Agenda and draft minutes

Agenda and draft minutes

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 30 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorwyr Brian Jones, Huw Jones, Tina Jones, Merfyn Parry, Pete Prendergast ac Andrew Thomas

 

 

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Datganodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts gysylltiad personol yn Eitem 7 ar y RhaglenTir yn Fron Haul, Llanfwrog, Rhuthun oherwydd ei fod yn aelod o’r un Clwb Rygbi â’r ymgeisydd.

 

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chodwyd unrhyw faterion brys.

 

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 474 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2019 (amgaeir copi).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 9 Hydref 2019.

 

PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Hydref, 2019 fel cofnod cywir.

 

 

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 12) -

Cyflwynwyd ceisiadau a oedd yn gofyn am benderfyniad y Pwyllgor ynghyd â’r dogfennau cysylltiedig.  Cyfeiriwyd hefyd at y wybodaeth atodol a gyflwynwyd yn hwyr (taflenni glas) a dderbyniwyd ers cyhoeddi'r Rhaglen ac a oedd yn ymwneud â cheisiadau penodol.  Er mwyn caniatáu ceisiadau gan aelodau’r cyhoedd i gyflwyno sylwadau, cytunwyd y dylid amrywio trefn y ceisiadau ar y rhaglen.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF 01/2019/0579/PF – Y MAES GLANIO, PARC LLEWENI, DINBYCH pdf eicon PDF 172 KB

Ystyried cais i newid defnydd tir i leoli uned swyddfa / lletygarwch, adeiladu ardal barcio gysylltiedig, defnyddio’r traciau presennol fel maes glanio ac at ddefnydd yr ysgol yrru; defnyddio’r traciau presennol i gynnal hyfforddiant 4x4 a lleoli caban ar gyfer cyflwyniadau / hyfforddiant a chreu wyneb caled yn gysylltiedig â thiwtora ar geir yn sglefrio yn y Maes Glanio, Parc Lleweni, Dinbych (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais am newid defnydd tir ar gyfer gosod uned lletygarwch/ swyddfa, adeiladu lle parcio cysylltiedig a defnydd deuol o’r traciau presennol fel maes glanio a defnydd gan ysgol yrru; defnyddio’r trac presennol ar gyfer hyfforddiant 4x4 a gosod caban ar gyfer cyflwyno/hyfforddiant ac wyneb caled cysylltiedig ar gyfer tiwtora sgidio ceir yn y Maes Glanio, Parc Lleweni, Dinbych.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

 

Amlygodd Ms. M. Green (yn Erbyn) – y gwrthwynebiad lleol i’r cynnig a’r pryderon y byddai’r llygredd sŵn cyfredol a ddioddefir oherwydd gweithgareddau ar y safle yn cynyddu pe bai’r cais yn cael ei ganiatáu.  Cyfeiriwyd hefyd at bryderon ynghylch llygredd dŵr a golau a’r effaith niweidiol ar gyflawni Statws Awyr Dywyll.

 

Darparodd Mr. T. Witham (o Blaid) - rhoddodd rywfaint o gefndir i weithrediad y busnes a chynlluniau ar gyfer y dyfodol ac amlygodd yr effaith gadarnhaol ar yr economi leol a phobl ifanc trwy ddarparu hyfforddiant o safon.  Roedd y busnes wedi bod yn gweithredu o fewn terfynau datblygu a ganiateir, ni dderbyniwyd unrhyw gwynion sŵn ac ni fyddai dŵr yn cael ei ddefnyddio i efelychu amodau.

 

Trafodaeth Gyffredinol - Roedd gwybodaeth ychwanegol wedi'i chynnwys yn y papurau atodol hwyr (dalennau glas) o ran sylwadau a dderbyniwyd ynghyd â mân ail-eirio amod 4 ynghylch defnydd cymeradwy ac amod newydd a awgrymir i reoli'r defnydd o ddŵr wyneb.  Dywedodd y Cynghorydd Mark Young (Aelod Lleol) fod llawer o'r pryderon a godwyd i ddechrau wedi cael sylw gyda'r ymgeisydd ond gofynnodd am sicrwydd pellach ynghylch symud yr adeiladau pe bai'r busnes yn dod i ben ynghyd â phryderon priffyrdd a sŵn.  Gofynnodd y Cynghorydd Rhys Thomas (Aelod Lleol) am eglurhad ynghylch yr oriau gweithredu.

 

Ymatebodd swyddogion i'r materion a godwyd gan aelodau gan gynghori -

 

·         roedd amod 5 yn ymwneud â symud yr adeilad a chyfleusterau cysylltiedig pe bai'r busnesau'n rhoi'r gorau i weithredu o'r safle yn orfodadwy yn gyfreithiol

·         pe bai unrhyw gwynion ynghylch sŵn, byddai swyddogion yn ymchwilio ac yn cymryd unrhyw gamau a ystyrir yn briodol

·         roedd symudiadau traffig yn debygol o fod yn isel ac wedi’u rhannu trwy gydol y dydd ac o ystyried lleoliad yr adeilad swyddfa roedd digon o dramwyfa i osgoi tagfeydd o amgylch y fynedfa; yn unol â hynny, nid oedd unrhyw bryderon ynghylch priffyrdd

·         cadarnhawyd bod yr oriau gweithredu fel y gwnaed cais amdanynt ac angen penderfyniad arnynt rhwng 08.30 a 19.00.

 

Cyfeiriodd y Cynghorydd Christine Marston at gŵyn ynghylch rasio ar y safle a dywedodd swyddogion nad oedd y cais yn cynnwys cyfeiriad at weithgareddau neu ddigwyddiadau rasio ac roedd amod 4 yn atal y traciau rhag cael eu defnyddio ar gyfer unrhyw weithgaredd rasio ceir.  Gellid ymchwilio i unrhyw adroddiadau ar sail tystiolaeth o weithgareddau anawdurdodedig fel mater ar wahân y tu allan i'r cyfarfod.

 

Cynnig - Roedd y Cynghorydd Mark Young yn fodlon bod yr holl bryderon a godwyd wedi cael sylw priodol ac felly cynigiodd, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Peter Evans, y dylid caniatáu'r  ...  view the full Cofnodion text for item 5.

6.

CAIS RHIF 01/2019/0752/PF – 8 LÔN NANT, DINBYCH pdf eicon PDF 78 KB

Ystyried cais i godi estyniad a gwneud addasiadau i annedd yn 8 Lôn Nant, Dinbych (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i godi estyniad arfaethedig ac addasiadau i annedd yn 8 Lôn Nant, Dinbych.

 

Cynnig - Cyfeiriodd y Cynghorydd Gwyneth Kensler at y wybodaeth dechnegol hwyr a gynhwyswyd yn y papurau atodol yr hoffai gael amser ychwanegol i'w hystyried ac awgrymodd hefyd y dylid trefnu ymweliad safle.  Ar y sail honno cynigiodd, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Bob Murray, y dylid gohirio'r cais.

 

PLEIDLAIS:

O BLAID GOHIRIO - 13

YN ERBYN GOHIRIO - 0

YMATAL – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid GOHIRIO’R cais yng ngoleuni'r wybodaeth atodol hwyr ychwanegol a dderbyniwyd ac i ddarparu ar gyfer ymweliad safle.

 

 

7.

CAIS RHIF 22/2019/0544/PC - OLD BARN, HWYLFA, LLWYN, GELLIFOR, RHUTHUN pdf eicon PDF 95 KB

Ystyried cais ar gyfer defnyddio adeilad amaethyddol i atgyweirio a chynnal a chadw cerbydau, peiriannau ac offer a ddefnyddir mewn perthynas â busnes contractio a gwaith sylfaen amaethyddol yr ymgeisydd a newid defnydd tir amaethyddol cyffiniol yn storfa ategol mewn perthynas â’r adeilad (cais ôl-weithredol) yn Old Barn, Hwylfa, Llwyn, Gellifor, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i ddefnyddio adeilad amaethyddol ar gyfer atgyweirio a chynnal a chadw cerbydau, peiriannau ac offer yr ymgeisydd ei hun a ddefnyddir mewn cysylltiad â busnes contractio amaethyddol a gwaith tir yr ymgeisydd a newid defnydd tir amaethyddol cyfagos i storfa ategol mewn cysylltiad â'r adeilad (cais ôl-weithredol) yn yr Old Barn, Hwylfa, Llwyn, Gellifor, Rhuthun.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

 

Dywedodd E. Evans (yn Erbyn) – bod y cais wedi dod i fodolaeth ond o ganlyniad i rybudd gorfodi, cyfeiriodd at ganiatâd blaenorol a roddwyd ac roedd yn anghytuno â defnyddio'r adeilad at y dibenion y cytunwyd arnynt a nodwyd.  Dadleuwyd yn erbyn defnyddio tir amaethyddol gradd 1 a phriodoldeb y lleoliad, ac na fodlonwyd meini prawf perthnasol yn groes i ganllaw Polisi Cynllunio Cymru.

 

Adroddodd M. Roberts (o Blaid) - ar gynlluniau ar gyfer y busnes a sut y byddai'n cyfrannu at ddichonoldeb economaidd y gymuned wledig.  Roedd yn ddatblygiad ar raddfa fach mewn lleoliad priodol a allai, gydag amodau, oresgyn pryderon a godwyd ac ar y sail honno dylid cymeradwyo'r cais.

 

Trafodaeth Gyffredinol - Dywedodd y Cynghorydd Huw Williams (Aelod Lleol) ei fod wedi ymweld â’r safle a’i fod wedi gweithio gyda swyddogion gyda’r bwriad o fynd i’r afael â phryderon preswylwyr.  Gwelodd fod y safle'n daclus ac wedi'i gynnal a'i gadw'n dda a chefnogodd argymhelliad y swyddog i ganiatáu'r cais.  Cododd y Cynghorydd Emrys Wynne rywfaint o bryder ynghylch niwsans sŵn posibl yn deillio o weithgareddau ar y safle gan obeithio y byddai'r amodau a gynigiwyd i fynd i'r afael â'r mater hwnnw yn ddigonol pe bai'r aelodau'n bwriadu caniatáu'r cais.  Roedd ganddo hefyd rai pryderon ynghylch colli tir amaethyddol gradd 1 y teimlai y dylid ei amddiffyn pe bai cyfle i wneud hynny.  Mewn ymateb i'r materion a godwyd, dywedodd swyddogion y derbyniwyd bod sŵn yn cael ei gynhyrchu o weithgaredd ar y safle ond roedd yr asesiad sŵn wedi dod i'r casgliad y gallai lefelau sŵn gael eu lliniaru trwy fesurau inswleiddio a'u rheoli'n ddigonol gan amod.  Cytunwyd hefyd bod colli tir amaethyddol yn ffactor i aelodau ei bwyso a mesur ynghyd ag ystyriaethau eraill megis materion cyflogaeth ac roedd swyddogion wedi ystyried ar gyfartaledd y dylid caniatáu’r cais.  Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd Gwyneth Kensler, cadarnhawyd bod PSE4 a PSE5 yn caniatáu trosi adeiladau i ddefnyddiau amgen a defnyddiau cyflogaeth yn amodol ar gyflawni'r profion.

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill argymhelliad y swyddog i ganiatáu'r cais, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Melvyn Mile.

 

PLEIDLAIS:

CANIATÁU – 10

GWRTHOD – 1

YMATAL – 2

 

PENDERFYNWYD y dylid CANIATÁU’R cais yn unol ag argymhellion y swyddogion fel y nodwyd yn yr adroddiad a’r papurau ategol.

 

 

8.

CAIS RHIF 02/2019/0159/PF – TIR YN FRON HAUL, LLANFWROG, RHUTHUN, LL15 2DB pdf eicon PDF 168 KB

Ystyried cais i drawsnewid adeilad presennol i gaban gwyliau, codi 3 caban gwyliau newydd, gyda ffyrdd cysylltiedig newydd, creu pwll dŵr, gosod systemau draenio a thirlunio ar dir yn Fron Haul, Llanfwrog, Rhuthun (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais am amnewid adeilad presennol i gaban gwyliau, codi 3 caban gwyliau newydd, gyda ffyrdd cysylltiedig newydd, creu pwll dŵr gosod systemau draenio a thirlunio ar dir yn Fron Haul, Llanfwrog, Rhuthun.  Gohiriwyd yr eitem gan y pwyllgor ym mis Medi hyd nes y derbyniwyd gwybodaeth ychwanegol i egluro'r achos dros y datblygiad.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

 

Cyfeiriodd R. Davies (asiant) (o Blaid) - at y wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani, datganiad cyfiawnhad, cyfrifon manwl a datganiad hyfywedd.  Dadleuodd fod y cais yn cydymffurfio â Pholisi PSE5 a oedd yn caniatáu ar gyfer datblygiad twristiaeth y tu allan i ffiniau datblygu yn ddarostyngedig i feini prawf manwl, gan dynnu sylw at brinder clir o gyflenwad llety gwyliau yn yr ardal a galw cryf yn y farchnad.

 

Trafodaeth Gyffredinol - Siaradodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts (Aelod Lleol) o blaid y cais a sut y credai fod y profion polisi wedi'u diwallu.  Roedd o'r farn bod y dyluniad yn cyd-fynd â chymeriad yr ardal, gan dynnu sylw at nifer o eiddo / cyfleusterau yn y cyffiniau i ddangos y pwynt hwn; cyfeiriodd at yr astudiaeth o alw am westai a gomisiynwyd gan Sir Ddinbych a ddaeth i'r casgliad fod galw clir am westai ac a adroddodd ar ei ymdrechion i drefnu llety grŵp trwy Booking.com i ddangos y diffyg argaeledd yn Rhuthun, a thynnodd sylw hefyd at y gostyngiad mewn llety i ymwelwyr yn ddiweddar; amlygwyd hefyd y diffyg tir a ddyrannwyd at ddefnydd busnes yn Rhuthun fel ffactor i'w ystyried.  Dywedodd y Cynghorydd Hilditch-Roberts fod gan yr ymgeisydd hanes profedig yn y dref, y byddai'r cynnig yn diwallu angen ac o fudd economaidd i Rhuthun a thwristiaeth yn Sir Ddinbych, ac anogodd yr aelodau i ganiatáu'r cais.

 

Ymatebodd y swyddogion i’r materion a godwyd fel a ganlyn –

 

·         ailadroddwyd ei fod yn safle maes glas yng nghefn gwlad agored tua 2km i ffwrdd o ganol y dref yn Rhuthun lle roedd busnesau eraill yr ymgeisydd wedi'u lleoli ac nad oedd mecanwaith cynllunio i glymu'r datblygiad â'r busnes tafarn presennol.

·         eglurwyd ar y sioe sleidiau o ffotograffau a ddarparwyd bod yr adeilad y cynigiwyd ei drawsnewid ym marn swyddogion, yn adeilad newydd o ystyried mai dim ond un drychiad rhannol oedd yn cael ei gadw - roedd y ffermdy ar ochr arall y trac wedi'i ganiatáu fel annedd newydd ac wedi'i dymchwel ac roedd yn gynllun cwbl ar wahân

·         roedd Astudiaeth Sir Ddinbych o Alw a Photensial am Westai 2018 wedi ystyried llety gwestai a chyfeiriodd y cais at osod ar gyfer gwyliau hunangynhwysol. 

Cynhaliwyd asesiad ar wahân a nododd ddiffyg cyffredinol o bob math o lety i ymwelwyr ledled y sir ond nid oedd yn benodol i Ruthun

·         cyfeiriwyd at y cais fel llety gwyliau a chabanau ond yn y bôn eiddo deulawr mawr iawn oeddent, sy’n llawer mwy na'r safonau gofod ar gyfer unedau pedair ystafell wely. 

Roedd datblygiad yng nghefn gwlad agored yn cael ei reoli'n llym ac roedd angen cyfiawnhad gor-redol nad oedd  ...  view the full Cofnodion text for item 8.

9.

CAIS RHIF 43/2018/0750 – TIR I'R GOGLEDD, GORLLEWIN A'R DWYRAIN O MINDALE FARM, FFORDD HENDRE, GALLT MELYD pdf eicon PDF 168 KB

Ailystyried cais (a ystyriwyd gan y Pwyllgor Cynllunio ar 4 Medi 2019)  i ddymchwel annedd bresennol a’r tai allan, adeiladu 133 o anheddau, adeiladu ffyrdd mewnol y stâd, carthffosydd, systemau draenio trefol cynaliadwy a mannau agored, gwaith tirlunio strategol a chaled/meddal, a gwaith ategol, mewn perthynas â chais 43/2018/0751 ar gyfer ffordd gyswllt newydd i Ffordd Talargoch (A547) ar dir i ogledd, gorllewin a’r dwyrain i Mindale Farm, Ffordd Hendre, Gallt Melyd, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais ar gyfer dymchwel annedd bresennol a’r tai allanol, adeiladu 133 o anheddau, adeiladu ffyrdd mewnol y stad, carthffosydd, systemau draenio trefol cynaliadwy a mannau agored, gwaith tirlunio strategol a chaled/meddal, a gwaith ategol gyda chais 43/2018/0751 ar gyfer ffordd gyswllt newydd i Ffordd Talargoch (A547) ar dir i ogledd, dwyrain a gorllewin i Mindale Farm, Ffordd Hendre, Gallt Melyd, Prestatyn i’w ailystyried. [Roedd cais 43/2018/0751 wedi'i gyflwyno i'w ailystyried fel eitem ar wahân ar yr agenda.]

 

Gwrthodwyd y ddau gais gan y Pwyllgor Cynllunio ar 4 Medi 2019, yn groes i argymhelliad y swyddog.  Yn dilyn trafodaethau gan y Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd mewn ymgynghoriad â’r Swyddog Monitro, yn unol â’r Cynllun Dirprwyo presennol, ystyriwyd bod y seiliau dros wrthod a gyflwynwyd ar y ddau gais yn arwain at risg sylweddol o ddyfarnu costau. yn erbyn y Cyngor mewn unrhyw apêl neu her gyfreithiol ddilynol.  O ganlyniad, roedd y ddau gais wedi'u hail-gyflwyno i'w hystyried yn y Pwyllgor Cynllunio ar 9 Hydref pan benderfynwyd gohirio'r ddwy eitem hyd nes y derbynnir gwybodaeth bellach.  Roedd yr adroddiadau atodol yn rhoi'r wybodaeth ychwanegol y gofynnwyd amdani i aelodau ac eglurhad o'r rhesymau dros ofyn am ailystyried y ceisiadau ynghyd â'r holl wybodaeth gefndir berthnasol sy'n ymwneud â'r achos.

 

Siaradwr Cyhoeddus –

 

Cyfeiriodd B. Paterson (yn Erbyn) - at benderfyniad y Pwyllgor Cynllunio i wrthod y cais ym mis Medi heb unrhyw newidiadau cynllunio ers hynny; cymharodd risgiau ariannol i'r Cyngor a'r gostyngiad yng ngwerth eiddo a chost i ddeiliaid tai lleol eiddo a oedd yn uniongyrchol gysylltiedig; dadleuodd na ddylid defnyddio tir llain las y tu allan i ffin datblygu i hwyluso'r datblygiad.

 

Cynghorodd M. Gilbert (o Blaid) - bod y safle wedi'i ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl yn y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a dylid cydsynio ceisiadau yn unol â'r CDLl oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall; amlygodd y diffyg cyflenwad tir  sydd ar gael ar gyfer tai a'r math o dai sydd eu hangen y byddai'r cais yn helpu i fynd i'r afael â hwy; cyfeiriodd at dystiolaeth a chyngor clir y gallai pryderon a godwyd gael eu lliniaru'n briodol gan amodau heb unrhyw resymau y gellir eu cyfiawnhau dros wrthod.

 

Trafodaeth Gyffredinol - Rhoddodd y Swyddog Monitro rywfaint o gyd-destun cyffredinol i wneud penderfyniadau yn y Pwyllgor Cynllunio ynghyd â'r rhesymeg dros ailgyflwyno'r ceisiadau yn yr achos hwn.  Roedd swyddogion o'r farn bod gan y penderfyniad a wnaed yng nghyfarfod mis Medi a'r rhesymau a roddwyd drosto risg uchel o ddyfarnu costau sylweddol yn erbyn y Cyngor ar apêl.  Darparwyd manylion y broses ar gyfer costau a ddyfarnwyd yn seiliedig ar resymoldeb penderfyniadau a rhediad y mater ac roeddent wedi'u nodi yn yr adroddiad.  Roedd amcangyfrif cost wedi'i ddarparu gan gynrychiolydd cyfreithiol yr ymgeisydd a byddai angen craffu'n llym ar unrhyw ddyfarniad cost dilynol ond roedd yn anghywir awgrymu bod cais costau yn annhebygol o lwyddo yn yr achos hwn, a chyfeiriwyd at achos blaenorol a  ...  view the full Cofnodion text for item 9.

10.

CAIS RHIF 43/2018/0751 – TIR I’R DE-ORLLEWIN O FFORDD TŶ NEWYDD, ODDI AR FFORDD TALARGOCH (A547), GALLT MELYD pdf eicon PDF 168 KB

Ailystyried cais (a ystyriwyd gan y Pwyllgor Cynllunio ar 4 Medi 2019) i adeiladu ffordd newydd (oddeutu 400m o hyd) o Ffordd Talargoch (A547) i dir ar Mindale Farm, mewn perthynas â chais 43/2018/0750 ar gyfer datblygiad preswyl ar ddyraniad tir tai ar dir i’r de-orllewin o Ffordd Tŷ Newydd, oddi ar Ffordd Talargoch (A547), Gallt Melyd (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i adeiladu ffordd newydd (tua 400m o hyd) o Ffordd Talargoch (A547) i dir ar Fferm Mindale Farm, mewn perthynas â chais 43/2018/0750 ar gyfer datblygiad preswyl ar ddyraniad tir tai ar dir i'r de-orllewin o Ffordd Newydd, oddi ar Ffordd Talargoch (A547), Gallt Melyd i'w ailystyried. Roedd cais 43/2018/0750 wedi'i gyflwyno o dan yr eitem flaenorol a gwrthodwyd caniatâd cynllunio iddo.]

 

Siaradwr Cyhoeddus

 

Eglurodd B. Paterson (yn Erbyn) – bod y ffordd i wasanaethu'r datblygiad tai a oedd wedi’i wrthod ac felly nid oedd unrhyw bwrpas iddo; roedd gwrthwynebiad lleol i'r datblygiad ac roedd y tu allan i ffin y datblygiad ar dir a oedd yn ansefydlog oherwydd mwyngloddio hanesyddol yn yr ardal.

 

Trafodaeth Gyffredinol - Roedd trosolwg cyffredinol a chefndir i'r ddau gais wedi'u darparu o dan yr eitem flaenorol ac roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth benodol yn ymwneud â'r cais ffordd fynediad.  Ailadroddodd y Swyddog Monitro ei sylwadau o ran cyngor swyddogion a sicrhau ystyriaeth ofalus o'r amgylchiadau a'r ystyriaethau cynllunio ynghyd â'r risgiau o wneud penderfyniad ar sail rhesymau a allai fod yn anodd eu hamddiffyn.

 

Cynigiodd y Cynghorydd Peter Evans (Aelod Lleol), ac eiliwyd gan y Cynghorydd Bob Murray, y dylid gwrthod y cais yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor Cynllunio ym mis Medi ac am y rheswm fel y nodwyd yn yr adroddiad y byddai'r ffordd newydd yn cael ei datblygu mewn cefn gwlad agored y tu allan i ffin y datblygiad ac ni fyddai'n arwain at unrhyw ddatblygiad.  Roedd o'r farn y gellid cytuno ar y geiriad terfynol y tu allan i'r cyfarfod rhyngddo'i hun fel Aelod Lleol a swyddogion yn unol â'r arfer arferol.

 

Ailadroddodd swyddogion y byddai'r penderfyniad fel y saif yn anodd ei amddiffyn a gofynnwyd am resymau mwy penodol o ran nodi pam fod y datblygiad yn annerbyniol a'r niwed y byddai'r datblygiad yn ei achosi, gan ddangos rhai enghreifftiau o ystyriaethau cynllunio materol ar gyfer datblygiadau y tu allan i'r ffin ddatblygu, a materion a godwyd yn flaenorol gan y pwyllgor wrth ystyried pwnc datblygu penodol y cais.  Lleisiodd y Cynghorydd Tony Thomas ei bryder hefyd ynghylch cadernid y rheswm a gyflwynwyd a gofynnodd am reswm cryfach dros wrthod a fyddai’n galluogi amddiffyn unrhyw apêl ddilynol yn llwyddiannus, a thynnodd sylw at apêl a chasgliadau blaenorol yr Arolygydd Cynllunio yn hyn o beth.  O ran y cyfeiriad at y datblygiad felffordd i unman’ ac na fyddai’n ateb unrhyw bwrpas o ystyried y gwrthodwyd y datblygiad preswyl cysylltiedig, eglurodd swyddogion fod defnyddio amodau cynllunio i reoli datblygiad yn fater allweddol.  Roedd swyddogion wedi cynghori y gallai gosod amodau cynllunio sicrhau y gellid atal adeiladu'r ffordd oni bai bod datblygiad preswyl iddo wasanaethu ac felly byddai'n risg cynnwys cyfeiriad ato i bob pwrpas fel 'ffordd i unman' fel rheswm cynllunio dilys.

 

Ystyriodd yr aelodau nifer o resymau posibl  ...  view the full Cofnodion text for item 10.

11.

CAIS RHIF 43/2019/0697/PF – 27 PLAS AVENUE, PRESTATYN pdf eicon PDF 78 KB

Ystyried cais i godi estyniad a gwneud addasiadau i annedd yn 27 Plas Avenue, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i godi estyniad ac addasiadau i annedd yn 27 Plas Avenue, Prestatyn.

 

Trafodaeth Gyffredinol - Esboniodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill (Aelod Lleol) fod y cais wedi'i ohirio yn y cyfarfod diwethaf.  Roedd yr eiddo wedi bod yn destun ymweliad safle ychydig cyn y cyfarfod diwethaf ac yn dilyn hynny cyflwynwyd cynlluniau diwygiedig yn lleihau faint o wydr a fyddai wedi bod yn edrych dros yr eiddo cyfagos mewn ymateb i bryderon a godwyd.  O ganlyniad, roedd yn hapus i symud argymhelliad y swyddog i ganiatáu’r cais.

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill argymhelliad y swyddog i ganiatáu'r cais, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Alan James.

 

PLEIDLAIS:

CANIATÁU – 11

GWRTHOD – 0

YMATAL – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CANIATAU’R cais yn unol ag argymhellion y swyddogion fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

 

12.

CAIS RHIF 47/2019/0766/PF – TIR A ELWID GYNT YN BURNS COTTAGE, CWM, Y RHYL pdf eicon PDF 5 KB

Ystyried cais i godi annedd a garej (cynllun diwygiedig) ar dir a elwid gynt yn Burns Cottage, Cwm, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyflwynwyd cais i godi annedd a garej (cynllun diwygiedig) ar dir a elwid gynt yn Burns Cottage, Cwm, Rhyl.

 

Trafodaeth Gyffredinol - Dywedodd y Cynghorydd Christine Marston (Aelod Lleol) fod y cais wedi'i ddwyn gerbron pwyllgor yn dilyn pryderon a godwyd gan Gyngor Cymuned Tremeirchion, Cwm a’r Waen ynghylch y to gan yr ystyriwyd nad oedd yn cyd-fynd â'r ardal ac roeddent wedi awgrymu y dylai fod naill ai'n gedrwydden fel y'i cyflwynwyd yn wreiddiol neu lechen.  Fodd bynnag, roedd y Cynghorydd Marston o'r farn y byddai llechi yn anaddas ar gyfer cwymp y to a chredai ei fod yn cyd-fynd o ran lliw heb unrhyw bryderon wedi’u codi gan Gydbwyllgor yr AHNE yn hynny o beth.  O ganlyniad, nid oedd ganddi wrthwynebiad i'r cais.  Mewn ymateb i'w chais am ddefnyddio coed aeddfed fel rhan o'r cynllun plannu coed, cytunodd swyddogion i godi'r mater gyda'r datblygwr gyda'r bwriad o gynnwys y ddarpariaeth honno yn y cynllun tirlunio, a fyddai'n cael ei wneud cyn meddiannu'r annedd.

 

Cynnig – Cynigiodd y Cynghorydd Christine Marston argymhelliad y swyddog i ganiatáu'r cais, ac eiliwyd gan y Cynghorydd Gwyneth Kensler.

 

PLEIDLAIS:

CANIATÁU – 11

GWRTHOD – 1

YMATAL – 0

 

PENDERFYNWYD y dylid CANIATAU’R cais yn unol ag argymhellion y swyddogion fel y nodwyd yn yr adroddiad.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 12.02pm.

 

 

 

 
Yn ôl i'r brig