenion preswyl (cais amlinellol gan gynnwys manylion ynglŷn â mynediad) yn Bod Haulog, Y Ro, Llanelwy (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol: