Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI CADEIRYDD

Penodi Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer blwyddyn y cyngor 2023/24.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

PENODI IS-GADEIRYDD

Penodi Is-gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio ar gyfer blwyddyn  y cyngor 2023/2024.

 

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, gael eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 411 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 19 Ebrill 2023 (copi’n amgaeedig).

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 7 - 10) -

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF 09/2022/1080/PF - TIR GYFERBYN Â PHORTH Y WAEN, ABERCHWILER, DINBYCH pdf eicon PDF 78 KB

Ystyried cais i newid defnydd tir amaethyddol i lunio tir amwynder cymunedol, creu mynedfa newydd i gerbydau a maes parcio, ynghyd â gwaith cysylltiedig, ar y Tir gyferbyn â Phorth y Waen, Aberchwiler, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF 40/2023/0148/PF - PLOT C2A FFORDD WILLIAM MORGAN, PARC BUSNES LLANELWY, LLANELWY pdf eicon PDF 156 KB

Ystyried cais i adeiladu depo bws (defnydd sui generis) gan gynnwys strwythurau cysylltiedig, ffurfio mynediad a gwaith llawr caled, tirlunio a gwaith cysylltiedig ym Mhlot C2A Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy (copi ynghlwm)

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF 45/2022/0644/PF - 30 STRYD BEDFORD, Y RHYL pdf eicon PDF 156 KB

Ystyried cais i newid defnydd o swyddfeydd i ffurfio annedd yn 30 Stryd Bedford, y Rhyl (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS RHIF 47/2023/0179 - BODLONFA LODGE, RHUALLT, LLANELWY pdf eicon PDF 77 KB

Ystyried cais i godi estyniad ac addasiadau i annedd yn Bodlonfa Lodge, Rhuallt, Llanelwy (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

11.

YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU AR NEWIDIADAU WEDI’U TARGEDU I BENNOD 6 POLISI CYNLLUNIO CYMRU (RHIFYN 11) pdf eicon PDF 316 KB

Ystyried adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth y Pwyllgor Cynllunio o ffurflen ymateb y Cyngor i ymgynghoriad ar y newidiadau polisi arfaethedig i’w chyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Mai 2023 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADRODDIAD GWYBODAETH – DIWEDDARIAD AR APELIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 97 KB

Derbyn adroddiad gwybodaeth ar benderfyniadau a wnaed ynglŷn ag apeliadau cynllunio a dderbyniwyd gan Penderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ar achosion o fewn y sir ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Mai 2022 a 30 Ebrill 2023 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol: