Rhaglen

Rhaglen

Lleoliad: Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Rhuthun a thrwy gynhadledd fideo

Cyswllt: Committee Administrator 01824 706715  E-bost: democratic@denbighshire.gov.uk

Media

Gweddarllediad: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau pdf eicon PDF 185 KB

2.

DATGAN CYSYLLTIAD pdf eicon PDF 197 KB

Aelodau i ddatgan cysylltiad personol neu sy’n rhagfarnu mewn unrhyw fusnes sydd i’w ystyried yn y cyfarfod hwn.

 

3.

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD

Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972.

 

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 374 KB

Cadarnhau cywirdeb cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd 7 Medi 2022 (copi ynghlwm).

 

CEISIADAU AM GANIATÂD I DDATBLYGU (EITEMAU 5 - 10) -

5.

CAIS RHIF 01/2021/0836/ PF - FFLATIAU PENNANT, STRYD HENLLAN, DINBYCH LL16 3PH pdf eicon PDF 171 KB

Ystyried cais i adeiladu 7 annedd teras, 2 adeilad sy’n cynnwys cyfanswm o 4 o fflatiau, ffurfio mynediad, lleoedd parcio, tirlunio a gwaith cysylltiedig yn Fflatiau Pennant, Stryd Henllan, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

6.

CAIS RHIF 01/2021/0850/ PF - PARC CARAFANAU TEITHIOL LLEWENI, PARC LLEWENI, FFORDD YR WYDDGRUG, DINBYCH LL16 4BW pdf eicon PDF 249 KB

Ystyried cais i gymeradwyo cynllun i ffurfio 14 llain ychwanegol ar gyfer carafanau teithiol, traciau mynediad a llwybrau mewnol, cysylltu â’r tanc septig presennol, plannu, tirlunio a gwaith cysylltiedig ym Mharc Carafanau Teithiol Lleweni, Ffordd yr Wyddgrug, Dinbych (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

CAIS RHIF 10/2021/1173/ PF - TIR YN NANT Y GAU, BRYNEGLWYS, CORWEN, LL21 9LF pdf eicon PDF 80 KB

Ystyried cais i adeiladu annedd ar gyfer gweithwyr amaethyddol, gosod gwaith trin carthffosiaeth a gwaith cysylltiedig ar dir yn Nant Y Gau, Bryneglwys, Corwen, LL21 9LF (copi ynghlwm).

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

8.

CAIS RHIF 40/2021/0825/PF - TIR GYFERBYN AG YSBYTY GLAN CLWYD, FFORDD RHUDDLAN, BODELWYDDAN, Y RHYL pdf eicon PDF 80 KB

Ystyried cais i godi 108 annedd a mynediad newydd i gerbydau a gwaith cysylltiedig ar dir gyferbyn ag Ysbyty Glan Clwyd, Ffordd Rhuddlan, Bodelwyddan, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

9.

CAIS RHIF 45/2022/0533/ PS - ROGER W JONES LTD. CEFNDY ROAD, Y RHYL pdf eicon PDF 159 KB

Ystyried cais i osod rhaciau iard allanol ychwanegol (cais ôl-weithredol) yn Roger W Jones Ltd. Cefndy Road, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

 

Dogfennau ychwanegol:

10.

CAIS RHIF 45/2022/0543/ PF - 2 FFORDD TYNEWYDD, Y RHYL pdf eicon PDF 158 KB

Ystyried cais i adeiladu estyniad llawr cyntaf dros y garej bresennol, ffurfio balconi wrth ochr yr annedd a gwaith cysylltiedig yn 2 Ffordd Tynewydd, Y Rhyl (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

EITEM YCHWANEGOL

11.

47/2020/0593/PF – HEN GLWB RYGBI Y RHYL, FFORDD Y WAEN ROAD, RHUDDLAN, Y RHYL pdf eicon PDF 289 KB

Derbyn adroddiad i geisio enwebiadau gan Aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio i gynrychioli’r Cyngor yn y Gwrandawiadau ar gyfer cais rhif: 47/2020/0593 sydd wedi cael ei alw i mewn gan Lywodraeth Cymru ar gyfer penderfyniad gan Weinidogion Cymru (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol:

12.

ADOLYGU’R CYNLLUN DIRPRWYO pdf eicon PDF 189 KB

Derbyn adroddiad sy’n rhoi amlinelliad i Aelodau o’r newidiadau a awgrymwyd i’r Cynllun Dirprwyo Cynllunio (copi ynghlwm).

 

 

Dogfennau ychwanegol: