Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n peri rhagfarn ag unrhyw fater i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 208 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2023 (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AR GYFER CANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 9) - pdf eicon PDF 204 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF. 15/2022/0154 -FFERM NORTH HILLS, GRAIANRHYD, YR WYDDGRUG pdf eicon PDF 80 KB

Ystyried cais i godi annedd menter wledig, gosod gwaith trin pecyn a gwaith cysylltiedig yn Fferm North Hills, Graianrhyd, yr Wyddgrug (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF. 21/2023/0391 - THE PADDOCK, LLANFERRES, YR WYDDGRUG. pdf eicon PDF 80 KB

Ystyried cais ar gyfer Amrywio amod 4 o ganiatad cynllunio 21/2022/0980 i ganiatáu oriau agor amrywiol (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF. 43/2023/0071 - FFERM MIDNANT, FFORDD GRONANT, PRESTATYN pdf eicon PDF 169 KB

Ystyried cais i godi 45 o anheddau, adeiladu mynedfa newydd i gerbydau, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn Dir ar fferm Midnant, Ffordd Gronant, Prestatyn (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF. 46/2023/0284 - 5 BRYN COED, LLANELWY pdf eicon PDF 156 KB

Ystyried cais ar gyfer addasiadau i ddeunyddiau allanol, gosod ffenestri newydd a gwaith cysylltiedig yn 5 Bryn Coed, Llanelwy (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF.47/2023/0389 - TYN Y FFYNNON, CWM, Y RHYL pdf eicon PDF 158 KB

Ystyried cais ôl-weithredol ar gyfer codi estyniad ochr garej dwbl i'r annedd yn Tyn Y Ffynnon, Cwm, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIAD GWYBODAETH - 47/2020/0593 - HEN GLWB RYGBI Y RHYL, RHUDDLAN pdf eicon PDF 209 KB

I'r aelodau dderbyn adroddiad gwybodaeth i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau'r Pwyllgor Cynllunio ar y cais cynllunio uchod sydd wedi'i benderfynu'n ddiweddar gan Weinidogion Cymru (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol: