Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau pdf eicon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad sy'n rhagfarnu a phersonol mewn unrhyw fusnes a nodwyd i’w hystyried yn y cyfarfod hwn.

 

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Dogfennau ychwanegol:

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 568 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2022 (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 6) -

Dogfennau ychwanegol:

5.

CAIS RHIF 01/2022/0690/PF - TIR WRTH YMYL YSGOL PENDREF, FFORDD GWAENYNOG, DINBYCH pdf eicon PDF 167 KB

Ystyried cais ar gyfer adeiladu 110 annedd, adeiladu mynediad newydd i gerbydau, tirlunio a gwaith cysylltiedig (ailgyflwyno) ar dir wrth ymyl Ysgol Pendref, Ffordd Gwaenynog, Dinbych (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF 45/2022/0533/PS - ROGER W JONES LTD, FFORDD CEFNDY, Y RHYL pdf eicon PDF 79 KB

Ystyried cais i osod rhaciau iard allanol ychwanegol (cais ôl-weithredol) yn Roger W Jones Ltd, Ffordd Cefndy, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD GWYBODAETH - NEWID I'R GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (DOSBARTHIADAU DEFNYDD) 1987 (YR UCO) A'R GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (DATBLYGU CYFFREDINOL A GANIATEIR) 1995 (Y GDPO) pdf eicon PDF 210 KB

Derbyn adroddiad gwybodaeth (copi ynghlwm) sy’n rhoi gwybod i Aelodau’r Pwyllgor Cynllunio am y newidiadau i’r ddeddfwriaeth gynllunio genedlaethol.

 

Dogfennau ychwanegol: