Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 30 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 369 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 11 Rhagfyr 2019 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD DATBLYGU (EITEMAU 5-9) -

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF 01/2019/0757 - CHWAREL GRAIG, FFORDD Y GRAIG, DINBYCH pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i amrywio amod rhif 1 o ganiatâd cynllunio 01/2009/1424/PS i ganiatáu parhad y gwaith o echdynnu adnoddau a ganiateir (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF 12/2019/0912 - TIR GYFERBYN A TY NEWYDD, CLAWDDNEWYDD, RHUTHUN pdf eicon PDF 168 KB

Ystyried cais i datblygu 0.14 ha o dir trwy godi 3 rhif. anheddau ar wahân (cais amlinellol gan gynnwys mynediad) (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF 20/2019/0884 - TIR GER BWLCH Y LLYN, PENTRE COCH, RHUTHUN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i ddatblygu 0.125ha o dir trwy godi annedd fforddiadwy anghenion lleol ar wahân a gwaith cysylltiedig (cais amlinellol - pob mater wedi'i gadw) (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF 24/2018/0206 - PLAS LLANYNYS, LLANYNYS, DINBYCH. pdf eicon PDF 78 KB

Ystyried cais i godi uned cynhyrchu wyau buarth gan gynnwys seilos a gwaith cysylltiedig gan gynnwys mynediad (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF 25/2018/1216 - BWLCH DU, NANTGLYN pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i addasiadau ac estyniad i gefn adeilad presennol, dymchwel strwythur y cwrtil, codi adeilad atodol, cynnal a chadw caban pren (am gyfnod byr), ffens a gatiau ar y ffin a darparu maes parcio ar y safle a man troi (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD GWYBODAETH - YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU AR NEWIDIADAU I GYNLLUNIO A FFIOEDD YMGEISIO CYSYLLTIEDIG pdf eicon PDF 103 KB

Adroddiad gwybodaeth gan y Pennaeth Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd ar yr ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau i Gynllunio a Ffioedd Ymgeisio Cysylltiedig (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

 

 
Yn ôl i'r brig