Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

YMDDIHEURIADAU pdf eicon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 357 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 14 Rhagfyr 2022 (copi wedi’i atodi).

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 7) - pdf eicon PDF 224 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF 01/2022/0982/PS - TIR WRTH YMYL YSGOL PENDREF, FFORDD GWAENYNOG, DINBYCH pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais am amrywiad  i amodau 2, 6 a 8 o ganiatâd cynllunio 01/2022/0690 i newid gosodiad, cynllun rheoli tirlunio a mesurau lliniaru ecolegol, iawndal a gwelliant ar dir yn ymyl Ysgol Pendref, Ffordd Gwaenynog, Dinbych (copi yn amgaeedig).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF 23/2022/0344/PF – TIR YN LLWYN AFON, LLANRHAEADR, DINBYCH pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i godi 3 tŷ yn cynnwys gosod offer trin carthffosiaeth, creu mynediadau i gerbydau a gwaith cysylltiol ar dir yn Llwyn Afon, Llanrhaeadr, Dinbych (copi yn amgaeedig).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF 45/2022/0730/PF - 188 COAST ROAD, Y RHYL pdf eicon PDF 157 KB

Ystyried cais i godi estyniad a chreu to newydd i ddarparu llety ychwanegol ar lefel llawr cyntaf (ail gyflwyno cais) yn 188 Coast Road, Y Rhyl (copi yn amgaeedig).

 

 

Dogfennau ychwanegol: