Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: VIA VIDEO CONFERENCE

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 183 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorydd Merfyn Parry

 

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd datganiadau o gysylltiad oddi wrth:

 

Datganodd y Cynghorydd Christine Marston gysylltiad personol ag eitem rhif 5 ar y rhaglen, oherwydd ei bod yn adnabod yr ymgeisydd.

 

Datganodd y Cynghorydd Tina Jones gysylltiad personol sy’n rhagfarnu yn eitem 9 ar y rhaglen, gan ei bod wedi cyflwyno darn o dir ar gyfer y CDLl.

 

Datganodd y Cynghorydd Ann Davies gysylltiad personol yn eitem rhif 7 ar y rhaglen, gan fod ganddi deulu yn gweithio yn Ysbyty Glan Clwyd.

 

Datganodd y Cynghorwyr Brian Jones ac Ellie Chard, ill dau gysylltiad personol yn eitem rhif 7 ar y rhaglen gan fod y ddau ohonyn nhw'n gleifion mewn meddygfa yn y Rhyl gyda chysylltiadau â'r datblygiad.

 

Datganodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies gysylltiad personol yn eitem rhif 8 ar y rhaglen, gan ei bod yn adnabod tirfeddianwyr a allai o bosibl gael eu heffeithio gan y datblygiad arfaethedig.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Notice of items which, in the opinion of the Chair, should be considered at the meeting as a matter of urgency pursuant to Section 100B(4) of the Local Government Act, 1972.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw fater brys

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 497 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 8 Medi 2021 ((copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 8 Medi 2021.

 

Cywirdeb -

 

Amlygodd y Cynghorydd Emrys Wynne, o fewn y datganiadau o gysylltiad, nad oedd agosrwydd y datblygiad yn cael ei gyfleu’n iawn, gan fod ei eiddo gefn wrth gefn gyda’r cais.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Medi 2021 fel cofnod cywir

 

 

5.

CAIS RHIF. 40/2021/0309 - PLOT C7 PARC BUSNES LLANELWY, LLANELWY pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i codi Cartref Gofal Cofrestredig 198 gwely (dosbarth defnydd C2), tirlunio, cyfleusterau parcio a gwaith cysylltiedig (Ailgyflwyno) (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais ar gyfer codi Cartref Gofal Cofrestredig 198 gwely (Defnydd Dosbarth C2), tirlunio, cyfleusterau parcio a gwaith cysylltiedig (Ailgyflwyno) ar Lain C7, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

 

Mr Dylan Southern (O Blaid) - diolchodd i'r cadeirydd a'r aelodau am gael caniatâd i siarad. Dywedodd Mr Southern fod yn rhaid i ni ofyn i ni'n hunain fel pobl â chydwybod a wnaethom ni erioed fwriadu i bolisi cynllunio ganiatáu strwythur cartref gofal anaddas yn y sir. Roedd hyn yn caniatáu i bobl hŷn ddibynnol rannu amwynderau gyda nifer o bobl eraill ar adegau bregus iawn. Dywedodd bod mwy na 50% o breswylwyr cartrefi gofal yn byw mewn ystafell lai na 12m2 ar hyn o bryd a gyda rhai lloriau heb lifftiau hygyrch, ac eto fel sir gwariwyd £58 miliwn o arian cyhoeddus bob blwyddyn ar y strwythur gofal hwn nad oedd yn ateb y gofyn.

 

Cyfeiriodd Mr Southern at y safle, o ran mwynderau bu sylwadau y gallai rhai pobl deimlo'n ynysig oherwydd lleoliad y safle. Byddai'r mwyafrif o bobl a fyddai'n defnyddio'r safle mewn cyfnod lle byddai hunanofal yn dod yn llai tebygol, felly byddai'r tebygolrwydd o fod angen siopau cyfagos yn lleihau. Fodd bynnag, byddai gan y safle fynediad at fand eang cyflym iawn ac roedd yn agos at Ysbyty Glan Clwyd. Roedd y rhain yn ffactorau allweddol ar gyfer dewis safle.

 

Sicrhaodd Mr Southern y pwyllgor y byddai'r asesiad sŵn yn cydymffurfio â safonau adeiladu ac y byddai'r gwres canolog a'r aerdymheru yn creu llif digonol o aer. Byddai'r sŵn hefyd yn cael ei fonitro'n rheolaidd.

 

Dywedodd Mr Southern na ellid cytuno ar ddatrysiad peirianyddol i fynd i'r afael â thymheredd yr adeilad a'r ffenestri.

 

Roedd Mr Southern yn deall bod gan y pwyllgor benderfyniad anodd gan mai argymhelliad y swyddogion oedd gwrthod ochr yn ochr â’r canllawiau polisi cynllunio, ond roedd Mr Southern yn teimlo nad bwriad polisi cynllunio byth oedd i fod yn niweidiol tuag at breswylwyr. Yn olaf, gofynnwyd i'r pwyllgor roi llais i bobl fregus a chaniatáu'r cais.

 

Trafodaeth Gyffredinol –

 

Cynghorodd swyddogion yr aelodau ar gefndir y cais, gan ei fod yn ailgyflwyniad, gwrthodwyd y safle yn flaenorol. Roedd y safle o fewn ardal dynodi CDLl parc busnes Llanelwy. Roedd yr ardal yn bennaf ar gyfer adeiladau B1, roedd yn safle cyflogaeth wedi'i ddyrannu.

 

  • Ailgyflwynwyd y cais oherwydd gwaith helaeth ar y cais ar ran yr ymgeisydd. Roedd y gwaith ychwanegol wedi nodi nad oedd unrhyw safle addas arall ar gyfer y datblygiad arfaethedig. Fodd bynnag, roedd y safle y cynigiwyd ei ddatblygu ar safle a ddynodwyd yn dir cyflogaeth, wedi bod ar werth ers sawl blwyddyn ac nid oedd unrhyw ddatblygwyr â diddordeb ar gyfer y tir.

 

  • Amlygodd swyddogion hefyd fod pryderon ynghylch sŵn ar y safle oherwydd agosrwydd safle B2 diwydiannol a chefnffordd yr A55. Byddai'r pryderon hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r datblygiad fod â ffenestri na ellir eu hagor, ac nid oedd hwn yn ddefnydd cydnaws ag adeilad dosbarth C2.

 

Dywedodd y Cynghorydd Ann Davies fod cau'r Royal Alexander wedi achosi blocio gwelyau yng Nglan Clwyd. Mae gofal gartref wedi gweithio'n dda i bobl sydd â'r anghenion gofal lleiaf posibl ond mae'r anghenion gofalu wedi cynyddu'n sylweddol. Byddai'r cais yn rhyddhau gwelyau yng Nglan Clwyd ac yn caniatáu i bobl ddewis eu gofal.

 

Cynnig - Cynigodd y Cynghorydd Ann Davies, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Brian Jones, y dylid cymeradwyo’r cais yn groes i argymhellion y swyddogion.

 

Dywedodd y Cynghorydd Joan Butterfield fod newid i'r ddemograffeg yn y Sir, bod y boblogaeth yn heneiddio. Roedd angen edrych ar ofynion  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

CAIS RHIF. 20/2021/0637 - CLOVER BANK LLANFAIR DYFFRYN CLWYD RHUTHUN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i godi un annedd ar wahân, adeiladu mynediad newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i amrywio amod 2 caniatâd cynllunio cod 20/2018/0448 i amrywio'r rhestr o gynlluniau cymeradwy i ganiatáu manylion dylunio a mynediad diwygiedig yn nhir yn Clover Bank, Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun.

 

Trafodaeth Gyffredinol –

 

Amlygodd y Cynghorydd Emrys Wynne i'r aelodau fod y cais o flaen y pwyllgor oherwydd pryderon a godwyd gan y Cyngor Cymuned, gan eu bod o'r farn bod y newidiadau yn sylweddol.

 

Ymatebodd swyddogion cynllunio bod y mater wedi'i godi gan y Cyngor Cymuned, ond roedd y manylion yn yr adroddiad yn amlinellu'r newidiadau i'r caniatâd cynllunio, ac roedd swyddogion o'r farn nad oedd yr amrywiadau hyn yn sylweddol, felly derbyniwyd cais adran 73 i amrywio'r dyluniad (yn hytrach na gofyn am gais cynllunio cwbl ffres) a'r argymhelliad i ganiatáu.

 

Cynnig – Cynigodd y Cynghorydd Christine Marston, ac fe’i heiliwyd gan y Cynghorydd Ellie Chard, y dylid cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhellion y swyddog fel y nodir yn yr adroddiad.

 

Pleidlais -

O blaid – 13

Ymatal – 2

Yn erbyn – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y swyddog fel y nodwyd yn yr adroddiad a’r papurau ategol.

 

 

7.

CAIS RHIF. 22/2021/0754 - GLASFRYN, GELLIFOR, RHUTHUN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i codi 1 annedd ar wahân, adeiladu mynediad newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais ar gyfer adeiladu 1 annedd, adeiladu mynediad newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig ar dir ger Glasfryn, Gellifor, Rhuthun. <0}

 

Cynnig - Cynigodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill y dylid cymeradwyo’r cais yn unol ag argymhellion y swyddogion, eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Joan Butterfield.

 

Pleidlais -

O blaid – 15

Ymatal – 0

Yn erbyn – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CYMERADWYO’R cais yn unol ag argymhellion y swyddog fel y nodwyd yn yr adroddiad a’r papurau ategol.

 

 

8.

FFERM WYNT ALLTRAETH AWEL Y MÔR - YMATEB FFURFIOL I YMGYNGHORIAD CYN YMGEISIO STATUDOL pdf eicon PDF 373 KB

Ceisio cymeradwyaeth yr Aelodau i gyflwyno ymateb ymgynghori ffurfiol i'r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar ran y Cyngor (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynodd swyddogion cynllunio Fferm Wynt Ar y Môr Awel Y Môr - Prosiect Isadeiledd Sylweddol Cenedlaethol a'r Ymateb i Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio Statudol.

 

Nododd swyddogion fod Cyngor Sir Ddinbych wedi cael gwahoddiad i ymateb i’r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar y Fferm Wynt Ar y Môr Awel Y Môr arfaethedig yn Llanelwy. Dechreuodd yr ymgynghoriad ar 31 Awst a byddai’n rhedeg tan 11 Hydref 2021. Mae’r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth aelodau i gyflwyno ymateb ymgynghori ffurfiol i’r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar ran y Cyngor.

 

Agorodd y cadeirydd drafodaethau a gwahoddodd aelodau lleol i godi materion cyn caniatáu i aelodau'r pwyllgor godi unrhyw faterion.

 

Diolchodd y Cynghorydd Barry Mellor (aelod lleol) i'r cadeirydd am ganiatáu iddo siarad. Roedd y prif bryder ar gyfer y datblygiad fferm wynt arfaethedig yn ymwneud yn bennaf â'r ceblau a fyddai'n rhedeg trwy'r cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Prestatyn arfaethedig a byddai dau floc concrit mawr yn cael eu hadeiladu ar Gwrs Golff y Rhyl, hwn oedd cynllun datblygu A ar gyfer y ceblau ar y cwrs golff.

 

Fodd bynnag, nododd y Cynghorydd Mellor fod yna gynllun B a fyddai'n drilio o dan y cwrs golff a'r cynllun amddiffyn rhag llifogydd arfaethedig ac y byddai'r blociau concrit yn cael eu hadeiladu ar ochr arall y ffordd i'r cwrs golff. Credwyd mai’r opsiwn hwn oedd y datrysiad gorau. Amlygodd yr aelodau lleol, pe bai cynllun A yn cael ei ddatblygu, y byddai'n debygol o beri i'r cwrs golff gau gan y byddai llawer o'r ffyrdd teg yn cael eu hadeiladu. Caeodd y Cynghorydd Mellor ei ddatganiad trwy bledio ar aelodau i gwblhau’r ymgynghoriadau cyn 11eg Hydref.

 

Siaradodd y Cynghorydd Brian Jones, ar ran yr aelod lleol y Cynghorydd Tony Thomas, cytunodd yn llawn â sylwadau a godwyd gan y Cynghorydd Barry Mellor. Yn wreiddiol, roedd y Cynghorydd Jones yn gefnogol i'r prosiect ond ers cyfarfod ag RWE Renewables a'i bartneriaid â'r datblygwyr, a'u natur betrusgar o rannu gwybodaeth am y datblygiad, nid oedd yn gefnogol i'r prosiect mwyach.

 

Teimlai’r Cynghorydd Julian Thompson-Hill fod angen cryfhau’r geiriad o fewn yr ymateb mewn perthynas â ‘Chynllun A’ i nodi na fyddai’r Cyngor yn cefnogi unrhyw brosiect a fyddai’n cael effaith niweidiol ar safle masnachol a oedd yn bodoli eisoes. Cytunodd y Cynghorydd Joan Butterfield yn gryf â chryfhau'r geiriad.

 

Roedd y Cynghorydd Emrys Wynne, yn cytuno'n gryf â'r holl sylwadau blaenorol a godwyd, cododd sut roedd ganddo bryderon gyda'r ceblau yn rhedeg trwy lwybrau cyhoeddus. Roedd am sicrhau na fyddai'r Cyngor yn colli'r hawliau i'r llwybrau troed hyn.

 

Diolchodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies i'r cadeirydd am y cyfle i siarad, cefnogodd yn llawn sylwadau a godwyd yn flaenorol gan aelodau. Amlygodd wall ym mhapurau’r ymgeiswyr, yng Nghefn Meiriadog oedd yr is-orsaf genedlaethol ac nid ym Modelwyddan. Roedd y cynlluniau hefyd yn dangos datblygiad is-orsaf newydd yng Nghefn Meiriadog a oedd ar safle gwyrdd amaethyddol. Ni allai'r Cynghorydd Lloyd Davies ddeall pam na allai'r is-orsaf gael ei hadeiladu wrth yr is-orsaf a oedd yn bodoli eisoes ar gyfer y datblygiadau ar y môr eraill.

 

Diolchodd y Swyddog Cynllunio Denise Shaw i'r aelodau am y sylwadau am yr ymgynghoriad a'u pryderon gyda’r datblygiad. Byddai'r gwaith adeiladu concrit arfaethedig yn cael effaith ar y cwrs golff a byddai'n cael ei nodi yn yr ymateb. Holodd swyddogion hefyd a oedd gan aelodau unrhyw sylwadau mewn perthynas â'r compownd adeiladu a fyddai gerllaw i'r cwrs golff ac a allai hefyd gael effaith ar y cwrs golff. Byddai'r sylwadau ar yr is-orsaf yn cael eu cynnwys yn ymateb y Cyngor. Gwnaeth swyddogion y pwyllgor yn ymwybodol bod Cynghorau cyfagos eraill eisiau ysgrifennu ymateb ar y cyd  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

CYNLLUN DATBLYGU LLEOL SIR DDINBYCH 2006 - 2021: ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL 2021 pdf eicon PDF 221 KB

Ystyried adroddiad gan y Swyddog Cynllunio i hysbysu aelodau’r Pwyllgor Cynllunio am gynnydd gweithredu Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych a fabwysiadwyd 2006 – 2021 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar y pwynt hwn, datganodd y Cynghorydd Tina Jones gysylltiad sy’n rhagfarnu gan ei bod yn berchen ar ddarn o dir yn y Cynllun Datblygu a gadawodd y cyfarfod.

 

Cyflwynodd y Swyddog Cynllunio Gynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006 - 2021: Adroddiad Monitro Blynyddol Drafft 2021

 

Cyflwynwyd Cynllun Datblygu Lleol Sir Ddinbych 2006 - 2021: Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 ar ffurf Drafft, yn atodiad 1 oherwydd bod y swyddog yn aros am y cyfieithiad Cymraeg, ac i orffen cynllun y ddogfen i gydymffurfio â'r meini prawf hygyrchedd i'w cyhoeddi ar wefan y Cyngor.

 

Mae Adroddiadau Monitro Blynyddol yn adnodd buddiol i asesu pa mor effeithiol y mae polisi lleol yn cefnogi Strategaeth ac Amcanion y CDLl, a osodwyd i gyflawni Gweledigaeth y CDLl o sut y dylai Sir Ddinbych fod yn 2021. Mae Adroddiad Monitro Blynyddol 2021 yn trafod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021, a dyma’r seithfed dogfen i gael ei chyhoeddi ers mabwysiadu’r CDLl yn 2013.

 

Amlygodd yr adroddiad y cynnydd o ran gweithredu'r Cynllun Datblygu Lleol, a amlygodd unrhyw heriau yn y CDLl.

 

Cododd y Cynghorydd Brian Jones, yn yr adroddiad BSC 5 - Cyflwyno'r Safle Strategol Allweddol fod y caniatâd cynllunio amlinellol wedi dod i ben, a'i fod eisiau gwybod beth fyddai'n digwydd gyda'r mater. Eglurodd y swyddogion fod y caniatâd wedi dirwyn i ben, fodd bynnag, roedd y safle'n aros o fewn y CDLl cyfredol, a byddai swyddogion yn trafod y materion gyda'r aelodau trwy'r Grŵp Cynllunio Strategol ar sut i fynd â'r mater ymhellach, a phenderfynu beth sy'n digwydd gyda'r safle.

 

Holodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies am y llythyr a oedd ynghlwm â'r adroddiad, a'r estyniad i'r CDLl. A oedd y CDLl presennol yn dal i fodoli nes i'r un newydd gael ei greu. Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies cadarnhaodd swyddogion y byddai'r CDLl presennol yn parhau nes bod CDLl newydd wedi'i fabwysiadu.

 

Holodd y Cynghorydd Joan Butterfield a fyddai’r Cyd-Bwyllgorau Corfforaethol yn.cael effaith ar yr CDLl.  Hysbysodd swyddogion y pwyllgor y byddai cynllun datblygu strategol ar gyfer Gogledd Cymru yn y dyfodol, a fyddai uwchlaw’r CDLl lleol, ond ni fyddai’n cael ei weithredu am nifer o flynyddoedd.

 

PENDERFYNWYD fod y Pwyllgor Cynllunio yn nodi cynnwys yr Adroddiad Monitro Blynyddol Drafft.

 

 

HEN GLWB RYGBI'R RHYL, FFORDD WAEN, RHUDDLAN, Y RHYL (DIWEDDARIAD)

Hysbysodd y cadeirydd y pwyllgor am gyflwyniad hwyr o fewn sylwadau hwyr y pwyllgor, eglurwyd nad oedd y mater i’w drafod, ond fod diweddariad i’w ddarllen gan y cadeirydd i'r aelodau.

 

 “Byddai aelodau’n cofio bod y cais cynllunio uchod wedi’i ohirio gan y Pwyllgor Cynllunio er mwyn rhoi amser i Weinidogion Cymru ystyried a ddylid galw’r cais i mewn i’w benderfynu gan y Gweinidogion.

 

Gwybodaeth oedd hon i hysbysu aelodau o benderfyniad Llywodraeth Cymru i alw'r cais cynllunio uchod i mewn i'w benderfynu gan Weinidogion Cymru. Felly mae'r cais bellach wedi'i gyfeirio at Weinidogion Cymru a fyddai bellach yn gyfrifol am benderfynu ar y cais ac mae'r Cyngor wedi anfon copïau o'r dogfennau cais at Lywodraeth Cymru.

 

Ar yr adeg hon, roedd Swyddogion yn aros i Lywodraeth Cymru benderfynu a oedd y cais i gael ei benderfynu trwy'r broses Sylwadau Ysgrifenedig, neu drwy Wrandawiad."

 

 

Dogfennau ychwanegol: